دکتر رضا اکبریان

دکتر رضا اکبریان استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا اکبریان

Dr. Reza Akbarian

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «اصالت وجود یا اصالت ماهیت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟» (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 18، شماره: 3
2 «تجرد نفس» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 2
3 «شیء فی نفسه» و «پدیدار» در نظر کانت و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 46، شماره: 2
4 ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
5 اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران: الگوهای چرخشی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
6 اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 8
7 اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 4
8 اخبار از معدوم از منظر ویلیامسون و ملاصدرا و پاسخ به چالش دیدگاه آنها در چهارچوب نظریه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 2
9 ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 8، شماره: 13
10 ارتباط نفس با مجردات و مادیات در فلسفه افلوطین و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 5، شماره: 20
11 ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
12 اصالت وجود؛ مسیله ای بدیهی یا نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 23
13 اعتبارات عقلی نزد سهروردی (بررسی قاعده «کل ما یلزم من تکرره محال فهو اعتباری») (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 9، شماره: 15
14 Man as Microcosm and the Universe as Macrocosm in Mulla Sadra's Transcendent Philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 1، شماره: 4
15 The Absoluteness Monotheism And Its Relationship With Free Will According To Allameh Tabataba'i (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 3، شماره: 9
16 بخت و اتفاق از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 38
17 بررسی ابداعات ملاصدرا در حکمت عملی و نتایج آن بر شان آدمی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 28
18 بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تمرکز صنعتی (صنایع کارخانه ای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی تاثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر شاخص های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 4
21 بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب سلوک عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
22 بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
23 بررسی رویکرد انتقادی فیض کاشانی به «قیامت» در نظام فلسفی صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 9، شماره: 2
24 بررسی مبانی برهان جهان شناختی ویلیام کریگ (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 9، شماره: 2
25 بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 14، شماره: 3
26 بررسی نسبت میان حرکت اشتدادی جوهری و حرکت یکنواخت در فضا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
27 بررسی نکات اقتصادی در عهدنامه مالک اشتر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 1، شماره: 1
28 بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 13
29 بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 12
30 بررسی و ریشه یابی مفهوم استعلا در فلسفه ی ملاصدرا و هایدگر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 33
31 بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
32 بررسی و نقد نظریه حذف گرایی ماده باور (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 3، شماره: 2
33 برهان تنبیهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 3
34 برهان صدیقین درفلسفه ملاصدرا و مقایسه آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
35 پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
36 پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی(ره) و اصول تربیتی مبتنی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 15
37 تاثیر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 7
38 تاثیر واکنش درونزای سیاستگزار پولی به تکانه های نفتی بر بخش های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
39 تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 46
40 تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
41 تبیین و تحلیل خلافت انسان در زمین با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
42 تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 47، شماره: 1
43 تجرد خیال و لوازم فلسفی و کلامی آن (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 2
44 تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
45 تحلیل مناسبات ادراکات زیبایی شناختی و تربیت و تبیین مبانی و اصول تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه شهید مطهری و علامه جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
46 تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
47 تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا درباره سنخیت علت و معلول (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 7، شماره: 10
48 تحلیلی مفهومی از روش تبیین و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
49 تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسیله معنای وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
50 تعابیر متفاوت ازماهیت نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
51 تعریف ملاصدرا از مابعدالطبیعه و لوازم معرفت شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 7، شماره: 26
52 تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 47
53 تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی سلامت در کشورهای غرب اقیانوس آرام: تحلیل داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 47
54 تعیین مالیات بهینه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران در مقایسه با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
55 تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 7
56 تقریر آقا علی حکیم از برهان صدیقین در اثبات خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
57 تمایز «وجود» و «موجود» در چارچوب نظریه دلالت غیرمستقیم (با تکیه بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 48، شماره: 1
58 تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 16، شماره: 1
59 توسعه موضوعی فلسفه نزد «علامه طباطبایی» در مقایسه با ابن سینا و ملاصدرا ؛ و کارکرد آن در سایر علوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 1
60 جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 5، شماره: 2
61 چیستی صادر اول، ادله و لوازم فلسفی آن در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 4
62 حل پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 43، شماره: 2
63 حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
64 حل معضل نسبیت گرایی اخلاقی در فلسفه کانت و ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 1
65 رابطه علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 7، شماره: 11
66 رساله الطیر ابن سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 56
67 رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 17
68 رویکرد اندیشه ای در تداوم معماری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 16، شماره: 3
69 رویکرد علامه طباطبایی به مسئله نسبیت معرفت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 6، شماره: 14
70 سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 1، شماره: 3
71 شکل گیری جوامع بشری براساس اصل استخدام و حل تعارضات آن از دیدگاه علامه طباطبائی ره (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 11، شماره: 43
72 صورت بندی تمایز امور اعتباری از امور حقیقی براساس تفسیر علامه طباطبایی از ایده آلیسم (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 17، شماره: 66
73 ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 2
74 عقلانیت ازنظر آگوستین و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 62
75 علم به خود و نتایج آن درباره علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
76 فلسفه ی اسلامی؛ امکان و وقوع آن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 58
77 قوه خیال و عالم صور خیالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 5، شماره: 8
78 کمال گرایی اخلاقی در بوته نقد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 48
79 ماهیت تربیت اخلاقی از نظر فردی یا جمعی بودن از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 18
80 مبانی فلسفی بساطت الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 17، شماره: 2
81 مبانی فلسفی فارابی در شکل دهی به نظریه رئیس اول مدینه (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 19، شماره: 2
82 محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن سینا، ابن رشد و آکوییناس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 41
83 محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
84 معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 6، شماره: 9
85 معانی عقل در فلسفه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 2، شماره: 1
86 معرفت شناسی گزاره های اخلاقی بر مبنای نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 48، شماره: 1
87 معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
88 معناشناسی علم الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
89 ملاک تمایز مجرد از مادی در فلسفه افلوطین و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 3
90 میرداماد و وجود و ماهیت (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 4
91 نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 5
92 نحوه ی اتصاف ذات الهی به صفات کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 65
93 نظر علامه طباطبائی در باب تمایز وجود و ماهیت و نقش آن در تقریر برهان صدیقین (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 3
94 نظریه ابداعی ابن سینا در علیت و ریشه های قرآنی آن (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 3
95 نظریه اعتبار تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی مقدمه ای بر فلسفه الهی اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
96 نظریه تمثیل تاویل در اندیشه فارابی به مثابه ابزاری زبانی برای پیوند دین و فلسفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
97 نظریه سهروردی در باب علیت و تاثیر آن بر محقق دوانی و میرداماد (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 1
98 نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخصاز نگاه صدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
99 نقد مشائی ژاک مریتن بر فلاسفه مدرن در باب تقدم معرفت شناسی بر وجودشناسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 19
100 نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
101 نگره و مواجهه مکتب تفکیک با تعارض ضرورت علی و اختیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 8، شماره: 15
102 نوآوری علامه طباطبایی در مسئله نسبت اختیار و ضرورت علی (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
103 واکاوی فعل اختیاری و چگونگی تکون آن در اندیشه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 9، شماره: 16
104 وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 13، شماره: 2
105 وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 1
106 هانری کربن: از هایدگر تا ملاصدرا هرمنوتیک و پیوستگی در طلب هستی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 4، شماره: 14
107 یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحقق خودآگاهی: مقایسه دیدگاه اوولیو و گاردنر و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 جاودانگی انسان در اندیشه علامه طباطبایی؛ مسئله ای مبنایی در علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
3 جایگاه اختیار در علوم انسانی و نوآوری علامه طباطبایی (ره) در مسئله اختیار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
4 چگونگی بازگشت علم حصولی به علم حضوری از نظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
5 ظرفیت فلسفه علامه در مواجهه با علوم انسانی؛ مطالعه موردی: گستره فلسفه و نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
6 عرض ذاتی؛ چرایی تفاوت دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
7 ملاحظاتی در مبادی نظری تدوین و نگارش تاریخ فلسفه در دوره اسلامی (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان