دکتر رضا قربانی

دکتر رضا قربانی استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

دکتر رضا قربانی

Dr. Reza Ghorbani

استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
2 ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۲- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
3 آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
4 اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 2
5 اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
6 اثر تنشهای اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
7 اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
8 اثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
9 اثر روش‌های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
10 اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
11 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
12 اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (.Alluim sativum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
13 اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
14 اثر مدیریت علف های هرز و منابع کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 2
15 اثر نسبت های مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (.Solanum melongena L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 2
16 اثرات تغییر اقلیم بر نواحی در معرض تهاجم علف‌هرز کشیده‌برگ مهاجم جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
17 اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
18 اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
19 ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 4
20 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
21 ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
22 ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل اقتصادی کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
23 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
24 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری های جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
25 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
26 ارزیابی کشت مخلوط تاخیری و مالچ کلشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) و نخود (Cicer arientinum L.) در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
27 امکان سنجی اختلاط علفکش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
28 بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگیبر ترکیب و تنوع علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 2
29 بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
30 بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
31 بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
32 بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره آنها بر تولید و ماندگاری گوجه فرنگی در انبار در نظام های کشاورزی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
34 بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 6
35 بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
36 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
37 بررسی تنوع جوامع علف های هرز موجود در مزارع تحت کشت گیاهان علوفه ای در استان های مختلف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
38 بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تاثیرعصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
39 بررسی روش های مختلف مدیریت علف هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین های برگ نو (Ligustrum vulgar) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
40 بررسی کارایی چند علف کش در کنترل سلمه و تاج خروس در مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
41 بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به وسیله عوامل بیماری زای قارچی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
42 بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
43 پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
44 تاثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
45 تاثیر تراکم و الگوی کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در حضور علف کش بنتازون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 2
46 تاثیر ریزوباکتری های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 4
47 تاثیر کود های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
48 تاثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
49 تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست‌توده و مقدار پلی فنول‌های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
50 تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
51 تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
52 کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev)) (Acari: Eriophyidae) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
53 مطالعه غنای گونه های گیاهی در زیستگاه های با شدت های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 17
54 مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1