رجب چوکان

 رجب چوکان استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

رجب چوکان

Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
3 بررسی تنوع توده های خربزه و طالبی Cucumis melo L برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
6 تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
7 واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی منابع ذرت حاره ای و نیمه حاره ای درترکیب با لاین های معتدله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی پایداری عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت دانه ای در مناطق مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 بررسی ترکیب پذیری خصوصی چهارده لاین ذرت با استفاده ازمدل امی ammi اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه درهیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی شاخص های رشدی و عملکردی 4 رقم کلزای بهاره در شرایط رقابت با علف های هرز در منطقه رودان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
14 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف درژنوتیپ های نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی مقدماتی عملکردوپایداری هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس درفارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تجزیه خوشه ای هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت ازنظر خصوصیات زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تعیین گروه های هتروتیک لاین های ذرت ایرانی با استفاده ازGGE biplot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 روابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 مطالعه نحوه توارث و عمل ژن مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 مقایسه عملکرد و اجزاءعملکرد 11 هیبرید ذرت درشرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 میزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آلل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران