دکتر محمود عباسی

دکتر محمود عباسی دانشیار و متخصص اخلاق زیستی و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمود عباسی

Dr. Mhmoud Abasi

دانشیار و متخصص اخلاق زیستی و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "Justice" passing from the moral concept to the legal rule with a look at its foundations in the British and Iranian legal systems (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 4، شماره: 3
2 آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 52
3 الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
4 تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 1
5 چالش های آموزش اخلاق پزشکی مرتبط با اساتید : مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
6 حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 17، شماره: 1
7 ضرورت طراحی الگویی برای برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 3
8 فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 31، شماره: 51
9 محصولات غذایی تراریخته و چالشهای پیش رو از منظر حق بر غذا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 45
10 مروری بر مفهوم و ساختارحقوق باروری و جنسی در اسناد بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 100
11 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
12 مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 70، شماره: 54
13 معاینه بکارت با درخواست شخصی: دیدگاهها و رویکردها (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 11
14 نقد و بررسی برخی دیدگاه های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «احیاء النحو» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 2، شماره: 1
15 نقش انترپول در استرداد مجرمین (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 58، شماره: 10
16 واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده ۹۱ ق.م.ا. تحلیل میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش های اخلاقی در پرتو عدالت سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
2 بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی بانک های زیستی و ذخایر ژنتیکی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
3 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
4 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 بررسی تاثیر آموزش معنوی بر درک مراقبت معنوی دانشجویان مامایی دانشگاه های کرج در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) دومین کنگره سلامت زنان و خانواده
6 بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
7 جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
8 جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
9 چالشهای امنیت سایبری و راهبردهای پدافند سایبری کاربست هوش مصنوعی در مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
10 چالشهای حقوقی و پزشکی کاربست هوش مصنوعی در ارتقای حقوق سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
11 خودداری از کمک به مصدومین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
12 درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاق حرفه ای:یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
13 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
14 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی