اسماعیل زینلی

 اسماعیل زینلی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

اسماعیل زینلی

Esmaeil Zeinali

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.