دکتر فرهاد سراجی

دکتر فرهاد سراجی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر فرهاد سراجی

Dr. Farhad Seraji

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانى (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
2 An Investigating into cultural characteristics of e-education learners: A case study of virtual students of Payam Noor University of Khuzestan (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 5، شماره: 1
3 ابزارهای ارزشیابی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 61
4 ارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 23
5 ارائه الگوی برنامه درسی پرورش خودآگاهی برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
6 ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی: چیستی، چرایی، چگونگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 1
7 ارزشیابی فرآیندها و عوامل درونی گروه آموزشی: مطالعه موردی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
8 ارزیابی آموزش سواد رایانه ای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 1
9 ارزیابی دورههای آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
10 ارزیابی کیفیت شش بازی جدی تولید شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 47
11 الگوی برنامه‎ درسی دانشگاه‎های مجازی علوم دینی بر مبنای یادگیری مشارکتی: مطالعه دانشگاه‎های مجازی قرآن و حدیث، جامعه ‌المصطفی و امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 34
12 Blended Learning in Distance Education: A Comparative Study of Selected Mega Open Universities (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 1
13 Comparing Two Forms of Spatial Contiguity Principle in Student Learning: 'Text Linked to Image' versus 'Text in Image Adjacency' (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
14 Online-only Learning Challenges in Higher Education in COVID-۱۹ Era: A Research Synthesis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 3، شماره: 2
15 Teachers' Professional Development through Online Learning Environment: A Phenomenological Study (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
16 The Relationship Between Technological Research Skills and Research Self-Efficacy of Higher Education Students (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی امکان طراحی و تدوین برنامه درسی دوزبانه (فارسی و لری) در آموزش ابتدایی استان لرستان از نظر معلمان و مدیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ایحرفه ای و کاردانشکار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
19 بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 33
21 بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
22 بررسی میزان و نوع استفاده دانش آموزان متوسطه از فضای مجازی: مورد مطالعه استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 19
23 بررسی نقش مهارتهای یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
24 تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
25 تبیین الگوی آموزش سواد رسانهای برای دانشآموزان دورهی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 11، شماره: 1
26 تبیین اندیشههای انتظامی- امنیتی مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 6، شماره: 4
27 تحلیل کانونی رابطه اعتیاد موبایلی با میزان امنیت روانی و فرهنگی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 3
28 تحلیل کانونی رابطه مولفه های اعتیاد موبایلی با میزان رفتارهای پرخطر رانندگی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 1
29 تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا بر اساس نظریه های نوآوری آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 42
30 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار (مدل دیکوم در حرفه سفال گری) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
31 تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره های الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
32 چارچوب کل نگر برای ارزشیابی تلفیق فاوا در برنامه درسی دوره ابتدایی: یافته های پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 3
33 راه حل های بهبود ارزشیابی تکوینی در محیط های یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
34 راههای ترویج و توسعه صلاحیتهای کارآفرینی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 78
35 سنتز پژوهی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
36 سه سوسازی، امکانی برای ارتقای کیفیت پژوهش های یادگیری الکترونیکی: مقایسه بین پژوهش های انجام شده در ایران و خارج (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 3
37 شناسایی ابزارهای الکترونیکی برای پرورش مهارت های یادگیری خودرهیاب در برنامه درسی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
38 شناسایی چالش های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 5
39 شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
40 شناسایی و دسته بندی مهارت های مورد نیاز دانشجوی مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 1
41 شناسایی و رتبهبندی موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
42 طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجاز در جهت توسعه حرفه ای دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
43 طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 2
44 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور در دانشگاه های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
45 قابلیت های اینترنت امکانی برای تسهیل و تقویت پژوهش های تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
46 کاوشی برای شناسایی شیوه های آموزش سواد شغلی به دانش آموزان دوره اول متوسطه: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 1، شماره: 1
47 مبانی و انواع خودآگاهی ازمنظر فلاسفه اسلامی و کاربست آن در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
48 محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 17
49 مدلسازی نقش عوامل خود رهیابی و سواد رسانه ای در طفره روی مجازی دانشجویان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
50 مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
51 مطالعه پدیدارشناسانه تجارب کسب شده دانشجومعلمان از برنامه درسی روایت پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
52 مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 56
53 مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت های تدریس مبتنی بر فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 1
54 مقایسه مهارت های پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوری و مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
55 موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
56 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 20، شماره: 74
57 نقش سواد فناورانه در تمایل به کارآفرینی دانشجویان مهندسی: یافته های مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
58 نقش عوامل اجتماعی و آموزشی در تضعیف انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
59 نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
60 واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
61 ویژگی های برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
62 ویژگی های برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
63 ویژگی های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سواد رسانه ای؛ ضرورتی در جهت ارتقای هویت دینی و ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
2 ارائه چارچوبی برای ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه های الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
3 ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در محیط الکترونیکی: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
4 ارزیابی کیفیت محتوای بازیهای رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی براساس مولفه های تعاملی بودن اکتشافی بودن و یادگیری فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
5 The reasons for the orientation of organizations to development of blended learning: The study in Iranian banks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 Why Formative Assessment is important in e-learning (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
7 بررسی اخلاق اجتماعی و مدیریت از دیدگاه آیات و روایات (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
8 بررسی اخلاق مدیریت در جامعه اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
9 بررسی الگوهای طراحی آموزش مجازی و دلالت های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
10 بررسی تاثیر آموزش داستان های فکری فیلیپ کم بر خلاقیت (ابتکار و بسط) دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
11 بررسی تاثیر مشارکت در وبلاگ نویسی به عنوان فعالیت یادگیری بر تجارب یادگیری دانشجویان دبیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
12 بررسی رابطه دینداری و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان و جوانان دانش آموز در شهرستان ملکشاهی (استان ایلام) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
13 بررسی سبک زندگی اسلامی در خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
14 بررسی عوامل موثر بر انگیزش باورهای دینی در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
15 بررسی وضعیت سواد فناورانه دانش آموزان متوسطه شهر همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
16 برنامه درسی «آموزش فناوری» امکانی برای پرورش کارآفرینی در دانشجویان :غفلت زدایی از یک ضرورت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
17 برنامة درسی مبتنی بر وب : 1 گامی به سوی تمرکز زدایی یا تشدید تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
18 جایگاه معلم پژوهنده در تغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
19 خودآموزی اساسی ترین شاخص کیفیت محتواهای چندرسانه ای و الکترونیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
20 سواد فناورانه چیستی و چرایی آن در برنامه درسی دوره متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
21 سه سوسازی به مثابه امکانی برای ارتقا کیفیت پژوهشهای یادگیری الکترونیکی: مقایسه بین پژوهشهای خارجی و پژوهشهای انجام شده درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
22 شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزشی موک ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
23 ظرفیت های آموزش الکترونیکی برای پرورش شایستگی های اشتغال پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
24 عنوان مقاله :رابطه تعارض سازنده و خلاقیت در کارآموزان پسر آموزش فنی و حرفه ای همدان و ملایر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 فرهنگ یادگیری درکلاس درس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره
26 مروری بر تجربه پنج ساله تولید محتوای الکترونیکی : از گذشته تا حال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
27 مقایسه پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار گروهی و انفرادی در مقایسه با غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
28 مقایسه محدودیت های اشتغال زنان در آرا فقهی و مکاتب فمنیستی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی