دکتر جلیل تجلیل

دکتر جلیل تجلیل استاد دانشگاه تهران

دکتر جلیل تجلیل

Dr. Jalil Tajlil

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیل برخی روایات و اشارات عرفانی در شعر شهریار» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 44
2 بررسی ابعاد استشهاد، بهعنوان یک آرایه تعلیمی در منشآت قائممقام، در مقایسه با گلستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 70، شماره: 236
3 بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
4 تحلیل تاثیر کلمات قصار نهج البلاغه در ادبیات فارسی با تاکید بر حکمت ۱۴۲ نهج البلاغه و استناد به آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 60
5 تحلیل تلمیحات عرفانی در دیوان سلمان ساوجی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 46
6 تصویر دوگانه مرگ در نگاه وحشی بافقی و تناسب آن با مرگ وی در گزاره های تذکره نویسان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 6، شماره: 19
7 گذری بر نثر غیرروایی عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 8
8 گل واژه‌های ادبیات پایداری در قرآن و حدیث و متون غیر روایی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 5، شماره: 9
9 ماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی کلامی در اشعار محمدتقی علی آبادی مازندرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 30
10 مبانی زیباشناختی رخسار و زلف یار، در صحبت نامه ی همام تبریزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 5، شماره: 17
11 نقش نظام شاهیان و عادل شاهیان در خلق آثار تعلیمی ظهوری ترشیزی* (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 12
12 نگاهی به مفاهیم ثانوی عرفانی چهره معشوق در دیوان همام تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز خوانی منظومه ی لیلی و مجنون نظامی با رویکرد طبیعت گرایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
2 بررسی مختصات زبانی اشعار امیرمعزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی