دکتر محمدحسن فطرس

دکتر محمدحسن فطرس استاد، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدحسن فطرس

Dr. Mohammadhasan Fotros

استاد، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Causality Relationship between GDP and Electricity Consumption in Iran during the Period ۱۹۶۷-۲۰۰۶ by Toda-Yamamoto Test (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 15، شماره: 25
2 آثار غیرخطی مخارج عمومی دولت بر رفاه اجتماعی (رهیافت NARDL) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 4
3 آزمون فرضیه اسلحه و (یا) رفاه در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 13، شماره: 42
4 اثر اقتصاد زیرزمینی بر روی انتشار دی اکسید کربن در ایران (۱۳۹۱-۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
5 اثر پراکندگی های درآمدی بر توزیع مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 21، شماره: 66
6 اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،1393-1360 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 1
7 اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 8
8 اثر تکانه های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 1، شماره: 2
9 اثر تکانههای مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران درچارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
10 اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
11 اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
12 اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص های سلامت کشورهای منا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 37
13 اثر نابرابری در آمدی بر نابرابری مخارج مصرفی در ایران، ۱۳۸۶-۱۳۶۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 1، شماره: 1
14 اثرات برخی متغییرهای کلان اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در آسیای مرکزی و ایران، ۱۹۹۵-۲۰۰۷ (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 16
15 اثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
16 ارائه شاخصی ترکیبی برای اندازه گیری و ارزیابی امنیت انرژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 47
17 ارج نهادن به فلسفه در اقتصاد: آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 1
18 ارزیابی آسیب پذیری مخارج بهداشتی خانوارهای هر استان در برابر نوسانات متغیرهای اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 17، شماره: 1
19 ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعه صنایع کارخانه ای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 7
20 ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 1
21 الگوی ماندگاری رکود (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
22 Comparison of Public Investment Approaches on Social Welfare Function: A Case Study of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 2
23 Impact of Import and Export of High Technology Industries on Economic Growth of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
24 برآورد تمرکز فضایی صنعت و عوامل موثر بر آن در بین استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
25 برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران (۱۳۹۰-۱۳۵۲) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 23، شماره: 0
26 بررسی اثر آزادی اقتصادی بر امید به زندگی (مطالعه کشورهای منتخب ، شامل ایران، با رویکرد داده های تلفیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
27 بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
28 بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
29 بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 24
30 بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
31 بررسی اثرات غیرخطی تعیین کننده های صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از مدل با پارمترهای متغیر در طول زمان TVP-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 4
32 بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
33 بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ بر رابطه درآمد و انتشار دی اکسیدکربن در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
34 بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
35 بررسی تاثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره زمانی ۱۳۶۳ ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 3
36 بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات آموزشی در استان های ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۷: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 2
37 بررسی تاثیر توسعه مالی و رشد اقتصادی بر تقاضای انرژی در اقتصاد ایران،رهیافت علیت نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 1، شماره: 1
38 بررسی تاثیر شدت انرژی و گسترش شهر نشینی بر تخریب محیط زیست در ایران (تحلیل هم جمعی) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 60
39 بررسی تاثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
40 بررسی تاثیر شوک های مالی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره (۱۳۶۰-۱۴۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 4
41 بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت خان بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
42 بررسی تحلیلی نقش فناوری های LNGوGTL در ارتقای جایگاه بازار جهانی گاز ایران و رشد صادرات (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 63
43 بررسی چگونگی انتقال تغییرات قیمتی از شاخص قیمتی عمده فروشی به شاخص قیمتی خرده فروشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
44 بررسی رابطه بین ریسک ها و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۹۸ با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 50
45 بررسی رابطه بین مالی سازی و پس انداز ملی در ایران با استفاده از رویکرد داده ها با تواتر مختلف (میداس) (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 13، شماره: 26
46 بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 18، شماره: 56
47 بررسی رابطه ی علی بین مصرف حامل های انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۶ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 3
48 بررسی روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 3
49 بررسی روند فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۳ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 30
50 بررسی عوامل موثر بر برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 18، شماره: 71
51 بررسی فرضیه واگنر در ایران با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 2، شماره: 4
52 بررسی مقایسه ای کانالهای تاثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیررانتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
53 بررسی وضعیت فقر و نابرابری در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی (۱۳۹۱-۱۳۸۱) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
54 پیش بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 25
55 پیش بینی تغییرات میزان اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان با استفاده از برخی شاخص های اقتصادی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
56 تاثیر بهره وری بر رشد اقتصادی صنایع تولیدی ایران با رهیافت داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 1
57 تاثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
58 تاثیر رژیم های توسعه مالی بر انتشار CO۲ در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
59 تاثیر رژیم های توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 2
60 تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و غیرعضو (شامل ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 19، شماره: 60
61 تاثیر سپرده گذاری و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان های منتخب غرب ایران (کاربرد روش ARDL پانلی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
62 تاثیر عوامل جمعیتی و ساختار سنی جمعیت بر قیمت مسکن ایران با تاکید بر سالخوردگی جمعیت: رویکرد بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 35
63 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 58
64 تاثیر مخارج اقتصادی دولت در طی دوره های رکود و رونق بر رفاه اجتماعی ایران (رهیافت NARDL) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 1
65 تاثیر مخارج امور دفاعی و امنیتی دولت بر رفاه اجتماعی در دوره های رکود و رونق در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 20، شماره: 77
66 تاثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 3
67 تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 1
68 تاثیرتکانه های پولی و مالی برمتغیرهای کلان اقتصادی ـ رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1340-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
69 تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 2
70 تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 10
71 تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 3
72 تحلیل تقاضای محصولات نساجی ایران در بازار جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
73 تحلیل عوامل موثر بر تغییر انتشار دی اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران 1386-1378 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
74 تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
75 تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
76 توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
77 حصول سهم بهینه مخارج د ولت از تولید ناخالص د اخلی با هد ف حد اکثرسازی رفاه اجتماعی (با تاکید بر امور و فصول بود جه عمومی د ولت) (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 79
78 رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و کارایی (مطالعه موردی زعفران کاران شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
79 رابطه ی علیت پانلی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی؛ مقایسه ی مناطق مختلف جهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 18
80 رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
81 رویکرد فازی رتبه بندی اثرگذاری اجزای سرمایه فکری بر عملکرد یک دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 4
82 سرریز فضایی تمرکززدایی مالی بر کارایی خدمات حمل و نقل عمومی استان های ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 2
83 سنجش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر صادرات گروه‌های محصولات با فناوری بالا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
84 سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی- دوره زمانی 1394-1357 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
85 سیاستگذاری مالیاتی در ایران با توجه به نااطمینانی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
86 شاخص های توسعه انسانی، مرگ و میر کووید۱۹، رهیافت پانل هم جمعی (تحلیل اقتصاد سلامت در کشورهای در حال توسعه منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 15، شماره: 2
87 شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در مسکن با تأکید بر سیاست ‌های مالی و پولی: رویکرد بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
88 شناسایی عوامل موثر بر رفاه اجتماعی ایران تحت نا اطمینانی : رویکرد متوسط گیری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 1
89 عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 15
90 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران، ۱۳۴۲-۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 4
91 فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش آلکایر و فوستر (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 18، شماره: 69
92 کاربرد سامانه های پویای پارامتری و ناپارامتری در پیش بینی بازدهی سهام: مطالعه موردی بازار بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
93 گسترش واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متغیرهای کلان و رشد اقتصادی:رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(مطالعه موردی کشورهای اوپک) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
94 مدیریت هوشمندانه عوامل اجتماعی و زیست محیطی کسب و کارها در راستای تحقق سودآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 46
95 مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
96 مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
97 مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در کشورهای گروه۷ و اوپک: رویکرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 1
98 مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
99 نقش ادوار تجاری در تاثیرگذاری اجزای مخارج دولت بر توزیع درآمد (رهیافت MSAR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 82
100 نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصولات صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the Privatization of Iranian Banking Industry: An Intellectual Capital Performance Perspective (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
2 اثر شاخص توسعه ی بازار سرمایه و شاخص توسعه ی بخش بانکی بر سودآوری بانک ها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
3 انرژی خورشیدی راهکاری در راستای توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
4 برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
5 بررسی اثر بودجه های عمرانی بر نرخ باروری در استانهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی اثر قیمتگذاری بلوک افزایشی بر مصرف آب شرب (مطالعه موردی استان همدان 1387-1372) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
7 بررسی اثر گردشگری بر اشتغال و درآمدزایی خانوارها در روستای تازه کند سفلی(شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
8 بررسی اثرات طرح بهسازی مسکن روستایی بر اشتغال روستائیان با استفاده از تحلیل SWOT : مورد بخش مرکزی همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
9 بررسی اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال خانواده های تحت حمایت شهرستان اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
11 بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ارتقاء سپرده های بانک سپه شعب غرب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 بررسی تاثیر تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری
13 بررسی توزیع درآمد و فقر در کشورهای در حال توسعه1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 بررسی عوامل موثر بر تمایل روستاییان به مهاجرت از روستا به شهر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
15 برسی تاثیرات اجرای زیرساخت های عمرانی برسلامتی انسان و محیط روستاها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
16 تاثیر ارایه خدمات الکترونیک بموقع بر رضایتمندی مسافرین با تاکید بر کارت هوشمند شهروندی ( مورد مطالعه: سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهر اندیشه ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
17 تاثیر استراتژی های مشارکتی بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
18 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایتمندی مسافرین حوزه حمل و نقل عمومی ( مطالعه موردی: سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهر اندیشه ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
19 تاثیر قیمت برق و نفت گاز بر روی رشد اقتصادی بخش کشاورزی استان لرستان طی دوره ی (۱۳۷۰-۹۲) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
20 تاثیر مصرف نهایی خانوارهای شهری برانتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخشهای مختلف اقتصادایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
21 تاثیر نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
22 تحلیلی بر روند سرعت گردش پول و بازار سهام پس از اجرای اصل 44 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
23 شهرنشینی و آلودگی هوا درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
24 صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
25 عوامل اقتصادی موثر بر آلودگی هوا وسیاستهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
26 عوامل اقتصادی موثر بر انتشار آلودگی هوا (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 مطالعه تاثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر روی کارآفرین ی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
28 منابع رشد تولید صنایع ایران در سطوح مختلف تکنولوژی مطالعه موردی صنایع ایران با کدهای چهار رقمی ISIC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران