نمامعلی آزادی

 نمامعلی آزادی استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

نمامعلی آزادی

Nammam A. Azadi

استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
2 اثرات رویارویی کوتاه مدت با نانوذره و یون کبالت بر آبشش ماهی دانیو (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 48
3 بررسی ارتباط خشم حالت با تیپ شخصیتی و هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
4 بررسی ارتباط خشم صفت با تیپ شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 51
5 بررسی غلظت فلزات سرب، کادمیوم و کروم در برنج های هندی و پاکستانی وارداتی توزیع شده در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
6 بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان (ثبات، نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 52
7 بررسی کارایی نانو کامپوزیت Ba:TiO2 در تخریب فوتوکاتالیستی رنگزای دایرکت بلوی 71 در حضور نور خورشید (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 57
8 بررسی میزان بروز خشم معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 54
9 بررسی میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 95-1394 (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
11 بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی میزان خشم صفت معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
13 تاثیر نانوذرات نقره و جیوه بر شاخص استرس های ماهی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 56
14 شیوع خشونت محل کار کارکنان فوریت های پزشکی شهرستان سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
2 بررسی عملکرد سیستم لجن فعال در حذف آلاینده های بیولوژیکی فاضلاب؛ مطالعه پساب کارخانه تولید فرآورده های لبنی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران