دکتر مسعود شمس بخش

دکتر مسعود شمس بخش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود شمس بخش

Dr. Masoud Shams-bakhsh

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آلودگی جدایه Fny ویروس موزاییک خیار بر ویژگی های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سه کولتیوار ریحان سبز(Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 4
2 ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
3 ارزیابی واکنش برخی توده های بومی خربزه ایران به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
4 استفاده از عصاره گیاهی به منظور ارزیابی مقاومت نسبی ارقام گندم نسبت به قارچ Mycosphaerella graminicola در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
5 افزایش مقاومت توتون به برخی ویروس های گیاهی با خاموشی ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی مراز وابسته به آر ان ای ۱* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
6 Comparison of the coat protein gene sequence of Iranian canola- infecting Beet western yellows virus isolates (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 3
7 Evaluation of gamma-induced mutants of Trichoderma harzianum for biological control of charcoal rot of melon (Macrophomina phaseolina) in laboratory and greenhouse conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 4
8 Expression of Citrus tristeza virus coat protein gene in Escherichia coli (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 4
9 Novel viruses of the genus Amalgavirus from crown imperial Fritillaria imperialis transcriptome (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 2
10 Production of polyclonal antiserum against beet western yellows virus coat protein expressed in Escherichia coli (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 5
11 Stability of resistance against beet curly top disease in the presence of cucumber mosaic virus in Arabidopsis thaliana (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 2
12 The effect of environmental factors on surfactin production of Bacillus subtilis (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 1
13 The effects of Arthrobotrys oligospora and Arthrobotrys conoides culture filtrates on second stage juvenile mortality and egg hatching of Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 5
14 Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 4
15 Transcriptome analysis of tobacco in response to Ralstonia solanacearum infection (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 4
16 Using ISSR and URP-PCR markers in detecting genetic diversity among Macrophomina phaseolina isolates of sesame in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی اثرات نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی محیط کشت در ریزازدیادی ارقام پاجارو و پاروس توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
19 بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان های زینتی در بخش هایی از شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
20 بررسی چندشکلی DNA بین گروه های سازگاری میسلیومی Sclerotinia sclerotiorum با نشانگر ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
22 بررسی فیلوژنتیکی جدایه های جدید ایرانی ویروس بادنای یک انجیر بر اساس ترادف ژن پروتئین حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی کارایی برخی ازروشهای سالم سازی سیب زمینی Solanum tuberosum L و اثرآنها برعملکرد غده چه درگیاهان عاری ازویروس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
24 بررسی وضعیت سه ویروس مو در تاکستان های شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 83
25 برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
26 بیان برخی ژن های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب زمینی در شرایط in vitro * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
27 بیان و خالص سازی پروتئین حرکتی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار با استفاده از سامانه حامل ویروس گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
28 بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
29 بیماری لکه زاویه ای ختمی خواب آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
30 پراکنش سه ویروس مهم شته برد کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
31 تاثیر آلودگی ویروس موزاییک خیار و ویروس موزاییک کلم گل بر مقاومت کلزا به ویروس موزاییک شلغم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
32 تاثیر آماده باش زیستی و شیمیایی بذر بر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 58، شماره: 4
33 تاژک باکتریایی؛ ساختار، سرهم بندی و تولید گشتاور (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 9
34 تشخیص مولکولی ژن های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 3
35 تعیین برخی ویژگی های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس های مختلف از استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 4
36 تعیین توالی ژنوم کامل و فیلوژنی جدایه های نژاد شدید ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی جدا شده از تاتوره Datura stramomum L. در منطقه بجنورد، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
37 تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
38 توالی نوکلئوتیدی و تجزیه ژنتیکی قطعه کوچک ژنومی دو جدایه ایرانی ویروس لکه زرد زنبق(IYSV) از تره و پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 58، شماره: 1
39 تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن های آنتی بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 2
40 حذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
41 ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-۱ بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
42 ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
43 شناسایی باکتری عامل سوختگی برگ و غلاف لوبیا در استان مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
44 شناسایی باکتری عامل سوختگی برگ و غلاف لوبیا در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
45 طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن ۲b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 2
46 کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
47 کاربرد ناقل های ویروسی گیاهی در بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
48 کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر به دست آمده از باغات مرکبات شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
49 محلول سازی و تا خوردگی مجدد اجسام اینکلوژن پروتئین نو ترکیب پوششی ویروس برگ باد بزنی مو تولید شده در Escherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
50 نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
51 واکنش ارقام تجاری و لاین های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
52 واکنش گیاهان چغندرقند، فلفل و لوبیا به آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار و ویروس های پیچیدگی بوته چغندر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
53 وضعیت شش ویروس مهم بیماری زا در مزارع سیب زمینی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل کنترل بیولوژیک باکتریایی بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 ارزیابی فعالیت بیوکنترلی Bacillus amyloliquefaciens جداشده از ریزوسفر خربزه علیه قارچ عامل پوسیدگی ذغالی درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
3 استفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 اولین گزارش از وجود باکتری Brenneria goodwinii از ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 اولین گزارش از همراهی فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن تاج خروس از تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 اولین گزارش از همراهی فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن هندوانه ازایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
8 Escherichia همسانه سازی و بیان ژن رمز کننده پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر قند درcoli (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 Optimization tissue culture of almond ۲-۲۲ genotype (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 Production of specific recombinant antibody fused to alkaline phosphatase for direct detection of fig mosaic virus (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
11 بررسی بیماری لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی در استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
12 بررسی تغییرات بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز گندم در تعاملات گندم- زنگ ساقه با استفاده ازRealtime-PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 بررسی تنوع ژنتیکی Ustilago hordei ب ا استفاده از نشانگر RAPD در استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum با استفاده از نشانگر مولکولی IS50 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه هایPectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 بررسی تنوع ژنتیکی جذایه های جهش یافته تریکودرما با استفاده از نشانگر ERIC-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Ustilago hordei در استان خوزستان با استفاده از نشانگر rep-PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی عوامل بیماری لکه برگی باکتریایی درتعدادی ازگیاهان زینتی استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 بررسی وقوع ویروس موزائیک انجیر در برخی از استان های ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 تاثیر اسانس آویشن بر تراکم جمعیت Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 تاثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر فعالیت آنزیم های مرتبط با دفاع چغندرقند علیه ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
22 تاثیر ویروس موزاییک کلم بر صفات فلورسانس کلروفیل در کلزا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
23 تأثیر ژنوتیپ، غلظت هورمونی و سن ریز نمونه های برگ لپه ای کلزا Brassica napus L بر باززایی انها در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 تشخیص ویروس برگ بادبزنی مو درانگور با استفاده از آزمون RT- PCR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
25 تعیین ترادف قطعه کوچک و ژن غیر ساختمانی قطعه M جدایه تره ویروس لکه زرد زنبق ( Iris yellow spot (virus (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
26 تعیین خصوصیات و تفکیک استرین های ایرانی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
27 تعیین درصد بذربردی ویروس موزایئک معمولی لوبیا و ویروس موزائیک خیار در ارقام لوبیا خشک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 تکامل مولکولی پروتئین پوششی و p25 مربوط به جدایه های ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
29 تولید پلانتی بادی اختصاصی عامل بیماری جاروک لیمو ترش در گیاه Nicotiana benthamiana (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
30 جداسازی و تکثیر فاژهای پلی کلونال اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات از کتابخانه فاژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 جداسازی و شناسایی بیماری پوسیدگی ذغالی Macrophomina phaseolina در مزارع لوبیا شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
32 ردیابی همزمان ویروسهای موزائیک معمولی و موزائیک معمولی نکروز لوبیا با استفاده ازMultiplex-RT-PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 شناسایی بیولوژیک و سرولوژیک ویروس موزائیک خیار در مزارع باقلا استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
34 شناسایی و ردیابی پوتی ویروس های آلوده کننده باقلا در استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 شیوع بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 مقایسه تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر روی برخی از پارامترهای رشد وباردهی لوبیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 مقایسه سه نشانگر مولکولی RAPD و rep-PCR ،ISSR در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
38 واکنش آنزیم های آنتی اکسیدانتی کلزا به ویروس موزاییک شلغم و ویروس موزاییک گل کلم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
39 واکنش تعدادی از ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار