دکتر عبدالرزاق حسامی فر

دکتر عبدالرزاق حسامی فر استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

Dr. Abdurrazzaq Hesamifar

استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق دینی در اندیشه استاد مطهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 1
2 استاد مطهری و نقد ایدیالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 1
3 استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 41
4 Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 11
5 Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
6 پارادوکس مور و نظر ویتگنشتاین در باره آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 8، شماره: 17
7 پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 6، شماره: 17
8 تحلیل ِ مقابله ی نیچه با دین مسیحیت درقالبِ تفسیرهای اسطوره ای ، فلسفی و دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 1
9 تحلیل و بررسی دیدگاه جیگوان کیم درباره علیت ذهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
10 تلقی انگلیسی ـ اتریشی از فلسفه تحلیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 3، شماره: 1
11 ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفه اسپینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
12 رورتی در مقابل هابرماس: چرخش پراگماتیک نسبت به صدق و کاربست آن در سازماندهی روابط توجیهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
13 رورتی درمقابل کاننت «آزادی» بدون «حقیقت»: خوانش رورتی از اورول (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 15، شماره: 35
14 سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
15 سیمون دوبووار: از مادری به سوی دیگری؟ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 12، شماره: 23
16 ماهیت نفس در کلام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 18
17 مطهری و نسبت میان علم و دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 4، شماره: 8
18 معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 4، شماره: 13
19 مفهوم «معنا» در منطق معنای ژیل دلوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
20 مناقده جان ویلیامز و حمید وحید در تفسیر پارادوکس مور (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 13، شماره: 2
21 منطق علیه هستی شناسی در تراکتاتوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 10، شماره: 2
22 نزاع علم و دین در قرن نوزدهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 5، شماره: 10
23 نقد و بررسی کتاب «ویتگنشتاین در تبعید» (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 1، شماره: 1
24 نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 40
25 نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 11
26 نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 3
27 نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 14، شماره: 31
28 نقد و بررسی کتاب علم، عقل ودین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 13
29 نقد و بررسی کتاب گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 9
30 نقدی بر نقدهای کی یرکگور بر هگل (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه غرب دوره: 2، شماره: 5
31 نگاه انتقادی نیچه به جایگاه اخلاق در تمدن غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 6، شماره: 2
32 یادداشت انتقادی درباره کتاب تمهیداتی برنظریه زبان (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 2، شماره: 1