رسول میرعباسی نجف آبادی

 رسول میرعباسی نجف آبادی

رسول میرعباسی نجف آبادی

Rasoul Mirabasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی - توزیعیWetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت مطالعه ی موردی: حوضه ی رود زرد واقع در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
2 ارزیابی عملکرد رهیافت های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده های گمشده بارش (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
4 بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
6 بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ مطالعه موردی سد کارون 3 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
7 پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
8 تحلیل روند پارامترهای هیدرومتیورولوژیک چهار سد مهم جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 18
9 کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی و حدی در تحلیل چند متغیره جریان های کمینه حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
10 کاربرد شبکه های بیزین و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
11 مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانهرودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
12 مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار خشکسالی بر تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی دشت گندمان با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
2 ارزیابی افت سطح آب زیرزمینی و اثر آن بر کیفیت آب زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
3 ارزیابی خشکسالی های دشت شهرکرد با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 ارزیابی روند بارش، جریان و کیفیت آب رودخانه حوزه بازفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
5 ارزیابی روند و تغییرات ناگهانی هدایت الکتریکی در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
6 ارزیابی کارآیی مدل های بارش- رواناب SimHyd و AWBM ،TANK در شبیه سازی جریان رودخانه جونقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
7 ارزیابی میزان آلودگی و کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
8 ارزیابی و پهنه بندی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص دشت شهرکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
9 ارزیابی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی احیایی (RDI) (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 برآورد درصد اطمینان حجم مخزن سد حنا با استفاده از روش ماتریس احتمالی Gould (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 برآورد رواناب حوضه آبریز با استفاده از هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 برآورد نیاز آبی زیست محیطی رودخانه کیار (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررس روند تغییرات درازمدت بارشهای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من- کندال اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما در حوضه بالادست سد جره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
16 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش و نیاز آب آبیاری در حوضه رود زرد با استفاده از خروجی مدلهای CMIP5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
17 بررسی اثرات تغییر روش بهره برداری از آبهای زیر زمینی در دشت سیرجان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی اثرات خشکسالی بر ایجاد حالت پایدار رطوبت خاک (اثر متقابل ساختمان خاک، هیدرولیک و اقلیم) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برشبیه سازی لایه بندی حرارتی در مخازن سد (مطالعه موردی: سد کارون 4) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
20 بررسی تغییرات دبی جریان و کیفیت آب رودخانه زاب کوچک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
21 بررسی توانایی مدل SWMM در طراحی شبکه جمع آوری رواناب شهری (مطالعه موردی: شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از شاخص های SWI و GRI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی روشهای بهینه حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 بررسی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی رواناب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
25 بررسی عملکرد هیدرولیکی صافی های خود تمیز کن (COANDA EFFECT SCREEN) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
26 بررسی میزان تبادل آب بین دریاچه ارومیه و سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
27 بهینه سازی الگوی کشت زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی ( مطالعه موردی:حوزه زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
28 بهینه سازی مکانیابی ایستگاه های پایش کیفی منابع آب سفیددشت با استفاده از تیوری آنتروپی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 پایش و پهنه بندی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
30 تأثیر تغییرات تراکم پوشش گیاهی بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخیز هروی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
31 تحلیل خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تحلیل روند دبی جریان با استفاده از چهار نگارش مختلف آزمون من-کندال (مطالعه موردی: چند سرشاخه اصلی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 تحلیل فراوانی جریان های کمینه حوضه آبریز کوهرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
34 تحلیل وابستگی دماوبارش تبریزبااستفاده ازتوابع مفصل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل وضعیت خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SPI اصلاح شده و GRI در محدوده مطالعاتی آبخوان دشت شهرکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
36 تحلیلی بر الگوهای روند بارش در شرق ایران با استفاده از تحلیل موجک گسسته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
37 تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
38 تخمین دبی بیشینه آبنمود با استفاده از مدلی احتمالاتی و مفصل مبنا (مطالعه موردی: حوزه آبریز کسیلیان( (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 تعییی حجم ذخیره مخازن سدها با استفاده از روش های مختلف (مطالعه موردی: شهر چای ارومیه) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوضه آبخیز با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد، استان خوزستان ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 شبیه سازی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
42 شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی دشت نوترگی با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
43 شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی بارش روزانه در حوضه آبریز باراندوزچای(مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی دیزج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
44 شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی WetSpa ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد در استان خوزستان ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 شناسایی و تحلیل تناوب های معنی دار بارش در شمال غرب ایران با استفاده از آنالیز موجک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
46 کاربرد صافی های خودتمیز کن در سیستم های آبیاری تحت فشار COANDA EFFECT SCREEN (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مدل سازی احتمالاتی و داده مبنای بارش- رواناب با بهره گیری از توابع چندمتغیره مفصل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 مدل سازی بارش- رواناب با استفاده از روش تلفیقی موجک-شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون 4) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 مقایسه عملکرد دو شاخص SPI و SPI اصلاح شده در تشخیص رویداده های خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویر احمد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
51 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی جریان ورودی روزانه به مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران