قدسی احقر

 قدسی احقر Academy of Scientific Studies in Education, Iran

قدسی احقر

Ghodsi Ahghar

Academy of Scientific Studies in Education, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
2 اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 3
3 استانداردسازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و بررسی رابطه آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کاشمر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
4 اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: درس فارسی دوره دوم ابتدایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 28
5 بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دوردر کشورهای انگلستان، هند و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
6 بررسی تطبیقی ویژگی های برنامه درسی موسسات آموزش عالی از راه دور کشورهای ایران انگلستان و هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
7 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیر آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی بر کاهش باورهای غیرمنطقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
9 تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
10 رابطه ی سبکهای مقابلهای و فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی مدیران مراکز پیش از دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 2
11 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
12 طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی کم شنوایان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 بررسی تاثیر آموزش درس برنامه ریزی تحصیلی –شغلی برخودپنداره دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 90-91 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
3 بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگیهای موسسات آموزش عالی از راه دور کشورهای انگلستان هندو ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و سبک های هویت با کیفیت زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 بررسی نقش خانواده در پرورش مهارت های کارآفرینی ازدید دانشجویان دارای مهارت های کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
6 پیشبینی اعتیاد به اینترنت براساس هوشهای چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 تحریف شناختی، سبکهای دفاعی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
8 تحریف های شناختی، سبکهای دفاعی، و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
9 تعیین اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب اجتماعی (با تاکید بر اصلاح تصویر بدنی منفی) دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه شهر کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
10 تعیین ارتباط بین مولفه های کمالگرایی و راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 رابطه ی ابعاد سرمایه های اجتماعی با توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
12 رابطه ی سبک های یادگیری با اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
13 رابطه ی هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
14 معنا و حدود فلسفه برنامه درسی پنهان از نگاه پارادایم علمی اثبات گرایی و انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 مقایسه اثر بخشی الگوی شفیع آبادی با نظریه گاتفردسون برماندگاری رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی