دکتر محمدتقی ایمان

دکتر محمدتقی ایمان استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

دکتر محمدتقی ایمان

Dr. Mohammad Taqi Iman

استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 19
2 ارزیابی پارادایمی انسان به عنوان عنصر اساسی در طراحی پارادایم الهی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 54
3 ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب(مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
4 الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 5، شماره: 10
5 بررسی تاثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
6 بررسی تاثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
7 بررسی تاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده های آنان:مورد مطالعه خانواده های زندانیان مواد مخدر شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تطبیقی مسئولیت اجتماعی علم در اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 69
9 بررسی تغییرات انتخاب نام "رضا" در ایران (۱۳۴۰-۱۳۸۹) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 4، شماره: 13
10 بررسی جامعه شناختی رابطه الگوهای دینداری با انواع مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 20
11 بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران: (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
12 بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
13 بررسی رابطه بین شیوه های فرهنگی مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر: مورد مطالعه شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی رابطه مالکیت سرمایه اجتماعی و الگوهای گذران اوقات فراغت مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 19
15 بررسی روش شناسی هربرت بلومر در مطالعات اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 61
16 بررسی عامل های اقتصادی - اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب : مطالعه ی موردی : شهرستان جم (شهرک توحید) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
19 بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی عوامل فرهنگی و روان شناختی موثر بر بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 3، شماره: 9
21 بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به رفتار جمعی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 4
23 بررسی فردگرایی روش شناختی و چالش های آن در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
24 بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
25 تبیین جامعه شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مودیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
26 تبیین جامعه شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 4
27 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل دختران نوجوان به بزهکاری در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 28
28 تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 3
29 تبیین جامعه شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی (مطالعه موردی: دانش آموزان ناحیه یک شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 1، شماره: 1
30 تبیین جامعه شناختی همسازی اجتماعی گروه های قومی در افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
31 تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 7، شماره: 2
32 تحلیلی بر تمایز جنسیتی در الگوهای فراغت جوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 36
33 تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
34 جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
35 داوری اخلاقی بر مبنای استثنایی سازی موقعیت: کاوش پدیدارشناختی اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 25
36 درک معنای زنان منطقه عسلویه از مسئولیت اجتماعی شرکت ها (مطالعه مردم نگارانه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 1
37 درهم تنیدگی اعتماد و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه دوم شهر جهرم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 10، شماره: 22
38 دلالت های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 4
39 رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 44
40 روش شناسی سیستمی چندگانه: رویکردی نوین در پژوهش های مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 87
41 روش شناسی علوم اجتماعی در اسلام با نگاهی به دیدگاه مسعود العالم چودهاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 63
42 روش شناسی نظریه ی اجتماعی گافمن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 6
43 روش شناسی نظریه ی بنیادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 56
44 رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 85
45 زنان، مزاحمت و واکنش : بررسی تجربه دختران دانشجودرباره مزاحمت های خیابانی و واکنش به آن (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 3
46 ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه ی علی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
47 سنجش جامعه شناختی نابهنجاری های رفتاری دانش آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 3
48 طرح غیرذاتی، ساحت ذاتی: شبح وارگی جهان، شبح وارگی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 18، شماره: 72
49 کاوش مردم نگارانه انتقادی چالش های بحران آب در روستاهای شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
50 کشف تجربه زیست سلامت محور نزد بیماران دیابتی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 12، شماره: 1
51 کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 12
52 مبانی فلسفی نظریه سیستمهای پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 76
53 مدل معادلات ساختاری بهزیستی اجتماعی بر اساس عوامل جامعه شناختی (موردمطالعه دانش آموزان متوسطه دوم شهر جهرم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 20، شماره: 3
54 مروری نظامند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
55 مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
56 مطالعه منتقدانه مسئولیت اجتماعی شرکتها و توسعه (یک مطالعه مردمنگارانه در منطقه عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
57 معرفت شناسی و روش شناسی دانش عامه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 29، شماره: 116
58 مقایسه الگوهای فراغت فردی،خانوادگی و دوستانه نوجوانان ومیانسالان شهراصفهان وبررسی نقش هویت جنسیتی، دینداری ومولفه های آن دراین الگوها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
59 مقایسه بین نسلی سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 4
60 نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 3، شماره: 1
61 نقش معیارهای اخلاقی در جامعه شناسی کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
62 واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 101
63 هویت اسلامى و هویت هاى رقیب (هویت جهانى، ملى و قومى) مطالعه موردى: دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نظری روائی معرفت علمی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بررسی تعیین کننده های رضایتمندی مشتری(مورد مطالعه:مقایسه بین بانک ملی و پارسیان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
3 جایگاه و کارکرد تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار