دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر سیدسعید پورداد

Dr. SeyyedSaeid Pourdad

عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Genetic Diversity Based on Agronomic Traits in Safflower International Germplasm under Rainfed Condition of Cold Temperate Region in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر آرایش کاشت بر خصوصیات فنولوژیک و شاخص های رشد گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
3 اثر ترکیب ماتریکس آلژینات بر میزان رشد بذرهای مصنوعی حاصل از کپسوله کردن جنین های سوماتیکی در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 31، شماره: 1
4 ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط عملکرد و محتوی روغن ژنوتیپ های گلرنگ دیم از طریق روش رگرسیون و GGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 4
5 ارزیابی تحمل خشکی ارقامی از سه گونه براسیکای روغنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
6 ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
7 ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده و مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
8 ارزیابی مقدماتی عملکرد دانه لاین های کینوا در کشت بهاره مناطق گرم و معتدل دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 10، شماره: 1
9 ارزیابی و گزینش ژنوتیپ های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 1
10 Evaluation of drought tolerance in Safflower (Carthamus tinctorius L.)under Non Stress and Drought Stress Conditions (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 9
11 برآورد پارامترهای ژنتیکی در کلزا با استفاده از روش های مختلف دی آلل گریفینگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 2
13 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به روش GGE بای پلات در گلرنگ بهاره(Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
14 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از طریق روش GGE بای پلات برای عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
15 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
16 بررسی اثر محیط بر روی ترکیب پذیری لاین های کلزا از نظر یفات زراعی و کیفیت روغن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 4
17 بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی تنوع ژنتیکی درکلکسیون گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی روشهای مختلف پایداری ناپارامتری درعملکرد دانه درارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
20 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
21 بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ های بهاره در مناطق مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
22 بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ های بهاره در مناطق مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
23 تاثیر مصرف کود سرک نیتروژنه بر عملکرد گندم دیم در مناطق سرد و معتدل سرد استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 4
24 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با برگ پرچم در جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 2
25 رویان زایی بدنی مستقیم از رویان های نابالغ در دورگ های آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
26 سارا، اولین رقم بالنگوی شهری با قابلیت کشت در شرایط دیم مناطق سرد، معتدل سرد و گرمسیر کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 2
27 شناسایی پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به تنش خشکی در ژنوتیپ حساس نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 1
28 صادق، رقم جدید خردل روغنی برای دیم زارهای ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
29 مطالعه سازگاری وپایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ بهاره درشرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
30 واکنش برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و کارایی نیتروژن ژنوتیپ های گلرنگ با ازتوباکتر و کود شیمیایی نیتروژن در شرایط دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کود پتاسیم و تنش سرما بر برخی از صفات زراعی و مرفولوژیک در ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاینهای اینبرد آفتابگردان با استفاده از روشهای رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 ارزیابی تحمل به تنش خشکی با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی در آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ زراعی بر اساس صفات مورفولوژیک در شرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ زراعی برای عملکرد دانه در شرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ زراعی برای عملکرد روغن در شرایط دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 ارزیابی تنوع کاریوتیپی 15 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در برابر بیماری زنگ گیاهچه گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 ارزیابی ژرمپلاسم گلرنگ در کاشت پاییزه تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده و مزرعه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی فاصله ژنتیکی و تعیین همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود زراعی در شرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
13 ارزیابی مقاومت به سرما و یخ زدگی در ژرم پلاسم جنس براسیکا در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اهمیت به نژادی تکاملی غلات دیم در مقابله با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اجزای ژنتیکی برخی صفات زراعی درژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
16 بررسری پایداری عملکرد لاین های نخود پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی اثر تاریخ کاشت و ژنوتیپ روی عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی از صفات زراعی و فیزیولوژیک لاینهای آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
19 بررسی اثرتنش خشکی برروی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مرتبط با خشکی درژنوتیپ های گلرنگ Carthamus tinctorius.L (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 بررسی پایداری عملکرد ارقام و هیبریدهای کلزا از طریق روش های ناپارامتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 بررسی پایداری عملکرد دانه از طریق روش های نا پارامتری در ژنوتیپ های بهاره کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از طریق روش گرافیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای کلزا تحت شرایط دیم در منطقه گنبد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی پایداری عملکرد دانه لاینه ای اینبرد آفتابگردان از طریق روشهای تک متغیره پارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
25 بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط مزرعهای و کنترلشده (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
26 بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
27 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام آفتابگردان از لحاظ صفات زراعی و پروتئین های دانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گلرنگ با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
29 بررسی روابط بین صفات مربوط به جوانه زنی ژنوتیپ های گلرنگ بااستفاده ازتجزیه به مولفه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز در گلرنگ پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی ژرم پلاسم گلرنگ در کاشت پاییزه تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی شاخص های گزینش عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی عملکرد واجزاءعملکرد ژنوتیپ های برتر گلرنگ تحت شرایط کشت انتظاری دیم در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی واکنش ژنوتیپ های گلرنگ در برابر بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه فیتوفترایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 بررسی هنروزیس و پروی درون زاد آوری در صفات زراعی و کیفیت روغن کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی هیبرید های جدید آفتابگردان در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بهنژادی گلرنگ در شرایط دیم ایران: وضعیت موجود و چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
38 پروتئینهای شناسایی شده دخیل در تنش خشکی در ژنوتیپهای نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
39 تاثیرتراکم بذرو نسبت های کشت مخلوط ماشک با جو برعملکردوبرخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی درشرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 توارث اسید اروسیک در کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 گروه بندی ژنوتیپ های گلرنگ بر اساس عملکرد دانه و صفات مرتبط (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
43 مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ ×محیط لاینهای اینبرد آفتابگردان از طریق تجزیه امی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
44 مطالعه عملکرد و برخی ویژگی های ژنوتیپ های نخود زراعی در شرایط معتدل دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
45 مقایسه روشهای آماری ناپارامتری در برآورد پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
46 همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه گلرنگ تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
47 یک دهه تحقیقات بهنژادی گلرنگ دیم در ایران: دستآوردها و چالش ها (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی