پروفسور سیدکاظم علوی پناه

پروفسور سیدکاظم علوی پناه استاد دانشگاه تهران

پروفسور سیدکاظم علوی پناه

Prof. Seyed Kazem Alavipanah

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون، با استفاده از داده های GIS و RS (بازه شوشتر تا اروندرود) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 3
2 ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
3 ارزیابی مدل رگرسیون، روش کریجینگ و طبقه بندی نظارت شده داده های سنجنده LISS-III در برآورد شوری خاک (مطالعه موردی: دشت ارسنجان، استان فارس) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گسترده ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
5 ارزیابی مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منطقه ۶ شهر تهران با استفاده از تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه‎ای‎(ANP) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
6 ارزیابی میزان بهره وری آب کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای و مدلWATPRO مطالعه موردی: اراضی تحت کشت گندم حوضه آبخیز دشت جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
7 ارزیابی و پهنه بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی: حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
8 استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر تلفیق روش های DEMATEL و ANP در انتخاب مکان بهینه آرامستان ها (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
9 امکان سنجی داده های ماهواره ای به منظور مطالعه خصوصیات خاکهای مناطق خشک (برآورد رنگ خاک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
10 ایجاد رابط کاربر گرافیکی جهت محاسبه خودکار دمای سطح زمین و استفاده از نتایج در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری های اراضی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 3
11 Comparison of MODIS, SEVIRI and INSAT-۳D Land Surface Temperature (LST) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 3، شماره: 2
12 The Relationship of Salt Classification with Distance to Shoreline and Elevation, Case Study Lake Urmia, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 1، شماره: 1
13 برآورد تابش کل لحظه ای طول موج کوتاه خورشید با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس (مطالعة موردی: مناطق مرکزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
14 برآورد تبخیروتعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 2
15 برآورد رطوبت خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه بیلان انرژی سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
16 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
17 برآورد رواناب ذوب برف با سنجش از دور و مدل SRM در حوزه آبخیز سقز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
18 بررسی اثر پوشش گیاهی در عملیات پی جویی و اکتشاف کانی های معدنی در داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 4
19 بررسی تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیرساخته شده بر یکدیگر با استفاده از داده های سنجش از دور حرارتی و انعکاسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 1
20 بررسی تاثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج پوشش گندم (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 4
21 بررسی تغییر پذیری طیفی خاکهای مختلف با استفاده از داده های دورسنجی "مطالعه موردی: منطقه ورامین" (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 1
22 بررسی تغییرات طولی رودخانه کارون با استفاده از روش میانگین جهت دار خطی (منطقه مورد مطالعه: از شوشتر تا اروند) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
23 بررسی چند روش تهیه نقشه فرسایش شیاری با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی سطوح غیرقابل نفوذوشاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده به عنوان پارامتر های نمایشگر جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
25 بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
26 بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تاثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 3
27 بررسی کارآیی شاخص های گیاهی و حرارتی ماهواره NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
28 بررسی و ظرفیت سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده سازی و توسعه زیرساخت داده های مکانی بخشی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
29 بررسی و مدل سازی تاثیر ترکیب و آرایش چشم انداز شهر یزد بر دمای سطح زمین با استفاده از یادگیری ماشین و داده های لندست-۸ و سنتینل-۲ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 3
30 بررسی و مقایسه کارایی روش‎ های FAHP و GCA برای مکان یابی پخش سیلاب در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز گربایگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
31 بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 3، شماره: 5
32 بهبود تخمین فاکتور C در مدل فرسایش خاک RUSLE بوسیله الگوریتم گرگ خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اطلاعات مکانی دوره: 1، شماره: 1
33 پایش تغییرات تالاب بختگان با استفاده از سری زمانی داده های ماهواره ای در پلتفرم گوگل ارث انجین و پیش بینی پارامترها با مدل Facebook’s Prophet (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 4
34 پایش دریاچه نمکی مهارلو با تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای چندطیفی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
35 پایش نمکزارهای مناطق خشک با پردازش داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 40
36 پیاده سازی مدل اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
37 پیش بینی غلظت آلاینده منوکسیدکربن در کلان شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
38 تاثیر اعصای خالص انتخاب شده با تصاویر ETM+ و IKONOS در دقت جداسازی طیفی با الگوریتم خطی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 2
39 تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
40 تحلیل تغییرات جزیره حرارتی سطوح شهری در روز و شب با استفاده از محصولات چند زمانه سنجنده مادیس (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
41 تحلیل قابلیت شاخص های ارزیابی کیفیت تصاویر تلفیق شده ماهواره ای با مدلسازی تخریب طیفی و مکانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 1
42 تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 64
43 تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل هاوارتباط آن بامنابع زمین گرمایی بااستفاده ازداده های حرارتی لندست8 مطالعه موردی:گسل های شهدادونایبند (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
44 تخمین دمای سطح اراضی اردبیل با استفاده از تصاویر لندست و ارزیابی دقت روش های برآورد دمای سطح زمین با داده های میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 4
45 تشخیص و بررسی استرس گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی : دشت مغان ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 11، شماره: 2
46 تعیین نوع کاربری و پوشش اراضی بوسیله داده های لندست۷(ETM+) با استفاده از روش شیء گرا (منطقه کاشان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
47 تلفیق شبکه‎ عصبی RBFLN و فن چندشاخصه ORESTE برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراکز مالی و تجاری در فضای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 2
48 تهیه مدل دمای سطحی بیابان با استفاده از داده های حرارتی ماهواره NOAA.AVHRR و داده های زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 67
49 تهیه نقشه تغییرات نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
50 تهیه نقشه شاخص سطح برگ گیاه نیشکر با استفاده از معکوس سازی تصاویر ابرطیفی ماهواره PRISMA (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 1
51 تهیه نقشههای پوشش اراضی به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزمیک درخت تصمیمگیری (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 3
52 تهیه‎ی نقشه‎ی واحدهای دگرسان به‎روش فیلتر سازگاریافته‎ی تنظیم اختلاط با استفاده از تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 1
53 جداسازی ابر از برف در تصاویر MODIS، با استفاده از الگوریتم Snow Map و الگوریتم ماسک ابر (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 1
54 داده کاوی رفتار حرکت و هم کنش جانوران: یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بافق (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
55 سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین المللی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 2
56 شنا‎سایی خاک های شور منطقه کاشان‎ ‎بر مبنای پردازش رقومی داده های ماهواره ‎ IRS-۱D‎ و مطالعات میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 4
57 شناسایی گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بر مبنای الگوریتم سنجه DAI و داده های طیفی سنجنده مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
58 طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 4
59 طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 4
60 کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 34
61 مدل سازی پهنه های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 6
62 مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
63 مدل سازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص های سنجش از دور در حوضه آبخیز بالیخلی چای اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
64 مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده های سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P۶ (مطالعه موردی: جنوب غربی استان لرستان، منطقه پل دختر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
65 مطالعه تغییر پذیری فضایی-زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+لندست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
66 مطالعه و پیش بینی تغییرات دمای سطح زمین شهر یزد: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 4
67 مقایسه ابر نقاط و تصاویر رنگی پهپاد در برآورد مساحت تاج تک درختان در جنگل های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 3
68 مقایسه دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیله سنجنده MODIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
69 مکان یابی شعب جدید بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‎ای فازی(Fuzzy ANP) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 7
70 مورفوتکتونیک ناحیه دهشیر با استفاده از تکنیک های ژئومورفومتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation in vegetation changes and their effects on urban flooding by RS, case of Behshahr flood event (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
2 AN INVESTIGATION IN VEGETATION CHANGES AND THEIR EFFECTS ON URBAN FLOODING BY RS, CASE OF BEHSHAHR FLOOD EVENT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
4 ارائه ی استراتژی جدید برای مدل سازی شدت جزیره حرارتی سطحی بر مبنای اختلاف خصوصیات بیوفیزیکی اراضی ساخته شده و غیرساخته شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
5 ارائه ی مدل مفهومی جدید برای مدلسازی آسایش حرارتی بر مبنای داده های انعکاسی و حرارتی سنجش ازدور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
6 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر اردبیل در بازه زمانی 30 ساله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
7 ارزیابی شاخص DAI و داده های سطح اول مادیس برای شناسایی گردوغبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
8 ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
9 ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
10 اشکارسازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون با استفاده از داده های RS,GIS بازه شوشتر تا اروند رود (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
11 Landslide susceptibility zonation using frequency ratio and fuzzy operators (Case study: QalehQafeh basin) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 Moisture Influence Reducing on Soil Reflectance Using EPO for Organic Carbon Prediction (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
13 SALT CLASSIFICATION AND DISTANCE TO SHORELINE USING VISIBLE BANDS OF LANDSAT, CASE STUDY, ORUMIEH LAKE, IRAN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
14 با ماده آلی خاک در منطقه ETM+ بررسی ارتباط بین مقادیر انعکاس فرااتمسفری سنجنده خشک دشت قم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
15 برآورد تابش خالص طول موج کوتاه خورشید با استفاده از تصاویر سنجنده ی مودیس تحت شرایط آسمان صاف و ابری ( مطالعه ی موردی : استان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
16 برآورد غلظت رسوبات معلق در آب های سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 بررسی اثر بافت بر بازتاب سطحی خاک در منطقه پلدختر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی اثر کاشت هالوفیتها و آتریپلکس بر زهکشی و اصلاح خاکهای حاشیه چاله های شور کویر ایران (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی
19 بررسی تغییرات الگوی حرارتی در بازه زمانی 30 ساله با استفاده از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: اراضی جنوبی جزیره آبادان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
20 بررسی تغییرات مکانی شوری خاک در منطقه یزد - اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای Etm+ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی داده های محدوده مرئی سحنده ETM+ به منظور برآورد رنگ خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی عملکرد چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 بررسی میزان کارایی داد ههای ماهواره ای ETM+ در تعیین رنگ خاک در اراضی دشت گرگان با ایجاد همبستگی بین داده های صحرایی رنگ خاک و مقادیرر قومی بازتاب در طیف مرئی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی و تخمین تراکم چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-1D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 بهره گیری از مقادیر رقومی سنجیده LISS-II در تخمین شوری خاک سطحی به روش کریجینگ، مطالعه موردی: دشت ارسنجان استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
27 پیشبینی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نروفازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
28 تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک در مطالعه طیفی بافت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 ترکیب آلگوریتم های مختلف آشکارسازی جهت استخراج تغییرات پوشش زمین ( مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 تشخیص نشت نفت با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور ماهواره ای(مطالعه موردی: خلیج فارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه بالارود (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 توسعه مدل فیزیکی بر مبنای معادلات بیلان انرژی سه گانه برای نرمال سازی دمای سطح زمین (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
33 تهیه نقشه کاربری اراضی در سامانه Google Earth Engine ، با استفاده از روش بهینه سازی تاگوچی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 تهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
35 روش های کاربردی تفکیک پیکسل ها برای تشخیص عوارض موجود درپیکسل های مختلط تصاویر سنجش از دور حرارتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
36 طراحی ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
37 کار برد فناوری سنجش از دور در مدیریت زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
38 کاربرد الگوریتم طبقه بندی SVM بر روی تصویر سنجنده +ETM برای جداسازی کلاسهای مشابه طیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 کاربرد تفسیر بصری داده های ماهواره ای در آشکارسازی تغییرات خط ساحلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
40 کاربرد داده های ماهواره ای در امنیت غذایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
41 کاربرد سنج از دور در بررسی تغیرات پوشش گیاهی تپه های شنی و اراضی اطراف آن (مطالعه موردی ارگ حاشیه کویر دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
42 کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
43 کاربرد سنجش از دور حرارتی در مستندنگاری عوارض شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
44 کاربرد سنجش از دور ماهواره ای در مدیریت پایدار منابع شیلاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
45 کاربردنمایه های خشکسالی در پیش بینی عملکرد گندم دیم - مطالعه موردی: سرارود کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 کاربردها و رویکردهای جدید داده های سنجش از دور چندطیفی و فراطیفی در زراعت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 گرمایش جهانی پایش و مدیریت با استفاده از فنآوری سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
48 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامسر با تصاویر ماهواره ایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
49 مدل سازی رطوبت خاک سطحی با استفاده از مدل بیلان انرژی سطح مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 مدل سازی سطح آب زیرزمینی کم عمق و تعیین اراضی ماندآبی با استفاده از مدل بیلان انرژی سطح مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
51 مدیریت دفع پسماندهای شهر کابل با استفاده ازسنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
52 مروری برکاربرد داده های ماهواره ای درمطالعات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 مطالعه تعدادی از ویژگی های گندم با استفاده از داده های سنجش از راه دور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 مقایسه شاخص های گیاهی حاصل از باند ترمال با شاخص های حاصل از باندهای انعکاسی در مطالعات منابع زمینی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
55 مقایسه قابلیت داده های سنجنده های MSS و LISS_III در شناسایی خاکهای مناطق خشک ( مطالعه موردی منطقه آران ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 نقش ساختارهای زمین شناسی در تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه کارون دشت خوزستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
57 نقش سنجی از دور حرارتی (TIRS) در توسعه ی پایدار محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار