دکتر احمدرضا رئیسی

دکتر احمدرضا رئیسی دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر احمدرضا رئیسی

Dr. Ahmad Reza Raeisi

دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه ی بیمارستان های آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 5
2 ارزیابی کارآمدی اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 0
3 ارزیابی وضعیت ایمنی اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 7
4 انطباق دستورالعمل دارویی پزشکان با راهنماهای بالینی: بیماران قلبی حاد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 1
5 اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 4
6 Comparison between Health Care Management Students Instructors Point of View about Internship lessons in this major Isfahan University of Medical Sciences ۲۰۰۶ (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 2
7 Health sector’s flood response plan: A comprehensive review (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
8 Hospital Services Quality from Patients’ viewpoint in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 4
9 Mass Casualty Response to Mine Explosion: A Case Report in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 3
10 The Efficacy of Operational First Aid Training Course in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی سکوت سازمانی در کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 1
13 بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان در سال ۱ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 3، شماره: 1
15 تحلیلی بر توسعه ی پوشش همگانی بیمه ی سلامت در کشورهای منتخب با رویکردی بر بیمه ی اجتماعی سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 5
16 تعیین سنجه های عملکردی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 4
17 جنبه های غیر پزشکی خدمات سلامت ارایه شده به بیماران بستری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان: پاسخ گویی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 5
18 چالش های نسل سوم برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها از دید مسوولان اجرای اعتباربخشی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 2
19 خدمات مراقبت تسکینی به بیماران صعب العلاج در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 3
20 دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 5، شماره: 1
21 رابطه ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 0
22 رابطه ی تناسب فرد- سازمان با رضایت شغلی مدیران پرستاری بیمارستان های منتخب آموزشی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 7
23 شاخص ویزیت- ساعت پس از اجرای بسته ارتقای کیفیت ویزیت طرح تحول نظام سلامت در یک بیمارستان تخصصی: مورد کاوی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال ۹۴-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 4
24 شاخص های کلیدی عملکرد الگوبرداری در سیستم های اطلاعات بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 1
25 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 1
26 عدالت سازمانی و پاسخگویی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی منتخب شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 9، شماره: 4
27 قوانین و خط مشی های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی به مراجع قضایی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
28 مطالعه ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 3
29 مطالعه ی تطبیقی مدل های اطلاعات اعتبارسنجی در اروپا و آمریکا (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 3، شماره: 2
30 نقاط قابل بهبود و ارایه ی راهکارهای ارتقای کمی و کیفی بیمه های سلامت ایران؛ مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 2
31 نیازسنجی الزامات استقرار برنامه ی نگهداری پیشگیرانه از دیدگاه مدیران بیمارستان و مهندسان تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و واحدهای ستادی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
32 وضعیت ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Development a SVM based model of nanocomposite Polyacrylonitrileultrafiltration membrane for oily wastewater treatment (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
2 Study of the Information Technology effect on Employees Empowerment at Isfahan Municipality organization in 2014 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
3 بررسی مسئولیت اجتماعی دانشجویان در کاهش خطر بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
4 بررسی نقش اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص بهره وری بیمارستان فیض اصفهان قبل و بعد از اجرای این طرح در سال 1393 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 بهینه سازی کمی مراقبین سلامت در یک پایگاه بهداشت شهری با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
6 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
7 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1393 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه