پروفسور امین باقی زاده

پروفسور امین باقی زاده دانشیار

پروفسور امین باقی زاده

Prof. Amin Baghizadeh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به تنش های شوری و خشکی در ژنوتیپ های گندم براساس شاخص های تحمل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
2 شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
3 شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
4 A Study of Genetic and Chemical Diversities of some Chamomile Ecotypes Based on RAPD Markers and Essential oil Compositions (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 1
5 Anti-carcinogenic and anti-angiogenic properties of the extracts of Acorus calamus on gastric cancer cells (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 2
6 Antibacterial effect of Acorus calamus extractions against gram positive and negative bacteria (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
7 Antiproliferative and antibacterial properties of methanolic extract and essential oil of Trachyspermum ammi and Foeniculum vulgare seeds on gastric cancer, Artemia salina larvae and pathogenic bacteria. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 2
8 اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
9 اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 1
10 اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ختمی دارویی (Althaea Officinalis)علیه استرپتوکوکوس پیوژنز در مقایسه با آنتی بیوتیک های رایج در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 6
11 اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 3
12 اثر محیط کشت و غلظت های مختلف هورمون NAA بر ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی اسطوخودوس (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 4
13 ارزیابی ارقام کنجد درمرحله جوانه زنی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 1
14 ارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی سه توده بومی هندوانه (Citrullus lanatus L) به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 70
15 ارزیابی تغییرات در اسانس اکوتیپ های گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 37
16 ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره ای تحت تاثیر اعمال کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 ارزیابی روابط صفات مورفولوژیک با عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط رطوبتی تحت تنش و بدون تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
18 ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
19 ارزیابی عملکرد دانه، صفات زراعی و شاخص های تحمل به خشکی در تعدادی از ارقام گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
20 ارزیابی فیزیولوژیک تحمل به خشکی دو اکوتیپ زیره سبز تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
21 ارزیابی مورفولوژیکی و زراعی اکوتیپ های لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
22 ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.)در تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 62
23 Bioinformatics analysis of heat-shock proteins in pistachio compared to six other plant species (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 5، شماره: 2
24 Differences in antioxidant, morphological and biochemical responses to drought stress in different cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 6، شماره: 2
25 Efficacy of SCoT and ISSR markers in assessment of genetic diversity in some Iranian pistachio (Pistacia vera L.) cultivars (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 1، شماره: 1
26 Genetic Analysis and QTLs Identification of Some Agronomic Traits in Bread wheat (Triticum aestivum L.) under Drought Stress Conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 5، شماره: 1
27 Genetic analysis of traits related to grain yield in wheat under drought stress condition by generation mean analysis (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 1
28 Investigation of Gamma-Ray Effect on Physiological and Biochemical Traits of Triticale Plant under Salinity Stress (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 7، شماره: 6
29 Investigation the Effect of Different Agricultural Factors on Pistachio Aflatoxin Content (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 1، شماره: 4
30 Screening of Iranian Cumin (Cuminum cyminum L.) ecotypes under normal moisture and drought conditions using tolerance indices (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
31 برآورد اثر ژن ها و قدرت ترکیب پذیری صفات زراعی در بین تعدادی از واریته های گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
32 برآورد پارامترهای واریانس ژنتیکی، تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید‌های ذرت دانه‌ای در شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 1
33 برآورد ترکیب پذیری و اثر ژن ها در لاین های اینبرد S۷ ذرت با استفاده از روش دوم گریفینگ تحت شرایط بدون تنش و تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 2
34 برآورد گرافیکی نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در لاین های S7 ذرت در شرایط نرمال و کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
35 برآورد وراثت پذیری و ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در تلاقی ارقام افضل با رادیکال جو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
36 برآورد وراثت پذیری و ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در تلاقی ارقام افضل با رادیکال جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
37 بررسی میزان عملکرد دانه و وضعیت تجمع یون های سدیم، پتاسیم و منیزیم در بافت های مختلف ارقام گندم (Triticum aestivum L.) حساس و متحمل به شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
38 بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
39 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
40 بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
41 بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی در تعدادی از اکوتیپ های لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
42 بررسی برخی صفات بیوشیمایی ارقام متحمل و حساس گندم تریتیکوم بیوتیکوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
43 بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 15، شماره: 3
44 بررسی پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 3
45 بررسی تاثیر کم آبیاری بر توزیع ریشه و رشد رویشی گیاه رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
46 بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای میلهای غیرتخمیرکننده مقاوم به فلزهای کادمیوم و مس جداشده از پسابهای صنعتی با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 27
47 بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 4
48 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه Ferula assa-foetida L. در جنوب شرق ایران، با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 4
49 بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
50 بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
51 بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس انگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
52 بررسی لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش شوری در گندم دیپلوئید (Triticum boeoticum) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
53 بررسی مسیر بیوسنتز کارنوسیک اسید در رزماری(Rosmarinus officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 15، شماره: 1
54 بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
55 تاثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
56 تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی های کمی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 5
57 تاثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 1
58 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
59 تاثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره وری آب گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
60 تأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
61 تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
62 تعیین شاخص های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
63 شناسایی کروموزوم های ژنوم Eb در نتاج F۳ ژنوتیپ های جدید و ممکن تریتی پایرم ثانویه با روش دورگ گیری دی.ان.ای ژنومی در محل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
64 غربال و شناسایی باکتری­ های بومی ایران با قابلیت محلول کنندگی فسفات و بررسی تنوع ژنتیکی آن­ها با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 4
65 گروه بندی جمعیت های مختلف گندم وحشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
66 مروری بر خصوصیات زیست شناسی و زیست محیطی درختچه چند منظوره هوهوبا (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 2
67 مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر مقاومت و القای تنش اکسیداتیو در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 12
68 مقایسه ی تحمل به خشکی برخی از جمعیت های دیپلوئید وحشی، ارقام تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم با استفاده از صفات مورفولوژیکی و زراعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
69 مکان یابی ژن های کنترل کننده برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
70 مکانیزم های تحمل تنش شوری در گیاهان از دیدگاه فیزیولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 3
71 نقشه یابی QTLهای متحمل به شوری در نتاج حاصل از تلاقی ارقام گاسپارد و خارچیا در گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
72 همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن tPAانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر السیتور روی و عصاره مخمر بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه بادرنجبویه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آنها بر عملکرد گیاه هندوانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
3 اثر نیتروژن بر کیفیت علوفه چند رقم سورگوم علوفه ای در کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 احیا اکوسیستم های آلوده شده توسط فلز سنگین کادمیوم با کمک گیاه ازمک( Cardaria draba L) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
5 ارائه مدل مناسب ژنتیکی برای عملکرد و صفات وابسته به آن تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای خاکشیر با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD در استان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین های مختلف گندم نان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زیره سبز Cuminum cyminum L.) بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 ارزیابی ژنوتیپهای زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت استرس خشکی بر پایه شاخصهای تحمل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی صفات مورفولوژیک و تعیین مهمترین اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 ارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
12 ارزیابی مدل ژنتیکی مناسب برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 اصلاح الگوی تولید و مصرفدر گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
14 اصلاح الگوی تولیدومصرف نان (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
15 Biosynthesis of gold nanoparticles by Evening primerose (Oenothera biennis) seed extract and optimization of synthesis conditions by Taguchi method (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
16 Biosynthesis of gold nanoparticles by Lavender (Lavandula angustifolia) seed extract (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
17 Effects of seed coating with polyvinyl alcohol and zinc oxide nanoparticles on germination index of wheat (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 Study of expression of uridine diphosphate glycosyltransferase (UGT) gene of Stevia rebaudiana-UGTSr involved in biosynthesis pathway of rebaudioside A in response to drought stress conditions (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثر برخی از فلزات سنگین بر روی جوانه زنی بذور شاهدانه (Cannabis sativa) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
20 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند تغییرات رشد چغندرقند پاییزه در دشت ارزوئیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره مخمر بر بیوسنتز رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 بررسی اثر کادمیوم بر طول اندام زمینی و هوایی و میزان جذب در اندام هوایی در گیاه تاجریزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 بررسی اثر کادمیوم بر وضعیت سیتوژنتیکی گیاه تاج ریزی (Solanm nigrum L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی اثرکادمیوم برمیزان پروتئین ها دراندام هوایی گیاه تاجریزی Solanum nigrum L. (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
27 بررسی تاثیر ریز ذرات اکسید روی و اکسید مس بر جوانه زنی و صفات ریخت شناسی گیاهچه شیرین بیان (Glycrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
28 بررسی تاثیر سرب بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
29 بررسی تجمع کادمیم در قسمت های مختلف گیاه سیر و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
30 بررسی تحمل به تنش شوری در برخی جمعیتهای گندم دیپلوئیدTriticum boeoticum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)
31 بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای PGPR تولید کننده اکسین با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های گیاه دارویی مرزه با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
33 بررسی تنوع ژنتیکی ختمی دارویی با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
34 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
35 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
36 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
37 بررسی تنوع فنولوژیک گیاه چند منظوره و روغنی هوهوبا chinensis (LINK) Simmondsisa در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 بررسی تنوع مولکولی لاینهای غله جدید تریتیپایرم در مقایسه با لاینهای امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بررسی خویشاوندی نمونه های موجد در ژرمپلاسم لوبیای چشم بلبلی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
40 بررسی ژنتیکی صفات مختلف در اینبرد لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم روشن و سوپرهد تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 بررسی صفات فیزیولوژیک گیاهچه زیره سبز .CUMINUM CYMINUM L تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
43 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص های تحمل در هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 بررسی مدل های چند پارامتری صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
45 بررسی میزان lawsone در عصاره گیاه دارویی حنا کرمان با استفاده از کارماتوگرافی مایع (HPLC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
46 بررسی میزان جذب آرسنیک توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
47 بررسی میزان جذب سرب توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
48 بررسی میزان جذب فلز کادمیوم توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات این فلز بر خصوصیات فیتوشیمیایی و موفولوژیک آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
49 بررسی واکنش متفاوت اکوتیپ های کرانه ای زیره سبز در پاسخ به ریکاوری بعد از تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 بررسی وجود اسکوآلن در برخی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
51 بهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
52 بیوتروریسم و پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
53 تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
54 تاثیر EDTA بر غلظت عناصر سنگین مس و روی در خاک و توانایی ایجاد آلودگی آبهای زیرزمینی توسط این عناصر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
55 تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر میزان آفلاتوکسین پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
56 تاثیر پوشش بذر با پلی وینیل الکل و سالیسیلیک اسید بر شاخص جوانه زنی گندم (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
57 تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
58 تاثیر میزان کودهای ازته و فسفاته و دور آبیاری بر میزان آفلاتوکسین پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
59 تأثیر پارامترهای جوی بر محصولات کشاورزی دریک اقلیم بیابانی( مطالعه موردی : شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
60 تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
61 تعیین ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه مسلح شده با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM با استفاده از کرنل RBF (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 تعیین ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه مسلح شده با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM با استفاده از کرنل های خطی و چند جمله ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
63 تعیین مدل مناسب ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم نان ( Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
64 تهیه و کاربرد کاوشگرPTA71 در شناسایی نواحی ریبوزومی ژنوتیپهای تریتی پایرم (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
65 شناسایی ژن کارکردی Nax1 در گندمهای دیپلوئید Triticum boeoticum غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
66 شناساییQTLهای های متحمل به شوری در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقی گاسپارد و خارچیا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
67 مخاطرات محیطی محصولات تراریخته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
68 مدلسازی عملکرد اکوتیپ های زیره سبز (cuminum cyminuom ) در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
69 مروری بر کاربرد پلیمرها در پوشش بذر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
70 مطالعه ژنتیکی برخی صفات گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات کمی مهم در تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
72 مکان یابی QTLهای برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
73 مکانیابی ژنهای کنترل کننده برخی از صفات فیزیولوزیک گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
74 نقش اسید سالیسیلیک در جنین زایی سوماتیکی غیر مستقیم هوهوبا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 همسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران