عبدالهادی حسین زاده

 عبدالهادی حسین زاده دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

عبدالهادی حسین زاده

Abdolhadi Hossein Zadeh

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرپذیری های بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپهای لوبیاPhaseolus vulgaris L در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
2 ارزیابی لاین های مختلف گندم دورومTriticum turgidum L تحت شرایط مطلوب و محدود آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
3 ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران تحت شرایط تنش آبی و آبیاری طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
4 برخی پاسخ های بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae Koch) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
5 بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
6 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
8 بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی نوع عمل ژن و ترکیب پذیری صفات مهم زراعی در کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
10 تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و محتوای رنگدانه های نورساختی در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
11 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
12 تعیین مه مترین صفات موثر بر عملکرد ماش Vigna radiata L. Wilczek با استفاده ازروش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی و بدون تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
13 توارث برخی صفات کمی گندم نانTriticum aestivum L تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
14 مطالعه پاسخ پروتیوم برگ جو در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
15 مطالعه پاسخ پروتیوم برگی Hordeum bulbosom به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تولید و تسهیم ماده خشک در ماش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی صفات کمی مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران (Triticum turgidum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی لاین های گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدودیت آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) در تعدادی ازارقام و لاین های گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 استفاده از روش های مبتنی بر تجزیه واریانس در مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در اقلیم سرد ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی از طریق تجزیه میانگین نسل ها در گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 بررسی روابط بین صفات و مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا تنش کمبود آب در مراحل اواخر زایشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
13 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی و تعیین مناسب ترین سورگوم علوفه ای جدید برای منطقه کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تجزیه آماری چند متغیره در ارقام گلاندلس پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تعیین ملاک های گزینش غیر مستقیم در مطالعه عملکرد دانه جو آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 مطالعه تغییرات فنولوژیکی برحسب درجه حرارت روز رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
22 مکان یابی ژن مقاومت در یک رقم موتانت جو با استفاده از مارکر SSR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران