دکتر علی اصغر بانویی

دکتر علی اصغر بانویی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اصغر بانویی

Dr. aliasghar banouei

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis Of Information And Energy Segments Of The Iranian And Indian Economies (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 14، شماره: 23
2 Application of Financial Social Accounting Matrix (FSAM) for Analyzing Real-Financial Linkages of the Iranian Economy (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 27، شماره: 1
3 آثار رفاهی سیاست های اصلاح یارانه ی غذا در ایران:کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط ریسک غیرعملیاتی (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
5 ارزیابی روشهای محاسبه جداول متقارن داده ـ ستانده؛ با تاکید بر برداشتهای متفاوت از فرض تکنولوژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 72
6 ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
7 اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال زایی بخش ها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 2
8 Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 57
9 برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 58
10 برداشتهای متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ـ ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
11 بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
12 بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 102
13 بررسی امکان به کارگیری فنون داده- ستانده در برنامه ریزی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 5
14 بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 58
15 بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 3
16 بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
17 بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخشهای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 9
18 بررسی روش شناسی توزیع درآمد در چارچوب نظام حسابداری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 7
19 بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تاکید بر بخش های بلوغ یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 2
20 بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 20
21 بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده 28 استان کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
22 بررسی کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در قالب الگوی داده ستانده تجربه ایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 33
23 بررسی ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخ ههای مریی و غیرمریی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی: تجربه آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 68
24 بکارگیری روش اصلاح شده حذف فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 3
25 بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 9، شماره: 1
26 بکارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره های تولید و نسبت آن با ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 1
27 به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 41
28 به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 46
29 بهکارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقهای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 81
30 تاثیر انتخاب فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه ی جداول متقارن داده- ستانده بر اریب ضرایب فزاینده ی تصادفی تولید (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
31 تاثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 2
32 تاثیرگذاری بخشهای اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 74
33 تامل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده منطقه ای:مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 31
34 تجزیه شدت انرژی در سطح بخش های اقتصادی ایران با تاکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 3
35 تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
36 تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
37 تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 67
38 تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی: استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 36
39 تحلیل های سیاستی آثار حذف یارانه بنزین بر شاخص هزینه تولید کننده خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 13، شماره: 25
40 تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده - ستانده (1365-1385) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 16
41 تحول بخش خدمات در مسیر توسعه یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
42 تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 79
43 رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1
44 روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و سنجش خطاهایآماری (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 13
45 سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 4، شماره: 7
46 سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران ناشی از تحریم صادرات نفت خام: محاسبه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر الگوی داده-ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 2
47 سنجش اثر بازگشتی مصرف حاملهای انرژی در سطح بخشهای اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده - ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 31
48 سنجش اثرات اجتماعی-اقتصادی، ایجاد یک فعالیت جدید در ساختار اقتصاد منطقه ؛ مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 2
49 سنجش اهمیت بخش ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
50 سنجش اهمیت بخش های اقتصاد منطقه ای بر مبنای پیوندهای فضایی؛مطالعه ی موردی استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
51 سنجش ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 73
52 سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 1، شماره: 1
53 سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 2
54 سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد مبدا، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه ای؛ مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 3
55 سنجش وابستگی واردات بخش های اقتصادی در ایران از منظر مبدا، مقصد و سیاستی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 87
56 شناسایی رشد بخشهای اقتصادی درکاهش فقربااستفاده ازرویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
57 شناسایی مناطق و فعالیت های اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 56
58 کاربرد الگوی پویای داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 4
59 کاربرد الگوی ترکیبی داده- ستانده با جمعیت فعال به منظور برآورد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 7
60 کاربرد تلفیقی مدل های داده - ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 4
61 محاسبه اریب ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین کنندگان و تاثیر اندازه حجم نمونه بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 59
62 محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف درامد خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
63 محاسبه کشش شدت انتشار دی اکسیدکربن صنایع انرژی بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده- ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 41
64 محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش های مختلف اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 62
65 مروری بر جایگاه جدول داده ستانده و جنبه های مختلف کاربرد آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 3
66 مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 3
67 مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
68 مقایسه خطاهای آماری جداول داده- ستانده نوع دوم و نوع سوم پایه های آماری و نسبت آن ها با ارزش افزوده در صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 87
69 مقدمه ای بر سیر تکاملی جدول داده ستانده و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
70 نارسایی های جداول داده- ستانده متعارف در ایران و راهکار برون رفت در سنجش صادرات و واردات ارزش افزوده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 2
71 نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران،با رویکرد جدول داده - ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 1
72 نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی رشد محور و انسان محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 9
73 نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده ستانده منطقه ای پدیده فراموش شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
74 یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده ستانده منطق های؛ مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار آزاد سازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش دارودرایران : تحلیلی در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
2 شناسایی بخش های پیشرو بر اساس ارزش افزوده ی غیرمستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری