دکتر عبدعلی ناصری

دکتر عبدعلی ناصری استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

دکتر عبدعلی ناصری

Dr. Abd Ali Naseri

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زه اب خروجیدر مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
2 برآورد دمای مزارع نیشکر با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
4 بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
5 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
6 تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
7 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
8 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
9 تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
10 تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادون قرمز و اندازه گیری رطوبت خاک ناحیه ریشه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
11 رابطه بین رطوبت غلاف برگ گیاه نیشکر و شاخص تنش آبی با استفاده از دماسنج مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
12 شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی ذرات و مدل SEAWAT (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
13 کارایی باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکشی در خاک های آهکی منطقه رامهرمز در مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
14 مقایسه روش فایو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
15 نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر باسیستم زهکشی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
16 واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب زیر پوسته ای، یک منبع تامین آب در زمان بحران آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
2 آبیاری گیاه نیشکر با مدل AquaCrop و بررسی آن با شاخص CWSI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی رطوبت غلاف و ازت برگ در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
8 اثر نوع مشخصات الیاف بر روی میزان نفوذپذیری کوتاه مدت و بلند مدت لوله های زهکشی با فیلتر مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 اثرات مدیریت سطح ایستابی بر روی عوامل هیدرولوژیکی و کیفی زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارائه ی مدل پیش بینی ضریب زهکشی (مدول زهکشی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
11 ارایه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تأمین نیاز آبی نهال خرما (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارتقاء بهره وری آب با استفاده از آبیاری یک در میان جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب  اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 ارزیابی اقتصادی کلکتورهای لوله ای و روباز در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
14 ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی با پوشش مصنوعی نوع PP450 و PP700 درمقایسه با فیلتر های شن و ماسه در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
16 ارزیابی دقت معادلات تبخیر و تعرق مختلف در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 ارزیابی راندمان آبیاری در ماههای ماکزیموم نیاز آبی نیشکر درکشت وصنعت کارون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت و صنعت کارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکشهای زیرزمینی در کشت و صنعت کارون و امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی روندتغییرات آبها ی زیرپوسته ای در شبکه آبیاری و زهکشی گتوند و بررسی امکان استفاده مجدد از آنها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
21 ارزیابی سیستم های زهکشی در شرایط جریان غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
22 ارزیابی شیوه های آبگیری ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زهکشی با توجه به تجارب ساخت و بهره برداری از آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه ای و ارایه راهکار در مدیریت آبیاری (مطالعه موردی؛ اراضی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
24 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با استفاده از شاخص های مدیریتی سازمان بین المللی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی داریون 3 میاناب با استفاده از شاخص های بین المللی المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
26 ارزیابی عملکرد فنی زهکش های زیرزمینی مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 ارزیابی عملکرد مدل endrain در طراحی زهکشهای زیرزمینی مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 ارزیابی فنی کاربرد فیلترهای مصنوعی pp450 در سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با فیلترهای متداول شن و ماسه در کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مرکزی کرمانشاه برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
31 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بمنظور استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
32 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی(مطالعه موردی دشت میانآب شوشتر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
33 ارزیابی م دل DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری پروفیل خاک در حالت اختلاط سفره آب زیرزمینی کمعمق شور و آب آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 ارزیابی مدل تبخیر و تعرق گیاه مرجع با هدف انتخاب بهترین مدل تابشی در منطقه اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
35 ارزیابی مدل های جذب آب تحت تنش شوری (مطالعه موردی گیاه نیشکر، استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 ارزیابی و بررسی سیستم های زهکشی زیرزمینی و اثر آنها برروی تولید نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 ارزیابی و دقت سنجی روش های زمین آماری در برآورد سطح بهینه تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 ارزیابی و مقایسه اثر پوششهای مصنوعی تولید داخل و خارج کشور برمیزا ن رسوبات و روند تغییرات دبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
39 ارزیابی هدایت هیدرولیکی مزرعه در جریانهای ماندگار و غیرماندگار مطالعه موردی: مزرعه شماره 2 دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 استفاده از آبهای زیرپوستهای بعنوان یک منبع تأمین آب غیرمتعارف (مطالعه موردی: شبکه آبیاری گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
41 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشار پذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
42 استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 استفاده ازمبانی و روشهای جدید در طراحی و اجرای سیستم های زهکشی زیرزمینی در طرح 550 هزار هکتاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
44 اندازه گیری نیاز آبی واقعی نیشکر و مقایسه آن با نرم افزار REF - ET در جنوب اهواز جهت تعیین فرمول مناسب برای برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 Optimization of Parameters for Adsorption of Chromium (III) onto HAp/CMC Nanocomposite- Taguchi’s Experimental Design Methodology (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
46 برآورد تبخیر تعرق ذرت بهاره (رقم مبین) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 برآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
48 برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
49 برآورد میزان رسوب در حوضه آبخیز رودخانه کرند غرب با استفاده از روش پسیاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
50 بررسی آب مجازی در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در کشت ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
51 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان کاتیونهای خاک در فرآیند آبشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
52 بررسی آلودگی ازت در زهآب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
53 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستایی بر عملکرد مزارع نیشکر (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
54 بررسی اثر آبیاری با سطوح مختلف اختلاط زه آب مزارع نیشکر و آب آبیاری بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی اثر اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر بر تغییر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 بررسی اثر تغییرات قطر ذرات جاذب باگاس نیشکر برکارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی اثر جریان غیراشباع بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
58 بررسی اثر عمق گذاری مقادیر مختلف کود فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی نشکر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 بررسی اثر کاربرد بیوچار کاه گندم بر برخی ویژگی های یک خاک لوم-شنی در محیط لایسی متر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
60 بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
61 بررسی اثرات سطوح مختلف ازت و آبیاری بر کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 بررسی اثرات عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بر استقرار مکانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران (مطالعه موردی:شبکه های آبخور کانال پای پل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
63 بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر هدایت الکتریکی، اسیدیته و حرکت املاح در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 بررسی اثرکاربرد با گاس نیشکر و به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
65 بررسی ازمایشگاهی پوشش های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
66 بررسی الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
67 بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
68 بررسی ایستگاههای پمپاژ زهکشی شبکه های آبیاری و زهکشی هندیجان و ارائه راهکارهای بهسازی و یا تبدیل آنها به حالت ثقلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
69 بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش مصنوعی pp450 در مقایسه با پوشش شن و ماسه (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 بررسی پدیده خشکسالی و شاخص های مختلف آن در حوضه کرخه (مطالعه موردی: ایستگاه افرینه و تنگ سیاب واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 بررسی تاثیر آبشویی به روش متناوب برخروج نمک از نیمرخ خاک دست خورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
72 بررسی تاثیر آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از زهاب بر خصوصیات کمی و کیفی محصول تولید شده (مطالعه موردی مزارع شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
73 بررسی تاثیر اجرای زهکشی کنترل شده بر افزایش کارایی مصرف آب (مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
74 بررسی تاثیر استفاده از بقایای گیاهی به صورت خاکپوش بر عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
75 بررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
77 بررسی تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر کیفیت آب برای استفاده در کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه گرگر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
78 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 بررسی تاثیر شیب هیدرولیکی آب آبشویی در روش مداوم برخروج نمک از نیمرخ خاک دستخورده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
80 بررسی تاثیر غلظت نیترات وطول بستر برروی عملکردبسترهای دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
81 بررسی تاثیر همزمان نوع خاک وروش آبیاری و شوری آب در میزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALT MED (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
82 بررسی تغییرات خواص فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک سیلتی – لوم تحت تأثیر شوری و کدورت آب آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
83 بررسی تغییرات فصلی شوری و حرکت املاح در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
84 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های کریجینگ و IDW (مطالعه موردی قسمتی از دشت شاوور استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 بررسی تقاضای آب درمزارع نیشکر استان خوزستان در دو دهه آینده (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
86 بررسی تلفات آبشویی و حرکت نیترات در نیمرخ خاک تحت سناریوهای آبی مختلف و گیاه مزرعه ای نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N П (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
87 بررسی حرکت آمونیوم و نیترات در نیمرخ خاک تحت تنش آبی و شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N II (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
88 بررسی روش هی ارائه شده در مدل WMS در تخمین دبی واقعی سیلاب مطالعه موردی: حوضه سیمیلی (استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 بررسی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
90 بررسی روند تغییرات شوری خاک در حضور سطح ایستابی کم عمق شور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
92 بررسی عملکرد زهکش های زیرزمینی و محاسبه فاصله این زهکش ها طبق نشریه 348 در مزرعه آزمایشی جزیره مینو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
93 بررسی عملکرد فیلتراسیون فیلترهای مصنوعی زهکشی زیرزمینی، PP450 , PP700 در مقایسه با فیلترهای شن و ماسه ای در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 بررسی عملکرد و بهره وری آب ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در روش آبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
95 بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (مطالعه موردی مزرعه آزمایشی نیشکردر جنوب خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
96 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزاکوچکخان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
97 بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصلاح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
98 بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
99 بررسی مسائل و مشکلات فنی کلکتورهای لوله ای و توصیه به عدم استفاده از آنها درطرح های آبیاری و زهکشی جدید (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
100 بررسی مناسبترین روش تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
101 بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 بررسی نفوذپذیزی و تخلخل در بازالت دارای وزیکول و تاثیر تغییرات دما در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
103 بررسی نقش آب زیرزمینی در کمیت زهاب ناشی از آبشویی در اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 بررسی نوسانات سطح ایستابی در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-S (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
105 بررسی و مقایسه ایزوترمهای مختلف جذب سطحی فسفر در خاک مطالعه موردی (امیدیه- استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
106 برنامه استفاده مجدد از زهاب شبکه های آبیاری و زهکشی در منطقه غرب رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
107 برنامه مدیریت کیفی آب شبکه آبیاری و زهکشی حمودی؛بخشی از شبکه یکپارچه دشت آزادگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
108 بهبود بهره وری آب با استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای محصول سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
109 بهره برداری بهینه از منابع آب با احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
110 بهره وری آب آبیاری و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر در اراضی کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
111 بهره وری آب آبیاری وکارایی مصرف آب گیاه نیشکر در شرایط خشکسالی مطالعه موردی در اراضی کشت و صنعت فارابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
112 بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
113 پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
114 پیش بینی عملکر د مزارع نیشکر با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی واحد میرزا کوچک خان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
115 پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده ازanfis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
116 پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام - کونژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 تاثیر تنش آبی بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
118 تاثیر تنش شوری بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
119 تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر شوری و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
120 تاثیر شوری آب زیرزمینی برروی شوری زهآب زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
121 تاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETC (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
122 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر برگ خیار گلخانه ای در سیستم ھیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
123 تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر توزیع ریشه و شاخص تحمل ریشه خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
124 تاثیر مواد پوششی ژئوسنتتیک بر میزان مقاومت ورودی زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
125 تأثیر تنش خشکی بر غلظت کلروفیل گیاه ذرت رقم سینگل کراس 407 در سه مرحله رشدی،در منطقه آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
126 تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
127 تأثیر عملیات کم آبیاری بر کاهش محصول نیشکر در هنگام خشکسالی مطالعه موردی : شرکت کشت وصنعت فارابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
128 تأثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
129 تأثیر نصب سیستم زهکش های پلکانی بر وضعیت زهکشی اراضی تحت کشت نیشکر (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
130 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری) با استفاده از کد کامپیوتری sirmod (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
131 تحلیل حساسیت میزان نفوذپذیری در آبیاری جویچه ای به پارامترهای طراحی به منظور مدیریت تقاضای آب در مزارع نیشکر (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
132 تحلیل منابع خطا در آزمایش های آبشویی و اصلاح خاک های شور و سدیمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
133 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری وناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
134 تخمین فاصله زهکش زیرزمینی با استفاده از هدایت هیدرولیکیبرآورد شده به وسیله روشهای کریجینگ و تیسن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
135 تخمین مقدار رسوب در حوزه های ابخیز با حداقل آمار مطالعه موردی - غرب کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
136 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک ماسه ای در مجاورت سطح ایستابی با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 تشریح یک مدل بیلان کمیو کیفی در تعیین حقابه تالاب ها ( تالاب هورالعظیم) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
138 تعیین خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی به روش ایدسو جهت تعیین زمان آبیاری نیشکر (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کم عمق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
140 تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
141 تغییرات عناصر پرمصرف خاک (ازت، فسفر، پتاسیم) در آبیاری سریالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
142 راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
143 راهکارهای کاهش اثر خشکسالی اخیر توسط کشاورزان شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
144 شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
145 شبیه سازی سیستم های زهکشی و محاسبه کمیت و کیفیت ناشی از آن در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
146 کارایی باگاس نیشکر در اطراف پوشش زهکش مصنوعی در کاهش غلظت کلسیم و منیزیم خروجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
147 کاربرد تصاویر سنجش از دور ماهواره لندست در برآورد پوشش تاجی گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
148 کاربرد نفوذسنج دیسک در بررسی تغییرپذیری زمانی خصوصیات هیدرولیکی اراضی تحت کشت گندم (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
149 کالیبراسیون مدلAquaCrop در برنامه ریزی آبیاری پنبه در گرگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
150 مدل سازی برآورد الگوی توزیع رطوبتی تحت آبیاری قطره ای در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
151 مدیریت تقاضای مصرف آب گیاه ذرت با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
152 مدیریت زراعی راهکاری جهت بهبود شرایط خاک تحت شرایط آبیاری با اب شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
153 مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
154 مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
155 مدیریت سطح ایستابی در راستای کاهش آلودگی نیترات منابع آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
156 مدیریت کم آبیاری راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
157 مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
158 مطالعه ازمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم برروی فیلترهای ژئوتکستایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
159 مطالعه نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر به روش لایسیمتری در اراضی نشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
160 مطالعه و ارزیابی لایه بندی هدایت هیدرولیکی و سیستم زهکشی زیرزمینی دراراضی ناحیه 4 کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
161 مقایسه تبخیر و تعرق نیشکر حاصل از تصاویر ماهواره لندست8 و روش مرسوم فایو 56 (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
162 مقایسه تغییرات نگهداشت ویژه آب در خاک برای خاک های سبک و نیمه سنگین در اثر آبیاری با BOD های مختلف پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
163 مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیرو تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
164 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی حاصل از روش پرمامترگلف با روش چاهک معکوس در خاک سنگین منطقه خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
165 مقایسه عملکرد دو مدل DRAINMOD و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
166 مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
167 نحوه تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی