دکتر مقداد پیرصاحب

دکتر مقداد پیرصاحب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

دکتر مقداد پیرصاحب

Dr. Meghdad Pirsaheb

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A commentary on microbial cellulose (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 2، شماره: 1
2 A review on textile wastewater production, characterization, and treatment technologies (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 3، شماره: 1
3 A Survey of Parasitic Contamination in Qasr-e-Shirin Raw Wastewater: the Role of a Constructed Wetland in Removing Contamination (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 1، شماره: 1
4 آثار بلندمدت آبیاری با آب آلوده بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
5 اثر نهادینه شدن دانش تئوریک با اجرای فرایند صحیح کارآموزی در دانشجویان مهندسی بهداشت محیط (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده های مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
7 انتخاب مناسب ترین مواد منعقدکننده جهت تصفیه آب رودخانه کشکان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 4
8 Combination of ozonation with aerobic sequencing batch reactor for soft drink wastewater treatment: experiments and neural network modeling (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
9 Domestic scale vermicomposting for solid waste management (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
10 Evaluation of the environment, health and safety (EH&S) state of laboratories at the Environmental Health Department, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, 2015 (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 1، شماره: 2
11 Impact of irrigation with contaminated water on soil properties (Case Study: Border Land of Gharesoo River) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
12 Journal Club Presentation: An Evaluation Study Based on the CIIP Model (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 7، شماره: 2
13 Review of Heavy Metal Concentrations in Iranian Water Resources (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 1، شماره: 1
14 Simultaneous degradation and adsorption of cyanide using modified fly Ash and TiO2/UV (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
15 The isotherm and kinetic study of Nickel and Chromium adsorption by pumice powder from aqueous environments (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی تاثیر آبیاری با آب آلوده بر تجمع فلزات سنگین در گندم و جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی تاثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
18 بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
19 بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق PM10 و تعیین شاخص کیفیت هوا در شهر کرمانشاه از سال 1384 تا 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 1
20 بررسی روند تغییرات غلظت فلزات سنگین آب ورودی به سیستم اسمز معکوس و آب ورودی و خروجی از دستگاه دیالیز بیماران همودیالیزی-مطالعه موردی: بیمارستان های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 4
21 بررسی شاخص های تثبیت و رسیدگی در طی فرایند کمپوست سازی از مخلوط فضولات مرغداری و خاک اره به روش ویندرو (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
22 بررسی عملکرد سیستم هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تعیین ضرایب سینیتیکی آن- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان قدس سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
23 بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
24 بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل از فاضلاب  پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
25 بررسی کارایی پامیس پودری در حذف سرب از محیط های آبی- مطالعه ایزوترم و سینتیک واکنش (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 1
26 بررسی کارایی سیستم اسمز معکوس در حذف سرب، کادمیوم، کروم و روی از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 118
27 بررسی کارایی سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سیکل متناوب (ICEAS) در حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 3
28 بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف مجموع کلیفرم ها و باکتری های هتروتروف از آب سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
29 بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم  ۲-۴- دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
30 بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
31 بررسی کارایی لجن فعال با بستر ثابت مستغرق درحذف فسفر و ترکیبات نیتروژنه از فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
32 بررسی میزان کلیفرم کل، کلیفرم گرماپای و کلر باقی مانده آب استخرهای شنای سرپوشیده شهر کرمانشاه در سال های ۹۰-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 4
33 بررسى ارتباط کیفیت میکروبى آب آشامیدنى و شیوع مقطعى بیماریهاى مرتبط با آن - مطالعه موردى شهرستان کنگاور ( 1389-1385) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 2
34 تاثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
35 تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
36 تاثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
37 تولید ورمی کمپوست در مقیاس خانگی با کرم خاکی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 2
38 حذف تولوئن گازی توسط بیوفیلتر مخروط کاج/کمپوست: راه اندازی، عملکرد و بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
39 حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
40 حذف و بازیابی کادمیم از محلول های آبی به وسیله نانوساختار کنوکارپوس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
41 کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه آب سطحی با استفاده از الکترود آلومینیوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
42 مطالعه تجمع فلزات سنگین در محصولات مختلف تحت تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
43 مطالعه سینتیک واکنش و ایزوترم های جذب رنگ متیلن بلو بوسیله پوکه معدنی طبیعی از محیط های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 5
44 مقایسه اقتصادی روش استاندارد متد با روش ساده شده E.Jurdo جهت اندازه گیری آلکیل بنزن سولفونات خطی در فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
45 مقایسه کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیمارستانی با استفاده از سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با جریان متناوب (ICEAS) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 ارزیابی عملکرد برکه تثبیت فاضلاب در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک - مطالعه موردی: روستای زرقان نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
3 ارزیابی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک - مطالعه موردی : روستای زرقان نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 ارزیابی وضعیت آسایی دمایی و مقایسه آن با استاندارد در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
5 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
6 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
7 اهمیت پایش فلزات سنگین و سمی خاک سطحی شهری و خاک کنار جاده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 evaluation of the efficiency of the electrochemicalprocess in removal ofcod and CH4-N from landfill leachate (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی و محیط 1388 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
10 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی و محیط 1387 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
11 بررسی اثر میکروب کشی ترکیبات فنلی در کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
12 بررسی اثرات زیست محیطی ساخت وسازهای شهری کرمانشاه تیرماه 1394 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی اجزای فیزیکی زباله شهر سرپلذهاب و هزینه های جمع آوری و انتقال آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی بار میکروبی پساب تصفیه خانه های فاضلاب 4 بیمارستان در شهر کرمانشاه و مقایسه با معیارهای محیط زیست جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی باکتریهای هتروتروف در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کرمانشاه 85-84 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی بقایای سموم کلره در شیر مادر در دنیا: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
17 بررسی تأثیر غلظت های مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب صنعت نوشابه سازی به روش راکتور متوالی منقطع SBR و پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
19 بررسی تصفیه پذیری ترکیبات الی فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم برکه تثبیت بی هوازی - مطالعه موردی: فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در طی فرآیند تصفیه فاضلاب در برکه های تثبیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
21 بررسی شاخصهای کیفیت آب آشامیدنی بسته بندی شده به روش بطری در کشور درسال 1384 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی عملکرد فرآیند انعقاد در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
23 بررسی عملکردوتعیین ضرایب سینیتیک فرایندبیولوژیکی سیستم لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان قدس سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی عوامل ایجاد کننده SDI سیستم اسمز معکوس شرکت فولاد خوزستان و راههای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
25 بررسی عوامل عملیاتی مؤثر در مکانیزم حذف رنگ اسید بلو 193 از محیط آبی با استفاده از فراگماتیس استرالیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع آب ایران: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
27 بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتردر منابع آب ایران و سایر کشورها: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
28 بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
29 بررسی فعالیت گاز رادون در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه و اثرات بهداشتی مرتبط با آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
30 بررسی فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژی منابع تامین آب آشامیدنی شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
31 بررسی قابلیت بازیافت و کمپوست شدن پسماند شهری کنگاور درسال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی کارائی پودر و گرانول فراوری شده پوست گردو درحذف رنگ متیلن بلو از پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته به روش H2O2/UV در حذف رنگ زرد-28 از محیط های آبی و مطالعه سینتیک واکنش (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
34 بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر پرسولفات جهت حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم خاک و آب
35 بررسی کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب نفت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
37 بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از محیط های آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوادهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی کارایی راکتور بیوفیلمی بی هوازی بافل دار در حذف COD از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
40 بررسی کارایی سیستم اکسیلاتور در حذف نماتدها و دیاتومه ها از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
41 بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف ترکیبات نتتروژنه و فسفات از فاضلاب کارخانجات رب گوجه فرهنگی - مطالعه موردی : کارخانه روژین تاک کرمانشاه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
42 بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف ترکیبات نیتروژنه و فسفات از فاضلاب کارخانجات رب گوجه فرنگی - مطالعه موردی: کارخانه روژین تاک کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
43 بررسی کارایی سیستم های اکسیلاتور و پولساتور در حذف آلاینده ها از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
44 بررسی کارایی منعقد کننده های معدنی در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
45 بررسی کارایی مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی - مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
46 بررسی کارایی و اقتصادی سیستم اسمز معکوس در حذف نیترات از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
47 بررسی کارایی و اقتصادی سیستم الکترودیالیز در حذف نیترات از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
48 بررسی کارایی واحدهای تغلیظ، هضم هوازی و آبگیری در تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
49 بررسی مقادیرهیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای PAHs درمحیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
50 بررسی مقایسه ای غلظت فلزات سنگین کادمیوم، وانادیم، کروم، نیکل و سرب در نمونه های خاک کشاورزی شهر کرمانشاه و مقایسه با خاک مرجع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
51 بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام نسبت به بازیافت مواد زائد جامد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
52 بررسی میزان بقایای آنتی بیوتیک شیر در ایران : مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
53 بررسی میزان فلزات سنگین رسوبات ساحلی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
54 بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 بررسی میزان نیترات درآبهای زیرزمینی مناطق مختلف ایران: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
56 بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده درمنطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
57 بررسی و ضعیت برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه در مرکز بهداشت شهرستان سنقر از سال 1385-1378 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
58 بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام اسلام آباد غرب و نقش برکه های تثبیت در حذف آن بمنظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
59 بررسی وضعیت بهداشت محیط و کنترل عفونت آرایشگاه های شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
60 بررسی وضعیت جمع آوری و دفع موادزاید جامد شهر کامیاران در سال 1388 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
61 بررسی وضعیت جمعآوری و دفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال 1388 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
62 بزرسی میز ان باقیمانده سموم آفتکش در مواد غذایی)میوه وسبزیجات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
63 پایش آلاینده های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
64 تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش متصدیان موادغذایی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
65 حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی توسط بیومس قارچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
66 سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم دوپ شده با اکسید نیکل تحت شرایط هیدروترمال برای تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ مالاکیت گرین (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
67 شناسایی سویه انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در فاضلاب بیمارستانی با استفاده از روش PCR – مطالعه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
68 کارایی راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با سیکل متناوب (ICMBBR) در حذف ترکیبات آلی، از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
69 مروری بربیفنیلهای پلیکلرینه در تالابهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
70 مطالعه آلوده شدن آبهای سطحی توسط آترازین و اثر آن بر حیات موجودات زنده آبزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
71 مطالعه و بررسی میزان نیترات در آبهای آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
72 مقایسه اقتصادی سیستم اسمز معکوس والکترودیالیز جهت حذف نیترات از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
73 مقایسه تأثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم (NaDCC) و هیپوکلریت سدیم (NaOCl) بر باکتری های گرم منفی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
74 مقایسه کارائی منعقد کننده های معدنی در حذف کدورت و رنگ پایین از آب و اثرات آن ها بر میزان هدایت الکتریکی و قلیاییت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت در حذف مواد آلی، جامدات معلق، کل کلی فرم، کیست تک یاخته و تخم انگل فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
76 مقایسه کارایی سیستم های تصفیه پولساتور و اکسیلاتور در تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
77 مقایسه کارایی سیستم های تصفیه پولساتور و اکسیلاتور درحذف مواد آلی از آب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
78 مقایسه میزان کارائی کربن فعال گرانو لی در حذف سموم D-4-2 و ذیازینون از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
79 مقایسه ی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی و برکه تثبیت در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک-مطالعه موردی:روستای زرقان نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست