مهرداد رئیس دهکردی

 مهرداد رئیس دهکردی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

مهرداد رئیس دهکردی

Mehrdad Raeis Dehkordi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.