سید سجاد ایزدهی

 سید سجاد ایزدهی دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

سید سجاد ایزدهی

Seyed Sajjad Izadehi

دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.