رامین امیرساسان

 رامین امیرساسان دانشیار دانشگاه تبریز

رامین امیرساسان

Ramin Amir Sasan

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دستکاری حجم تمرین بر افزایش قدرت در افراد تمرین نکرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 13
2 بررسی نیمرخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک و ارتباط بین آنها در بازیکنان جوان تیم ملی کبدی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
3 تاثیر تمرین هوازی و فعالیت ورزشی وامانده ساز بر شاخص های ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بزاقی و سرمی در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 5
4 تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر ریخت شناسی تخمدان، هورمون های گونادوتروپین وVO2max زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
5 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت بولاغاوتی بر میزان تخریب DNA پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
6 تاثیر مکمل یاری عصاره دانه انگور سیاه (.Vitis vinifera L) بر پروفایل لیپیدی و میزان hs-CRP سرم به دنبال فعالیت هوازی در مردان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
7 رابطه بین غلظت های لاکتات خون و بزاق برای برآورد غیرتهاجمی آستانه لاکتات با استفاده از بازی در زمین های کوچک (SSG) فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
8 مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی- 1 دختران نابالغ غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
9 مقایسه شیوه ها و عوارض کاهش سریع وزن بین سه رده وزنی در کشتی گیران نخبه نوجوان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
10 مقایسه ی تاثیر فعالیت هوازی در اوایل دوره ی فولیکولی با اواخر دوره ی فولیکولی بر لپتین سرم زنان غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
11 میزان، نوع و علل مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی های المپیک 2012 لندن بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی و مکمل سازی بذرکتان بر ترکیب بدنی در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2 تاثیر دو شدت متفاوت %90 و PAP %70 با دو زمان استراحتی متفاوت دو و چهار دقیقه ای بر عملکرد پرش عمودی مردان تکواندوکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 تاثیر دو نوشیدنی شیرکاکایو و شیرموز برپاسخ سرمی شاخصهای آسیب عضلانی بلافاصله بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی پلایومتریک در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 تاثیر دو نوع نوشیدنی ورزشی کربوهیدراتی و کربوهیدراتی - پروتیینی بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی متعاقب دو مسابقه شبه رقابتی درکشتی گیران مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
5 تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت بتاآلانین بر عملکرد و میزان لاکتات خون در کشتی گیران شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی کلرلا بر مقادیرآنزیم های کبدی در زنان میانسال دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تاثیر هشت هفته تمرین در آب با و بدون وسیله مقاومتی بر قدرت و دامنه حرکتی اندام تحتانی زنان سالمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر یک هفته مکمل سازی سیترولین مالات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان کشتی گیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 تأثیر مکمل دهی بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران نخبه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 مقایسه دو نوع تمرین تناوبی بیهوازی و تداومی هوازی بر شاخصهای آمادگی هوازی و بیهوازی مردان غیرفعال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و پیکرسنجی زنان والیبالیست نخبه بر اساس پست بازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 مقایسه ویژگی های فیزیولوژیکی زنان والیبالیست نخبه براساس پست بازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش