دکتر محمد حاتمی

دکتر محمد حاتمی

دکتر محمد حاتمی

Dr. Mohammad Hatami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
2 اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 22
3 اثر بخشی اجتماع درمان – مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
4 اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
5 اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 6
6 اثرات خشونت تلویزیونی بر بینندگان و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 54
7 اثربخشی آموزش به شیوه شبیهسازی واقعیت مجازی موقعیتهای عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
8 اثربخشی آموزش تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تنیدگی حرفه ای و تنیدگی زندگی مادران شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
9 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 54
10 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تکانشگری نوجوانان دختر دارای علائم اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
11 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
12 اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 18
13 اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر بهزیستی روانشناختی، افسردگی , قند خون در زنان باردار مبتلا به افتادگی دریچه میترال (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 6
14 اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
15 اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
16 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش/تعهد بر کیفیت زندگی و نوسانات شاخص فشارخون بیماران همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
17 اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 11
18 اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 3
19 ارائه راهبردهای مصون سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تاکید بر تهدیدات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
20 Comparison of the Effectiveness of Emotional Self-Regulation Strategies and Pain Coping Strategies on Health Dimensions among Patients with Coronary Heart Disease (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 1
21 Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy on Resilience, Psychological Well-Being, and Blood Sugar Levels in Patients with Type II Diabetes (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی به روش گروهی بر پیامدهای کلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 3
23 بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 26
24 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
25 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
26 بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 27
27 پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
28 تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
29 تاثیر آموزش الگوی تلفیقی تعلیمی-مولوی بر روابط والد-فرزند دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 51
30 تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابرازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 3
31 تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 4، شماره: 12
32 تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 3
33 خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
34 رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با کیفیت زندگی همسران جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 12، شماره: 48
35 ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیه مبتنی بر نظریه طرحواره درمانی یانگ (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
36 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 25
37 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنلاین بر تبعیت درمانی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 6، شماره: 2
38 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 8، شماره: 28
39 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و تعهد و پذیرش بر تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 1
40 مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 3
41 مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی‌شناختی، واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای مقابله‌ای، کیفیت زندگی و سلامت عمومی ‌مراقبین بیماران مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
42 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 5
43 مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و نظم‌جویی فرآیندی هیجان در کیفیت زندگی بیماران همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 8، شماره: 27
44 مقایسه طرحواره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 4، شماره: 10
45 مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست وشو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 4
46 مقایسه ی نیم رخ جنسیتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 4
47 هم سنجی تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی روان درمانی مثبت گرایی گروهی بر کاهش افسردگی و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
2 اثربخشی استرسزدایی مبتنیبر ذهنآگاهی در عملکرد جنسی و نشانه های افسردهوار زنان نابارور در اولین دوره IVF مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 اثربخشی درمان گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی- رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی افراد دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر استرس ادراك شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
5 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برکاهش تعارضات زناشویی در زنان مبتلا به اختلال کمکاری میل جنسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
6 اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی _ رفتاری بر حساسیت اضطرابی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
7 ارتقای تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از خلال معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
8 The role of maladaptive schema in anticipation of depression and anxiety in patients type-2 diabetes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
9 بررسی تاثیر درمانهای روان شناختی در اختلال استرس پس از ضربه PTSD (مروری نظام مند بر درمانهای موج سوم شناختی رفتاری و فراتشخیصی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 بررسی تطبیقی معى یت ی دیه در تکامل رونشىاختی انسان از دیدگاه دانشمندان مسلمان و سایر ادیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
11 بررسی مراحل ذهنی حملهی پنیک بر اساس نقاشیهای بیمار مبتلا به اختلال افسردگی همراه با اسکیزوفرنی )گزارش موردی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
12 بررسی و تحلیل اثرات معنویت و دین بر سلامت جسم و روان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
13 بررسی و تحلیل رابطه معنویت و دین بر بهزیستی روانشناختی از منظر مکتب اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
14 تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
15 تاثیر مداخله روانشناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
16 تاثیر معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
18 طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعیکودکان دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
19 مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) بر خودکارامدی سبک زندگی مربوط به خوردن و شاخص توده بدنی در افراد فزون وزن (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
20 مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر سازگاری روانی اجتماعی، هورمون کورتیزول و تنظیم شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت