دکتر ساره بقائی راوری

دکتر ساره بقائی راوری دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ساره بقائی راوری

Dr. Sareh Baghaee Ravari

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of Pantoea agglomerans with the citrus bacterial canker disease in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 3
2 ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
3 ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 4
4 ارزیابی فنوتیپی، بیماری زایی و مولکولی جدایه های استرپتومایسس بیمارگر سیب زمینی در خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
5 The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 1
7 بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
8 بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان های زینتی در بخش هایی از شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
9 بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
10 بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
11 بررسی غلظت های زیر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگر Pseudomonas syringae pv. syringae (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 37، شماره: 4
12 بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های .Bacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
13 شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
14 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
15 کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
16 کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
17 مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
18 معرفی گونههای باکتریایی اندوفیت rhodesiae Pseudomonas و .sp Acinetobacter موثر بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشدی خیار (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
19 نقش زیستی باکتریوسین های باکتری های گرم منفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیب زمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 BACTERIOCIN: A NEW APPROACH TO CONTROL PLANT DISEASES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
7 Potential of beneficial bacteria on tomato growth improvement (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
8 بررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma spp و باکتریBacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماری زایی در بیمارگر انباری سیب زمینی،Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
11 بررسی احتمالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 بررسی تنوع ژنیrecAدر جدایه های باکتریErwinia amylovoraبدست آمده از پنج میزبان مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بررسی کارایی باکتری های اندوفیت خیار در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 پتانسیل جدایه های Streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
16 پتانسیل ضد میکروبی باکتریهای ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
17 پتانسیل کنترل زیستی جدایه های×Pseudomonas×fluorescens×در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
18 سبب شناسی بیماری لکه زاویه ای برگ انجیلی در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 شناسایی عامل بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم سیب زمینی و ارزیابی شدت بیماری در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 شناساییی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشدی گیاه خیار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای Xanthomonas arboricola (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
24 مقایسه بیوانفورماتیکی ژن hrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 نقش باکتریهای اندوفیت سیب زمینی در مهار زیستیه Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران