دکتر رحیم بدری گرگری

دکتر رحیم بدری گرگری استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

دکتر رحیم بدری گرگری

Dr. Rahim Badri Gargari

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش شوخ طبعی به معلم و تاثیر آن بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
2 آموزش مبتنی بر طرحواره رویکردی موثر در حل مسائل کلامی ریاضی در دانش-آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 2
3 آیا ذهن خوانی به واسطه ی نوع دیدگاه دیگران محدود می شود؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
4 اثر بخشی ترکیب مداخله های رفتاری و بازسازی شناختی بر اضطراب امتحان دانش آ موزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
5 اثربخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
6 اثربخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی کودکان قوی بر احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 4
7 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل رفتار درمانی دیالکتیک، براضطراب، افسردگی و خشم همسران جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
8 اثربخشی آموزش جرات ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 34
9 اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کاهش قلدری دانش آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
10 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 1
11 اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
12 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
13 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 29
14 اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش آموز قلدر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 3
15 اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
16 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری * (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
17 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
18 اثربخشی برنامه آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش آموزان قربانی قلدری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 3
19 اثربخشی برنامه آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 1
20 اثربخشی برنامه اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر توانمندی تنظیم هیجانی و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 3
21 اثربخشی برنامه پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال لکنت زبان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 49
22 اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر قلدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 62
23 اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر تعلیم وتربیت مثبت بر انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 71
24 اثربخشی برنامه والدگری ذهن آگاهانه بر خودتنظیمی هیجانی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 4
25 اثربخشی برنامه ی تلفیقی آموزش مهار اضطراب بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
26 اثربخشی بسته آموزش ویژگی های زندگی اسلامی بر تاب آوری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 4
27 اثربخشی توانبخشی شناختی در حل مسایل کلامی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 9، شماره: 4
28 اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 2
29 اثربخشی قصه گویی دیالکتیکی بر مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
30 اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
31 اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
32 اثربخشی والدگری ذهن آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
33 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
34 اهداف پیشرفت دانش آموزان ناشنوا: تحلیل مبتنی بر شخص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 15
35 Effect of the Penn Resiliency Program on student with emotional problems (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 3
36 Effectiveness of an anti bullying Parent Management Training on Student's Victimization and Cognitive Emotion Regulation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 2
37 بررسی ابعاد و آثار کرامت انسان از دیدگاه امام رضا (علیه‎السلام) و مکاتب روان‎شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 7، شماره: 26
38 بررسی اثربخشی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
39 بررسی اثربخشی بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد برانگیزش تحصیلی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
40 بررسی تاب آوری روانی و اجتماعی با اضطراب کرونایی در بین اعضای دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
41 بررسی تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی- هیجانی بر بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 1
42 بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه ی جامعه شناسی و روان شناسی محیط زیست) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
43 بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
44 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نگرشهای مثبت درباره تعلیم و تربیت با هدفگرایی تبحری در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 9، شماره: 40
45 بررسی رابطه عوامل شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان بانک سپه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 2
46 بررسی ماهیت انسان از دیدگاه مکاتب روان شناسی و قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
47 بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
48 بررسی و مقایسه سطح استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا با پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان‌های منتخب وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 1
49 برنامه پاسخ به مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی بر مشکلات رفتاری، ناگویی خلقی، پیوند مدرسه و تنظیم هیجانی: رویکردی سنتزپژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 14، شماره: 53
50 پیش بینی اهداف پیشرفت تحصیلی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، اجتناب تجربی و تحمل پریشانی دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 54
51 پیش بینی جهت گیری انگیزش هدف چیرگی: نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 17
52 پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 3
53 پیش بینی رضایت شغلی معلمان دارای دانش آموزان با کم توانی های ذهنی و تحولی از طریق سازه های نوع دوستی و معنی داری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 20، شماره: 1
54 پیش بینی رفتارهای یادگیری بر اساس متغیرهای انگیزشی ثبات قدم، خود انضباطی و اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
55 پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز براساس راهبردهای تنظیم هیجانی و استرس تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
56 پیش بینی قلدری دانش آموزان متوسطه: نقش خودکنترلی و فرصت های رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 19، شماره: 73
57 پیش بینی مهارت های مدیریت زمان انجام تکالیف درسی بر اساس مدل کوپر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 11
58 تاثیر آموزش آگاهی فراشناختی بر سبک های تصمیم گیری و تنظیم هیجان دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 5، شماره: 1
59 تاثیر آموزش بخشایش گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 2
60 تاثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 1
61 تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
62 تاثیر آموزش راهبرد «پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 8
63 تاثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر بر تفکر نقادانه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 5، شماره: 10
64 تاثیر آموزش مهارت‌های ‌مثبت‌اندیشی با تکیه بر منابع معنوی و اعتقادات دینی اسلامی در تاب‌آوری و بهزیستی ‌روان‌شناختی مادران دارای فرزند اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 2
65 تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد هوش اخلاقی دانش‌آموزان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 6، شماره: 11
66 تاثیر الگوی آموزش مدیریت والدین بر کاهش قلدری و بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
67 تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
68 تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 9، شماره: 2
69 تاثیر برنامه تلفیقی یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 48
70 تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان سقز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
71 تاثیر جهت گیری های مذهبی و روش های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 28
72 تاثیر خوش بینی و قدردانی صفتی در تاب آوری دانشجویان: نقش واسطه ای قدردانی از خداوند (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 3
73 تاثیر روش وارونه(معکوس) بر ماهیت علم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم در درس زیست شناسی شهر تبریز (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
74 تاثیر رویکرد راه حل محور بر انگیزش تحصیلی در بین کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
75 تاثیر مداخلات شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 5، شماره: 2
76 تاثیرآموزش برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 64
77 تأثیر آموزش فن شش کلاه تفکر دوبونو بر گرایش تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
78 تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی و اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان مدارس دوره متوسطه شاهد (فرزندان ایثارگران، جانبازان و کارکنان نظامی) تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 43
79 تأثیر روش ایده جویی (اسکمپر) بر تفکر خلاق دانشجویان دختر رشته های فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
80 تحلیل برنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی براساس سبک های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
81 تدوین بستهی آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و اثربخشی آن بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 2
82 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور ویژه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
83 توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 4
84 تیپ های انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز: مقایسه ی عملکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 21
85 رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 3
86 رابطه باورهای ضمنی هوش و جهت گیری اهداف پیشرفت با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 54
87 رابطه بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانش آموزان از محیط کلاس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
88 رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و رفتار های سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه ای ارزیابی چالش برانگیز بودن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 20
89 رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی تصمیمی شغلی دانشجویاندانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
90 رابطه کمال گرایی، وسواس – بی اختیاری اعمال و ویژگی های شخصیتی با تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 2
91 رابطه نظریه های ضمنی هوش و باورهای معرفت شناختی با جهت گیری هدف پیشرفت دانشجویان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 9، شماره: 1
92 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش گرایش به ارزش های دموکراتیک در بین شهر وندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
93 ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 7
94 سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 1
95 سهم مولفه های کیفیت تجارب یادگیری در پیش بینی کیفیت زندگی کلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 55
96 شفقت به خود و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه وعادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 1
97 شناسایی و مقایسه سبک های یادگیری بر اساس جنسیت، موضوع درسی، و پایه تحصیلی با تاکید بر روش تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
98 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
99 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
100 طراحی الگوی مناسب پرسش و پاسخ در درس علوم تجربی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
101 طراحی برنامه آموزش فرزندپروری برای والدین دارای کودکان با اختلال ویژه یادگیری (با آسیب خواندن): رویکردی سنتزپژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
102 طراحی مدل عوامل عاطفی موثر بر مشارکت معلمان ابتدایی در دوره های آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 1، شماره: 1
103 فراتحلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی برحافظه فعال بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه با نارسایی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 64
104 مدل پیشبینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال گرایی دو بعدی و اهداف پیشرفت در دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
105 مطالعه مروری نظامند برنامه های پیشگیری هیجان مدار در مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
106 مطالعه نیمرخ های شایستگی روانی – اجتماعی دانش آموزان حاشیه شهر سقز و تفاوت آنها بر مبنای رضایت از مدرسه: رویکرد مبتنی بر شخص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
107 مقایسه اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک بر بهزیستی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 14، شماره: 2
108 مقایسه اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی و مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک بر سبک زندگی سلامت محور تحصیلی در دانش آموزان دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 2
109 مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب آوری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
110 مقایسه اثربخشی روش های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
111 مقایسه جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
112 مقایسه ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 2
113 نقش ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
114 نقش امیدواری، شفقت به خود، و تاب آوری والدینی در پیش بینی پیوند با مدرسه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 3
115 نقش تربیتی والدین در جذب فرزندان به مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 2
116 نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت گیری هدف در پیشبینی هیجان های تحصیلی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
117 نقش سازه های بخشش و نوع دوستی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی: پژوهشی در حوزه نارسایی های ذهنی و تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 1، شماره: 4
118 نقش سبک های فرزند پروری ادراک شده و اختلال شخصیت مرزی در قلدری سایبری: نقش میانجی همدلی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 2
119 نقش عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس در پیش بینی شفقت به خود نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 4
120 واکاوی مولفه های آموزش چندفرهنگی در کتاب های هدیه های آسمان دوره ی ابتدایی بر اساس معیارهای برنامه درسی فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 3
121 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در نمونه دانش آموزان نوجوان شهر ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کارکردهای اجرایی گرم به دانش آموزان در مدارس عادی :طراحی بسته آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
2 اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
3 The Mediating Role of Academic Resilience in the Relationship between Academic Stress and Academic Burnout in Collegiate Students of Foreign Languages (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی تاثیر آموزش برنامه SEL بر مولفه های بهزیستی ذهنی در دانش آموزان پسردوره متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و مقابله تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
6 بررسی رابطه اسنادهای علی و مقابله مذهبی با فرسودگی تحصیلیدانشجویان ارشد دانشگاه آزاد واحد تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 بررسی رابطه بین برداشت ذهنی از سودمندی و سهولت استفاده از فناوری اطالعات و میزان بهره گیری از آن توسط معلمان ابتدایی مدارس هوشمند تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
8 بررسی رابطه بین تعلق به مدرسه و اختلالات عملکردی در مدرسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 بررسی رابطه سه مؤلفه هوش معنوی با میزان امید به زندگی در بیماران قلبی -عروقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 بررسی رابطه کفایت اجتماعی هیجانی معلم با هیجان های منفی تحصیلی دانش آموزان شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
11 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جنگ طلبی 44 سوالی مک کانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
12 پیش بینی اهداف پیشرفت تحصیلی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، اجتناب تجربی و تحمل پریشانی دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
13 پیش بینی کم خوابی دانش آموزان متوسطه: نقش اضطراب کرونا و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
14 پیشبینی پرخوابی دانش آموزان دوره دوم متوسطه: نقش اضطراب کرونا و اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
15 تاثیر آموزش ابرازوجود (ایفای نقش و ارائه متن) بر بهداشت روانی، اضطراب اجتماعی، ابراز وجود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
16 تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
17 تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پائین ریاضی شهرستان جلفا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
18 تأثیر روش شش کلاه تفکر بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدارس استعداد های درخشان شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
19 تأثیر روش شش کلاه تفکر بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی مدارس استعداد های درخشان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 رابطه احساس خودکارآمدی سلامت و سبک زندگی ارتقا سلامت دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
21 رابطه دلبستگی به مدرسه و نظریه ذهن با پرخاشگری نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان بستان اباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
22 رابطه عملکرد خانواده و سبک دلبستگی با احساس تنهایی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان سراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
23 نقش اکتساب همزمان و متوالی زبان دوم در بروز خطاهای دیکته نویسی دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
24 نقش اکتساب همزمان و متوالی زبان دوم در حیطه های تحصیلی و تحولی مشکل خواندن دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
25 نقش اکتساب همزمان و متوالی زبان دوم در حیطه ی مشکلات یاگیری ریاضی (مفاهیم، عملیات و کاربردها) در دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
26 نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت گیری هدف در پیش بینی هیجان های تحصیلی ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
27 نقش مولفه های باورهای انگیزشی درونی وبیرونی در مهارت های تحصیلی خواندن، ریاضی و تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی