یوسف سهرابی

 یوسف سهرابی دانشیار دانشگاه کردستان

یوسف سهرابی

Yousef Sohrabi

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
2 اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
3 اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
4 تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
6 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ذرت (.Zea mays L) تحت خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
7 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 اثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album L) بر شاخص های رشد چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 ارزیابی تاثیر قارچ میکوریزا بر کربوهیدراتهای محلول، پرولین، پایداری غشاء، اسانس و عملکرد اسانس بر گیاه دارویی مرزه تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرزه (Satureja hortensis L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (پیروز و ILC-482) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 بررسی تأثیرکودهای زیستی(بیولوژیک) و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم نخود (.Cicer arietinum l) تحت شرایط دیم در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 بررسی دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر روی صفات کیفی دانه نخودCicer arietinum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
9 تاثیر دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
10 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی صفات مورفولوژیکی،وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تاثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
13 تاثیر کاربرد قارج مایکوریزا بر صفات پرولین،قندهای محلول،آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
14 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و قندهای محلول در گیاه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
15 تاثیرکودهای بیولوژیک برفتوسنتز و رشد گیاه داروئی ریحان (Ocimum basilicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
19 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیک ذرت(Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و پرولین در گیاه ذرت (Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum(moldavica. L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
22 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی و علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخود دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی و علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات کیفی علوفه ی ذرت(zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
26 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات مرفولوژیک علوفه ی ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار