دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی

Dr. khodayar abili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزش بالینی: مورد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
2 ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 3
3 ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مبتنی بر مدل سروکوالSERVQUAL (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
6 ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
7 ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
8 Structural requirements for auditing educational and research processes (Case: Shahed University) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 27
10 بررسی امکان تبدیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان دانایی محور: تأملی بر دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
12 بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 22
13 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی دانشگر شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 19
16 بررسی وضعیت موجود مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت تهران به لحاظ مولفه های پرورش مدیر (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 6، شماره: 3
18 تدوین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
19 تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
20 دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 24، شماره: 57
21 رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
22 رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان بابخشایش بر اساس مطالعات انجام شده درباره دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
23 رویکرد سیستمی به آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا (مروری بر مطالعات انجام شده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 8، شماره: 2
24 شناخت آموزش عالی قاره آسیا با رویکرد سیستمی: بر اساس مطالعات انجام شده درباره آموزش عالی ژاپن، مالزی، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 6، شماره: 1
25 شناسایی ابعاد و موانع خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
26 شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
27 شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
28 شناسایی مولفه های مدیریت ناب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
29 شناسایی مولفههای فرهنگ ناب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 39
30 شناسایی و اعتباریابی عوامل سازمانی تسهیل‌کننده انتقال آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 4
31 طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 2
32 طراحی مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزشی (مطالعه موردی :شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 11
33 طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی مورد: پژوهشگاه صنعت نفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
34 طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت کیفیت برای فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
35 فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 4
36 کاربرد مدل بلوغ مدیریت برای آسیب شناسی وضع موجود سرمایه انسانی برتر در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 16
37 مدل سازمان یادگیرنده و ارزیابی کاربست آن در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
38 مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
39 مطالعه مسئولیت اجتماعی گروه های آموزشی (نمونه موردی: گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 1
40 مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
41 مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی: مرور سیستماتیک و فرا تحلیل مطالعات (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
42 میزان انطباق مؤلفه های سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت در کتابخانه های دانشگاه علوم گزشکی تهران: تاملی بر نظرات کتابداران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
43 نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه های انسانی سازمان های خدماتی دولتی (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 1
44 نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دوره های الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوآل(مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه های استان تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در مجتمع های آموزشی (مطالعه موردی : مجتمع آموزشی امام خمینی ره) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 اعتباریابی پرسشنامه دلبستگی شغلی UWES در شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
5 بررسی تحریم اقتصادی ایران بر سلامت روان (مورد مطالعه متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های شمال کشور ) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 بررسی رابطه الزامات فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی میزان کاربرد مدیریت دانش در دبیرستانهای منطقه سیلوانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 بررسی وضعیت سرمایه فکری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن از نظر مدیران وکارشناسان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
9 تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر عملکرد منابع انسانی در شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
10 تأملی بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی در درگیری شغلی کارکنان شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 تحلیل اثربخشی هزینه دورههای آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند سال تحصیلی 89-90 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
12 تحلیل ساختاری سازه رهبری دانشی و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
13 توسعه منابع انسانی در سازمانهای ایرانی با تاکید بر رویکرد استعدادپروری (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 خودتوسعه ای در بستر الکترونیک (یک الگوی هیوتاگوژیک) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
15 رفتار شهروندی سازمانی OCB: ویژگیها ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
16 رویکرد مدیریت استعداد در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 سیستم های توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
18 شناخت فرآیندهای مدیریت دانش در استقلال چابکی و توسعه آن در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 ضرورت برقراری توازن بین کار و زندگی برای موفقیت مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
20 مدیریت استعداد و افراد مستعد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 مدیریت استعدادها با تمرکز بر فرآیند استعدادیابی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری