دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

دکتر خدایار ابیلی

Dr. Khodayar Abili

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزش بالینی: مورد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
2 ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 3
3 ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مبتنی بر مدل سروکوالSERVQUAL (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 15، شماره: 1
5 ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
6 ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
7 Structural requirements for auditing educational and research processes (Case: Shahed University) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 27
9 بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی امکان تبدیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان دانایی محور: تأملی بر دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
12 بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 22
13 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی عوامل موثر بر ارتقاءاثر بخشی دوره های آموزشی(مطالعه موردی:شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی دانشگر شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 19
17 بررسی وضعیت موجود مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت تهران به لحاظ مولفه های پرورش مدیر (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 4، شماره: 1
18 تاثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 6، شماره: 3
19 تبیین نقش سرمایه های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی درگرایش به نوآوری سازمانی آنان (مورد: دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
20 تدوین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
21 تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
22 دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 24، شماره: 57
23 رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
24 رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان بابخشایش بر اساس مطالعات انجام شده درباره دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
25 رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 1
26 رویکرد سیستمی به آموزش عالی ایران، آلمان و آمریکا (مروری بر مطالعات انجام شده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 16، شماره: 1
27 شناخت آموزش عالی قاره آسیا با رویکرد سیستمی: بر اساس مطالعات انجام شده درباره آموزش عالی ژاپن، مالزی، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 11، شماره: 1
28 شناسایی ابعاد و موانع خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
29 شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 1
30 شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
31 شناسایی مولفه های مدیریت ناب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 20
32 شناسایی مولفههای فرهنگ ناب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 39
33 شناسایی نقش ها و رویکردهای خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه و رساله های دانشجویی: مطالعه ای با روش گستره پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
34 شناسایی و اعتباریابی عوامل سازمانی تسهیل‌کننده انتقال آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 4
35 طراحی الگوی اعتباربخشی با تاکید بر فرایند یاددهی-یادگیری در موسسات آموزش عالی الکترونیکی: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
36 طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 2
37 طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مولفه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 4
38 طراحی مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزشی (مطالعه موردی :شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 11
39 طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی مورد: پژوهشگاه صنعت نفت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
40 طراحی مدل مطلوب سیاست گذاری علم و فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف: مطالعه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
41 طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت کیفیت برای فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
42 طراحی و اعتباریابی الگوی مهارت های دانشگری ناب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (موردمطالعه: دانشگاه تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
43 فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 4
44 کاربرد مدل بلوغ مدیریت برای آسیب شناسی وضع موجود سرمایه انسانی برتر در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 16
45 مدل سازمان یادگیرنده و ارزیابی کاربست آن در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
46 مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
47 مطالعه شناخت وضعیت موجود توسعه منابع انسانی با تاکید بر الزامات توامندسازی(مطالعه موردی:موسسه مطالعات بین المللی انرژی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 3
48 مطالعه شناخت وضعیت موجود توسعه منابع انسانی با تاکید بر الزامات توانمند سازی (مطالعه موردی:موسسه مطالعات بین المللی انرژی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 2
49 مطالعه مسئولیت اجتماعی گروه های آموزشی (نمونه موردی: گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 1
50 مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب (مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
51 مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی: مرور سیستماتیک و فرا تحلیل مطالعات (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
52 میزان انطباق مؤلفه های سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت در کتابخانه های دانشگاه علوم گزشکی تهران: تاملی بر نظرات کتابداران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
53 نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی موسسات آموزش عالی در اسناد بالادستی، دیدگاه صاحب نظران و یافته های پژوهشها (یک مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 13، شماره: 46
54 نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه های انسانی سازمان های خدماتی دولتی (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 1
55 نقش عوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش سازمانی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 7
56 نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دوره های الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل سروکوآل(مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه های استان تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در مجتمع های آموزشی (مطالعه موردی : مجتمع آموزشی امام خمینی ره) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 اعتباریابی پرسشنامه دلبستگی شغلی UWES در شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
5 بررسی تحریم اقتصادی ایران بر سلامت روان (مورد مطالعه متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های شمال کشور ) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 بررسی رابطه الزامات فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی میزان کاربرد مدیریت دانش در دبیرستانهای منطقه سیلوانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 بررسی وضعیت سرمایه فکری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن از نظر مدیران وکارشناسان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
9 تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر عملکرد منابع انسانی در شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
10 تأملی بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی در درگیری شغلی کارکنان شرکت های با فناوری برتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 تحلیل اثربخشی هزینه دورههای آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند سال تحصیلی 89-90 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
12 تحلیل ساختاری سازه رهبری دانشی و ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
13 توسعه منابع انسانی در سازمانهای ایرانی با تاکید بر رویکرد استعدادپروری (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 خودتوسعه ای در بستر الکترونیک (یک الگوی هیوتاگوژیک) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
15 رفتار شهروندی سازمانی OCB: ویژگیها ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
16 رویکرد مدیریت استعداد در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 سیستم های توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
18 شناخت فرآیندهای مدیریت دانش در استقلال چابکی و توسعه آن در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 ضرورت برقراری توازن بین کار و زندگی برای موفقیت مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
20 مدیریت استعداد و افراد مستعد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 مدیریت استعدادها با تمرکز بر فرآیند استعدادیابی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری