دکتر رئوف مصطفی زاده

دکتر رئوف مصطفی زاده دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رئوف مصطفی زاده

Dr. Raoof Mostafazadeh

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات مکانی شدت دوره های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 24
3 اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
6 ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
7 ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
8 ارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
9 ارزیابی کارایی مدل بارش-رواناب GR4J در شبیه‌سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبخیز نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
10 ارزیابی و مقایسه پیوستگی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
11 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
12 تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE و GIS در آبخیز سد یامچی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
13 تحلیل ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
14 تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
15 تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
16 تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیره (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
17 تحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
18 تعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
19 تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
20 تعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
21 تعیین شماره منحنی از رویدادهای بارش و رواناب و تغییرات آن با مولفه های بارش در یک حوضه آبخیز جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
22 تعیین فصلی بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
23 تغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه های کوتاه تاخیری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
24 تغییر شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه بالخلوچای ناشی از تأثیر ترکیبی تغییر مولفه‌های اقلیمی و احداث سد یامچی اردبیل با استفاده از رویکرد دامنه تغییرپذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
25 تغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیل (دریافت مقاله) تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
26 تغییرات زمانی و مکانی شدت تمرکز دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان‌ غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
27 تغییرات کمی و مقایسه آماری شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانهای بعد از احداث سد یامچی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
28 تغییرات مکانی سنجه های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متاثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
29 گزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
30 مدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
31 معرفی شاخص آسیب پذیری سیل (FVI) به عنوان ابزاری در مدیریت بحران سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
32 مقایسه تغییرات پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز‌های استان اردبیل با استفاده از چندضلعی‌های بارش-رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
33 مقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
34 مقایسه ساختار اراضی مرتعی و میزان تخریب پیوستگی سیمای سرزمین در زیرحوزه‌های آبخیز ایریل، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 1
35 مقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن مارک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی سیل خیزی در آبخیزهای استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
4 ارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمین (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی توابع توزیع احتمالاتی و تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه در برخی ایستگاه های هواشناسی اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
9 ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 استفاده از تكنیك تحلیل مؤلفه های اصلی برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان رسوب زایی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز استان اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
11 بررسی الگوی تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 بررسی روند تغییرات دبی و رسوب با استفاده از آزمون من-کندال در حوضه نیر، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 پهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
14 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 پیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
17 پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
18 پیشبینی تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی LARS-WG در حوزه آبخیز سامیان استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 تاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 تجزیه و تحلیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در زیرحوزه های آبخیز ایریل، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه آبخیز بیله درق استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 تحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
23 تحلیل احتمالاتی دبی های سیلابی رودخانه خیاوچای ( ایستگاه پل سلطان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 تحلیل تغییرات الگوی مکانی طبقات کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای براساس سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 تحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
26 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
27 تحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 تصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
29 تعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 تعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 تعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص موران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 تغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
33 تغییرات فصلیبودن مقادیر رسوب ماهانه جریان با استفاده از روش Markham در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
34 تغییرات مقادیر شاخص جریان پایه رودخانه در چهار ایستگاه هیدرومتری متوالی واقع بر رودخانه قره سو در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
35 تغییرات مکانی بارش ماهانه در استان اردبیل با استفاده از روش ( Correlation Decay Distance (CDD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
36 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
37 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز عموقین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
38 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه توپراقی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
39 تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 خوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 رابطه آستانه شروع رواناب با خصوصیات سطحی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
42 روند تغییرات آبدهی جریان در بخشی از رودخانه سیمینه رود بوکان و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 شبیه سازی آب نمود سیل با استفاده از مدل زمان مساحت در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
44 شبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 شبیهسازی هیدروگراف رواناب مستقیم آبخیز آغلاغان چای اردبیل با روش کلارک در مدل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 کاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
47 کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 کاربست دوره های خشکسالی هواشناسی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 محاسبه شاخص Flashiness در تولید رواناب ماهانه در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
50 مدل سازی تغییرات دما و بارش ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبخیز نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
51 مدل سازی جریان ورودی به مخزن سد یامچی اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
52 مدلسازی رگرسیونی متریک های کاربری اراضی و تولید رواناب در حوزه های آبخیز غرب گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
53 مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
54 معرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آمار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
55 مقایسه سازندهای زمین شناسی از نظر برخی خصوصیات پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
56 مقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
57 مقایسه کارایی الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیزصوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 مقایسه معیارهای هیدرولوژیک تغییرات جریان در ایستگاه کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
61 مقایسه واکنش هیدرولوژیک حوزههای آبخیز استان اردبیل با برآورد زمان تمرکز رواناب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین