محمدجواد آروین

 محمدجواد آروین استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

محمدجواد آروین

Mohamad Javad Arvin

استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنظیم کننده رشد متیل جاسمونات بر ویژگی های رویشی و عملکرد میوه طالبی رقم ʻ سمسوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
2 Effect of Salinity Stress and Exogenously Applied Methyl Jasmonate on Growth and Physiological Traits of Two Carthamus tinctorius Varieties (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش های شوری و خشکی بر دو گونه وحشی سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پورین ونفتالین استیک اسید بر بهبود روابط آبی هندوانه آجیلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر تنظیم کننده های رشد متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید و 24 - اپی براسینولید بر افزایش مقاومت به خشکی و برخی خصوصیات رویشی میوه طالبی Cucumis melo L (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
4 اثر جیبرلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی و پارامترهای رویشی بذر طالبی رقم سمسوری (Cucumis melo var .reticulatus cv.samsouri) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
5 اثر خیساندن بذر طالبی با تنظیم کننده رشد براسینواستروئید بر افزایش مقاومت به خشکی در مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 اثر متیل جاسمونات و سیلیس بر عملکرد گوجه فرنگی رقم دافنیس زیر تنش شوری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
7 اثر محلول پاشی غلظت های مختلف ترکیب تجاری روی-گلبار بر روی سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در پسته بالغ رقم کله قوچی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
8 اثر محلول پاشی غلظت های مختلف ترکیب تجاری روی-گلبار بر روی عملکرد و صفات رشدی مرتبط با عملکرد در پسته بالغ رقم کله قوچی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
9 اثرات تیدیازورون و استیل سالیسیلیک اسید بر روی جنین زایی سوماتیکی مستقیم در هوهوبا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثرتنظیم کننده رشدبراسینو استرویید بر روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی استان در شرایط کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
11 بررسی اثر بر همکنش سالیسیلیک اسید و علف کش هالوکسی فوپ بر ویژگی های رشد در گیاه سیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
12 بررسی اثرات خیساندن بذر طالبی با تنظیم کننده های رشد جیبرلیک و هیومیک اسید برمیزان نگهداری رطوبت گیاه و برخی خصوصیات رویشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 بررسی برهمکنش سالیسیلیک اسید با سیلیس بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی ((Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
14 بهبود برخی صفات کمی وکیفی هلو رقم آلبرتا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
15 تاثیر تنظیم کننده رشد براسینواسترویید بر شاخص های رشدی و عملکرد بامیه، رقم Red Burgundy (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
16 تاثیر تنظیم کننده رشد براسینواسترویید بر شاخص های رشدی و عملکرد کدو مسمایی طلایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
17 تاثیر تنظیم کننده های رشد متیل جاسمونات (Mj) و برا سینوا ستروئید (Br) بر شاخص های رشد در گیاه سیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
18 تاثیر تنظیم کننده های رشد، کود بیومین و آکادین بر صفات فیزیولوژیکی گیاه بادمجان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
19 تاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان پروتئین کل و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه انگور تحت تنش گرما در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
20 تأثیر کاربرد برگی سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر ویژگی های رشد و عملکرد محصول گیاهان طالبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
21 کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی با استفاده از آسکوربیک اسید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 مطالعه اثر ماده ضد تعرق آترازین بر مقدار محصول ارقام سیب زمینی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 مطالعه اثر متقابل تنش خشکی و متیل جاسمونات بر رشد، عملکرد سوخ و آلیسین در سیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 مطالعه مروری پیشرفت های اخیر در زمینه تولید انبوه از طریق رویان زایی رویشی در محصولات باغبانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
25 نقش اسید سالیسیلیک در جنین زایی سوماتیکی غیر مستقیم هوهوبا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 نقش اسید سالیسیلیک در کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی از طریق تاثیر بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه سیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 نقش پرایمینگ براسینواستروئید و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در سه تاریخ کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 نقش گلایسین بتائین و پرولین در افزایش مقاومت به خشکی با تأکید بر جنبه های کاربردی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
29 واکنش سیب زمینی رقم آگریا به تنش های شوری و خشکی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر