دکتر عبدعلی ناصری

دکتر عبدعلی ناصری استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

دکتر عبدعلی ناصری

Dr. Abd Ali Naseri

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
2 آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
3 اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشکر در جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
4 اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
5 اثر روش آبشویی و کیفیت آب بر شوری زدایی خاک های سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
6 اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زه اب خروجیدر مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
7 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
8 اثر عمق نصب لوله های قطره چکان دار و مقدار زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
9 اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال های خرما (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
10 اثر مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای انتهابسته روی متغیرهای رشد و توزیع ریشه در زراعت نیشکر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
11 ارزیابی آزمایشگاهی پوشش های مصنوعی زهکش های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
12 ارزیابی بهره وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
13 ارزیابی تاثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
14 ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
15 ارزیابی تاثیر کود نانو کلات نیتروژن بر جوانه زنی و سبزینه گیاهچه نیشکر با استفاده از تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 4
16 ارزیابی دقت روش USDA-NRCS اصلاح شده در برآورد غیر مستقیم پارامترهای معادله نفوذ (مطالعه موردی آبیاری جویچه ای مزارع کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
17 ارزیابی شبکه‌های عصبی و منطق فازی در شبیه‌سازی نفوذ آب در جویچه‌های بازساز‌ی‌شده و غیربازسازی‌شده در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
18 ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره چکان ها و بررسی کارآیی سامانه ی آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت نیشکر (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
19 ارزیابی لایسیمتری تاثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
20 ارزیابی مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم و تعیین تاریخ کشت در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
21 ارزیابی مدل Hydrus-1D در پیش بینی هدایت الکتریکی و یون های پروفیل خاک (مطالعه موردی؛ کشت نیشکر تحت تنش شوری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
22 ارزیابی و کاربرد مدل پویایی سیستم در بررسی و تعیین آبشویی نیترات تحت سناریوهای اقلیمی مختلف در اراضی کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
23 ارزیابی و مقایسه تاثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
24 امکان سنجی کاربرد زه آب شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت بهره برداری کرخه و شاوور با استفاده از مدل مدیریتی SALTMED (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
25 Effects of Chemical Seed Priming on Germination and Antioxidant Enzymes Activity of Two Cucumber (Cucumis sativus L.) Cultivars (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 2
26 Estimation groundwater depth using ANN-PSO, kriging, and IDW models (case study: Salman Farsi Sugarcane Plantation) (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 3
27 Evaluation of Interpolation Techniques for Estimating Groundwater Level and Groundwater Salinity in the Salman Farsi Sugarcane Plantation (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 2
28 برآورد تبخیر و تعرق گیاه نیشکر با استفاده از الگوریتم SEBAL و SEBS (مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
29 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با الگوریتم توازن انرژی سطحی سبال و تصاویر تلفیق شده ی ماهواره ای لندست۸ و سنتینل۲ (مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
30 برآورد دمای مزارع نیشکر با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
31 برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
32 برآورد هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از نرم افزار DRAINMOD و مقایسه آن با سایر روش-های متداول (مطالعه موردی: استان خوزستان، اراضی دشت شاوور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
33 بررسی اثر کود کندرها، باگاس و بیوچار نیشکر بر عملکرد، بهره وری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت تابستانه در اهواز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
34 بررسی تاثیر تغییرات شوری آب زیرزمینی کم عمق بر ضریب گیاهی Kc ذرت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
35 بررسی تاثیر شوری بر عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون حاصل از خاک و باگاس نیشکر جهت حذف نیترات (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
36 بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
37 بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 4
38 بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
39 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
40 بررسی عملکرد، بهره وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
41 بررسی عوامل موثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
42 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
43 بررسی لایسی متری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
44 بررسی میزان تجمع نیترات و آمونیوم در نیمرخ خاک تحت رژیم های آبی و کودی مختلف با استفاده از مدل LEACHM (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
45 بهینه سازی حذف فسفات از زه آب های کشاورزی با استفاده از هیدروچار فعال شده باگاس نیشکر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
46 پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
47 پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
48 تاثیر آبیاری با آب شور بر تبخیر و تعرق و کارآیی مصرف آب ذرت در مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
49 تاثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
50 تاثیر آبیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
51 تاثیر تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
52 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
53 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
54 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
55 تاثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
56 تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP۶۹-۱۰۶۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
57 تاثیر مدیریت های مختلف کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای و قطره ای نواری بر عملکرد سیب زمینی و بهره وری آب (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
58 تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
59 تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادون قرمز و اندازه گیری رطوبت خاک ناحیه ریشه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
60 تعیین میزان بهرهوری آب ذرت در دو شیوه مدیریت آبیاری جویچهای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
61 حذف نیکل و کادمیم از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
62 رابطه بین رطوبت غلاف برگ گیاه نیشکر و شاخص تنش آبی با استفاده از دماسنج مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
63 شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی ذرات و مدل SEAWAT (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
64 کارایی باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکشی در خاک های آهکی منطقه رامهرمز در مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
65 کاربرد شاخص های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست توده و تاریخ کشت گندم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
66 کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
67 مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
68 مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
69 مطالعه آزمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
70 مقایسه روش فایو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
71 مقایسه کارایی بیوچار و ورمی کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
72 ملاحظات کشاورزی، زیست محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
73 نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر باسیستم زهکشی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
74 واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب زیر پوسته ای، یک منبع تامین آب در زمان بحران آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
2 آبیاری گیاه نیشکر با مدل AquaCrop و بررسی آن با شاخص CWSI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی رطوبت غلاف و ازت برگ در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
8 اثر نوع مشخصات الیاف بر روی میزان نفوذپذیری کوتاه مدت و بلند مدت لوله های زهکشی با فیلتر مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 اثرات مدیریت سطح ایستابی بر روی عوامل هیدرولوژیکی و کیفی زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارائه ی مدل پیش بینی ضریب زهکشی (مدول زهکشی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
11 ارایه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تأمین نیاز آبی نهال خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارتقاء بهره وری آب با استفاده از آبیاری یک در میان جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب  اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 ارزیابی اقتصادی کلکتورهای لوله ای و روباز در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
14 ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی با پوشش مصنوعی نوع PP450 و PP700 درمقایسه با فیلتر های شن و ماسه در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
16 ارزیابی دقت معادلات تبخیر و تعرق مختلف در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 ارزیابی راندمان آبیاری در ماههای ماکزیموم نیاز آبی نیشکر درکشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت و صنعت کارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشهای زیرزمینی در کشت و صنعت کارون و امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی روندتغییرات آبها ی زیرپوسته ای در شبکه آبیاری و زهکشی گتوند و بررسی امکان استفاده مجدد از آنها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
21 ارزیابی سیستم های زهکشی در شرایط جریان غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
22 ارزیابی شیوه های آبگیری ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زهکشی با توجه به تجارب ساخت و بهره برداری از آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه ای و ارایه راهکار در مدیریت آبیاری (مطالعه موردی؛ اراضی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
24 ارزیابی عملکرد سیستم رهکش های پلکانی بر نوسانات سطح ایستایی، بیلان نمک و عملکرد محصول نیشکر در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با استفاده از شاخص های مدیریتی سازمان بین المللی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی داریون 3 میاناب با استفاده از شاخص های بین المللی المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
27 ارزیابی عملکرد فنی زهکش های زیرزمینی مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 ارزیابی عملکرد مدل endrain در طراحی زهکشهای زیرزمینی مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 ارزیابی عملکرد مدل saltmed در مزارع تحت آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
30 ارزیابی فنی کاربرد فیلترهای مصنوعی pp450 در سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با فیلترهای متداول شن و ماسه در کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مرکزی کرمانشاه برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
33 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بمنظور استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
34 ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و شرب مطالعه موردی دشت میان آب شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
35 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی(مطالعه موردی دشت میانآب شوشتر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 ارزیابی م دل DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری پروفیل خاک در حالت اختلاط سفره آب زیرزمینی کمعمق شور و آب آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 ارزیابی مدل تبخیر و تعرق گیاه مرجع با هدف انتخاب بهترین مدل تابشی در منطقه اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
38 ارزیابی مدل های جذب آب تحت تنش شوری (مطالعه موردی گیاه نیشکر، استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 ارزیابی و بررسی سیستم های زهکشی زیرزمینی و اثر آنها برروی تولید نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 ارزیابی و دقت سنجی روش های زمین آماری در برآورد سطح بهینه تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
41 ارزیابی و مقایسه اثر پوششهای مصنوعی تولید داخل و خارج کشور برمیزا ن رسوبات و روند تغییرات دبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
42 ارزیابی هدایت هیدرولیکی مزرعه در جریانهای ماندگار و غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه شماره 2 دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 استفاده از آبهای زیرپوستهای بعنوان یک منبع تأمین آب غیرمتعارف (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
44 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشار پذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
45 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 استفاده ازمبانی و روشهای جدید در طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زیرزمینی در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
47 اندازه گیری نیاز آبی واقعی نیشکر و مقایسه آن با نرم افزار REF - ET در جنوب اهواز جهت تعیین فرمول مناسب برای برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 Effect of Shallow and Saline Groundwater on Drain Water Salt Loud in South Khuzestan (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 Evaluation of Subsurface Drainage System in Unsteady FlowConditions (Case Study: Research Farm of Shahid ChamranUniversity of Ahvaz, Iran) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
50 Investigating the Effect of Wheat Straw Hydrochar on Chemical Properties of a Sandy-Loam Soil (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
51 Optimization of Parameters for Adsorption of Chromium (III) onto HAp/CMC Nanocomposite- Taguchi’s Experimental Design Methodology (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
52 برآورد تبخیر تعرق ذرت بهاره (رقم مبین) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
53 برآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 برآورد رسوبات معلق در رودخانه خرم آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
56 برآورد میزان رسوب در حوضه آبخیز رودخانه کرند غرب با استفاده از روش پسیاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
57 برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی برنج ( مطالعه موردی واریته طارم ) توسط لایسیمترنوع N-Type ) N ) در شهرستان محمود آباد استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 بررسی آب مجازی در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در کشت ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
59 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 بررسی آلودگی ازت در زهآب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
61 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستایی بر عملکرد مزارع نیشکر (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 بررسی اثر آبیاری با سطوح مختلف اختلاط زه آب مزارع نیشکر و آب آبیاری بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 بررسی اثر اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی اثر تغییرات قطر ذرات جاذب باگاس نیشکر برکارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
65 بررسی اثر جریان اشباع بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
66 بررسی اثر جریان غیراشباع بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
67 بررسی اثر عمق گذاری مقادیر مختلف کود فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی نشکر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی اثر عوامل کیفی آب آبیاری و زهکشی بر روی میزان شوری (EC ) به کمکشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
69 بررسی اثر کاربرد بیوچار کاه گندم بر برخی ویژگی های یک خاک لوم-شنی در محیط لایسی متر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
70 بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
72 بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
73 بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر هدایت الکتریکی، اسیدیته و حرکت املاح در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
74 بررسی اثرکاربرد با گاس نیشکر و به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
75 بررسی ازمایشگاهی پوشش های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
76 بررسی استفاده از زه ابهای زهکش های شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور در آبیاری و تاثیر آن بر میزان محصول تولیدی با استفاده از مدل مدیریتی SALTMED (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
77 بررسی الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
78 بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 بررسی ایستگاههای پمپاژ زهکشی شبکه های آبیاری و زهکشی هندیجان و ارائه راهکارهای بهسازی و یا تبدیل آنها به حالت ثقلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
80 بررسی ایستگاههای پمپاژ زهکشی شبکه های آبیاری و زهکشی هندیجان و ارائه راهکارهای بهسازی و یا تبدیل انها به حالت ثقلی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
81 بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش مصنوعی pp450 در مقایسه با پوشش شن و ماسه (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
82 بررسی پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون دربازه آبگیر کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر و مقایسه با استانداردهای کیفی آب آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 بررسی پدیده خشکسالی و شاخص های مختلف آن در حوضه کرخه (مطالعه موردی: ایستگاه افرینه و تنگ سیاب واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 بررسی تاثیر آبشویی به روش متناوب برخروج نمک از نیمرخ خاک دست خورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
85 بررسی تاثیر آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از زهاب بر خصوصیات کمی و کیفی محصول تولید شده (مطالعه موردی مزارع شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
86 بررسی تاثیر اجرای زهکشی کنترل شده بر افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
87 بررسی تاثیر استفاده از بقایای گیاهی به صورت خاکپوش بر عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
88 بررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 بررسی تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر کیفیت آب برای استفاده در کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه گرگر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 بررسی تاثیر شیب هیدرولیکی آب آبشویی در روش مداوم برخروج نمک از نیمرخ خاک دستخورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
93 بررسی تاثیر غلظت نیترات وطول بستر برروی عملکردبسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
94 بررسی تاثیر همزمان نوع خاک وروش آبیاری و شوری آب در میزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALT MED (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
95 بررسی تغییرات خواص فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک سیلتی – لوم تحت تأثیر شوری و کدورت آب آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
96 بررسی تغییرات فصلی شوری و حرکت املاح در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
97 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های کریجینگ و IDW (مطالعه موردی قسمتی از دشت شاوور استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
98 بررسی تقاضای آب درمزارع نیشکر استان خوزستان در دو دهه آینده (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
99 بررسی تلفات آبشویی و حرکت نیترات در نیمرخ خاک تحت سناریوهای آبی مختلف و گیاه مزرعه ای نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N П (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
100 بررسی حرکت آمونیوم و نیترات در نیمرخ خاک تحت تنش آبی و شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N II (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
101 بررسی روش هی ارائه شده در مدل WMS در تخمین دبی واقعی سیلاب مطالعه موردی: حوضه سیمیلی (استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
102 بررسی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
103 بررسی روند تغییرات شوری خاک در حضور سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
104 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
105 بررسی عملکرد زهکش های زیرزمینی و محاسبه فاصله این زهکش ها طبق نشریه 348 در مزرعه آزمایشی جزیره مینو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
106 بررسی عملکرد فیلتراسیون فیلترهای مصنوعی زهکشی زیرزمینی، PP450 , PP700 در مقایسه با فیلترهای شن و ماسه ای در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
107 بررسی عملکرد و بهره وری آب ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در روش آبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
108 بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی مزرعه آزمایشی نیشکردر جنوب خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
109 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزاکوچکخان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصلاح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
111 بررسی کارایی مدل آکواکراپ در برآورد محصول نیشکر در استان خوزستان (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
112 بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
113 بررسی مسائل و مشکلات فنی کلکتورهای لوله ای و توصیه به عدم استفاده از آنها درطرح های آبیاری و زهکشی جدید (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
114 بررسی مناسبترین روش تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
115 بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
116 بررسی نفوذپذیزی و تخلخل در بازالت دارای وزیکول و تاثیر تغییرات دما در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
117 بررسی نقش آب زیرزمینی در کمیت زهاب ناشی از آبشویی در اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
118 بررسی نوسانات سطح ایستابی در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-S (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
119 بررسی و مقایسه ایزوترمهای مختلف جذب سطحی فسفر در خاک مطالعه موردی (امیدیه- استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
120 برنامه استفاده مجدد از زهاب شبکه های آبیاری و زهکشی در منطقه غرب رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
121 برنامه مدیریت کیفی آب شبکه آبیاری و زهکشی حمودی؛بخشی از شبکه یکپارچه دشت آزادگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
122 بهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
123 بهره برداری بهینه از منابع آب با احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
124 بهره وری آب آبیاری و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر در اراضی کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
125 بهره وری آب آبیاری وکارایی مصرف آب گیاه نیشکر در شرایط خشکسالی مطالعه موردی در اراضی کشت و صنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
126 بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
127 پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
128 پیش بینی عملکر د مزارع نیشکر با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی واحد میرزا کوچک خان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
129 پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده ازanfis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
130 پیش بینی کیفیت زه آبها ناشی از بهره برداری و اصلاح اراضی شور و سدیمی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
131 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
132 تاثیر تنش آبی بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
133 تاثیر تنش شوری بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
134 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شوری و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
136 تاثیر شوری آب زیرزمینی برروی شوری زهآب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 تاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETC (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
138 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم ھیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
139 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر توزیع ریشه و شاخص تحمل ریشه خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
140 تاثیر مواد پوششی ژئوسنتتیک بر میزان مقاومت ورودی زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
141 تأثیر تنش خشکی بر غلظت کلروفیل گیاه ذرت رقم سینگل کراس 407 در سه مرحله رشدی،در منطقه آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
142 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
143 تأثیر عملیات کم آبیاری بر کاهش محصول نیشکر در هنگام خشکسالی مطالعه موردی : شرکت کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
144 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
145 تأثیر نصب سیستم زهکش های پلکانی بر وضعیت زهکشی اراضی تحت کشت نیشکر (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
146 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری) با استفاده از کد کامپیوتری sirmod (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
147 تحلیل حساسیت میزان نفوذپذیری در آبیاری جویچه ای به پارامترهای طراحی به منظور مدیریت تقاضای آب در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
148 تحلیل منابع خطا در آزمایش های آبشویی و اصلاح خاک های شور و سدیمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
149 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری وناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
150 تخمین فاصله زهکش زیرزمینی با استفاده از هدایت هیدرولیکیبرآورد شده به وسیله روشهای کریجینگ و تیسن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
151 تخمین مقدار رسوب در حوزه های ابخیز با حداقل آمار مطالعه موردی - غرب کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
152 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک ماسه ای در مجاورت سطح ایستابی با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
153 تشریح یک مدل بیلان کمیو کیفی در تعیین حقابه تالاب ها ( تالاب هورالعظیم) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
154 تعیین خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی به روش ایدسو جهت تعیین زمان آبیاری نیشکر (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
155 تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کم عمق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
156 تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
157 تغییرات عناصر پرمصرف خاک (ازت، فسفر، پتاسیم) در آبیاری سریالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
158 تغییرات فصلی شوری خاک و عیین بهترین برنامه ریزی آبشویی در کشت نیشکر به کمک مدل saltmed (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
159 راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
160 راهکارهای کاهش اثر خشکسالی اخیر توسط کشاورزان شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
161 زهکشی نوین و تاثیر آن بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب با سطح ایستابی شور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
162 شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
163 شبیه سازی سیستم های زهکشی و محاسبه کمیت و کیفیت ناشی از آن در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
164 کارایی باگاس نیشکر در اطراف پوشش زهکش مصنوعی در کاهش غلظت کلسیم و منیزیم خروجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
165 کاربرد تصاویر سنجش از دور ماهواره لندست در برآورد پوشش تاجی گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
166 کاربرد مدل های عددی در پایش کیفی رودخانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
167 کاربرد نفوذسنج دیسک در بررسی تغییرپذیری زمانی خصوصیات هیدرولیکی اراضی تحت کشت گندم (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
168 کالیبراسیون مدلAquaCrop در برنامه ریزی آبیاری پنبه در گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
169 مدل سازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
170 مدیریت تقاضای مصرف آب گیاه ذرت با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
171 مدیریت زراعی راهکاری جهت بهبود شرایط خاک تحت شرایط آبیاری با اب شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
172 مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
173 مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
174 مدیریت سطح ایستابی در راستای کاهش آلودگی نیترات منابع آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
175 مدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
176 مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
177 مروری بر استفاده از بیوچار به عنوان طلای سیاه در حذف نیترات از آب های آلوده به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
178 مطالعه ازمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم برروی فیلترهای ژئوتکستایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
179 مطالعه نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر به روش لایسیمتری در اراضی نشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
180 مطالعه و ارزیابی لایه بندی هدایت هیدرولیکی و سیستم زهکشی زیرزمینی دراراضی ناحیه 4 کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
181 معرفی روشها و شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
182 مقایسه تبخیر و تعرق نیشکر حاصل از تصاویر ماهواره لندست8 و روش مرسوم فایو 56 (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
183 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
184 مقایسه دو روش آبیاری غرقابی و متناوب در مزرعه یکپارچه شده شالیزاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
185 مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیرو تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
186 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی حاصل از روش پرمامترگلف با روش چاهک معکوس در خاک سنگین منطقه خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
187 مقایسه عملکرد دو مدل DRAINMOD و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
188 مقایسه عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی دارای پوشش های مختلف با عملکرد زهکشی سنتی (جزر و مدی) در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
189 مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
190 نتایج انجام آبیاری مزارع نیشکر با زهاب در سطح گسترده و تأثیر آن بر عملکرد و خصوصیات کیفی نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
191 نحوه تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی