دکتر کیومرث ایراندوست

دکتر کیومرث ایراندوست استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

دکتر کیومرث ایراندوست

Dr. Kayoumars Irandoost

استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی گونه-های فضای عمومی شهر خلاق (نمونه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 2
2 ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی دگرگونی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی در دهه گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 15، شماره: 57
4 ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 13
5 بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس (1385-1355) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
6 تحلیل تطبیقی ویژگی‎های جمعیتی در سکونتگاه‎های رسمی و غیررسمی شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
7 تحلیل فرایند تولید فضای غیررسمی در شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
8 تحلیل فضای عمومی مردم سالار به منظور ارتقاء مشارکت مردم (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل فضایی شاخص توسعه انسانی و شناسایی تعیین کننده های آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
10 تحلیل نابرابری فضایی شاخص های آموزشی در استان های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مرتبط با آن با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 8، شماره: 16
11 تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای نمونه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 144
12 چارچوب بازآفرینی بافت های تاریخی با رویکرد فرهنگ مبنا جهت تحقق بخشی توسعه گردشگری پایدار؛ نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
13 حق به شهر در سکونتگاه های خودانگیخته مطالعه موردی: شهر سنندج، ناحیه منفصل شهری نایسر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
14 رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
15 سنجش و ارزیابی سطح پایداری در سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از مدل جای پای بوم شناختی (مورد شناسی: محله عباس آباد بالاشهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
16 شاخص زیست پذیری در محیط های شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
17 شناسایی ابعاد اثرگذار همه گیری کوید ۱۹ بر کسب وکار دست فروشان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 1
18 صورت بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه های خودانگیخته شهری در جهان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
19 ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه ریزی؛ نمونه موردی: شهرستان بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 3
20 عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران(نمونه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
21 کاربست رویکرد آینده نگرانه (اینفرمال آرمچر) در ساماندهی فضایی سکونتگاه های خودانگیخته شهری (ارزیابی در شرایط شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
22 مرور تجربه ی کوتاه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی نمونه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه های شهری (نمونه موردی: محله آقازمان شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
2 Evaluation of quality of life in downtown (Case study: downtown in Sanandaj) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
3 بازآفرینی خلاقیت محور در بافت تاریخی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
4 بررسی اثرات گردشگری بر توسعه و دگرگونی شهری( نمونه موردی شهر مریوان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
5 بررسی عوامل اثرگذار در برنامهریزی راهبردی و طراحی پایداربازآفرینی بافت فرسوده شهر قروه از دیدگاه مدیران و متخصصان (مطالعه موردی محله قیه لر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
6 بررسی نقش و کیفیت کالبذی محلات شهری در نشاط شهرونذاننمونه موردی (محلات شالمان و چهارباغ سننذج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
7 بررسی و تحلیل پایداری شهری درسکونتگاه های غیررسمی درایران نمونه موردی: محله عباس آبادشهرسنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 تاب آوری سکونتگا های غیر رسمی با رویکرد حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
9 تاب آوری کالبدی سکونتگاه های غیررسمی در برابر زلزله (نمونه موردی: محله حاجی آباد شهر سنندج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
10 چالش دگرگونی نقش شهرهای ارتباطی زاگرس ، نمونه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
11 درآمد رانتی و گسست شهرداری از اجتماع محلی در ایران (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
12 سطح بندی پایداری هسته های منفصله شهری با استفاده از مدل Topsis (نمونه موردی هسته های منفصله نایسر، حسن آباد، ننله و گریزه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
13 سطح بندی سکونتگاههای حوزه نفوذ بلافصل شهر سنندج و تعیین مراکز اصلی و فرعی خدماتی در راستای بهبود رابطه شهر و روستا و توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
14 نقش استراتژی توسعه شهری درساماندهی معضلات کلانشهرهای جهان اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام