دکتر مریم شهبازی

دکتر مریم شهبازی دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

دکتر مریم شهبازی

Dr. Maryam Shahbazi

دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در ارقام و لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای تحت رژیم های آبیاری بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
3 ارزیابی عملکرد دانه ارقام و لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench] با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 32، شماره: 1
4 بازسازی شبکه‌های ژنی دخیل در پاسخ به تنش خشکی درگیاه جو (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 8، شماره: 29
5 بررسی بیان خانواده ژنی دهیدرین ها در ژنوتیپ های حساس و متحمل جو وحشی و زراعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 11
6 بررسی تغییرات روابط آبی، تنظیم اسمزی و سبزمانی ژنوتیپ های مختلف سورگوم در تنش خشکی پس از گلدهی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
7 بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ های انگور (Vitis vinifera) درشرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
8 بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
9 بررسی ذخایر ساقه و انتقال مجدد آن ها در برخی ارقام و لاین های جو تحت تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
10 تعیین آستانه تحمل به شوری در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
11 تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci در استان فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
12 تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال های موم برگ ژنوتیپهای جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
13 خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 4
14 مطالعه تنوع ژنتیکی گندم های بومی ایران در شرایط دیم استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
15 مطالعه گندم های بومی ایران در اراضی شور استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
16 مقایسه تطبیقی سازمان های اکو و آ.سه.آن (دلایل همگرایی و واگرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 16
17 نقش ساختار ریشه و صفات فیزیولوژیک جو در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آخر فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 اثرتنش کم آبی آخرفصل برروزنه های برگ، دمای کانوپی و سایرویژگیهای برگ و نقش آنها درحفظ روابط آبی و عملکردارقام مختلف جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی میزان روابط آبی دردورقم حساس و متحمل جو تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 افزایش فعالیت های آنتی اکسیدانی با تیمار متیل ژاسمونات (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
5 باغستان سنتی قزوین: مدیریت بهره وری از سیلاب و الگویی برای حیات زیست محور یک شهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 بررسی اثر تنش خشکی بر فرآیندممانعت نوری فتوسیستم II در دو رقم جو مقاوم و حساس به خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 بررسی اثر تنش خشکی و متیل ژاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ژنوتیپ های منتخب جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 بررسی اثر تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیک و زراعی 9 اکوتیپ جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum.L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 بررسی اثرات تنش خشکی در مرحله زایشی بر خصوصیات فیزیولوژیک، تخصیص ماده خشک به اندام زایشی و عملکرد دانه ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
10 بررسی بیان برخی اعضای خانواده ژنی گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST) در ارقام متحمل و حساس جو در تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی بیان خانواده ژنی دهیدرینها در ژنوتیپهای حساس و متحمل جو وحشی و زراعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی بیان دو ژن گلوتاتیون (GST) ترانسفراز - S در ارقام متحمل و حساس جو به تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 بررسی بیان ژن اکسیداز انتهایی پلاستی در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 بررسی بیان ژن های درگیر در تنظیم اسمزی در برخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 بررسی بیان ژن های کلیدی دخیل در متابولیسم فروکتان در دو رقم حساس و متحمل جو تحت تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 بررسی پاسخ القایی خانواده ژنی دهیدرین ها به مدت و شدت تنش خکی انتهایی در ارقام حساس و متحمل به جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در ژنوتیپ های حساس و متحمل جو وحشی و زراعی در شرایط تنشخشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
18 بررسی تنوع ژنوتیپی صفات فیزیولوژیک و انتقال مجددکربوهیدرات های محلول ساقه و ارتباط آن با عملکرددانه درژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 پارازیتوئید سفیدبالک پنبه در ایران Eretmocerus mundus مشخصات مولکولی و جایگاه تاکسونومی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام و لاین های مختلف جو (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
21 شناسایی، طبقهبندی و مطالعه فیلوژنتیکی اعضای خانواده گلوتاتیون S-ترانسفراز در گیاه جو (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
22 عوامل مؤثر در ظهور جمینیویروسها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 متیل ژاسمونات؛ راهکاری برای افزایش مقاومت جو در برابر تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
24 مطالعه گندمهای بومی ایران دراراضی شوراستان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 مقایسه تنوع مورفو-فیزیولوژیکی و تعیین نقشه ارتباطی صفات زراعی و فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل خشکی در ژرم پلاسم جو در شرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
26 مقایسه ژنوتیپ های منتخب گیاه جو در تحمل تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
27 واکنش صفات مورفولوژیک ریشه و صفات مرتبط با آن به تنش کم آبی و ارتباط آن ها با عملکرد دانه ارقام جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی