عادل دباغ محمدی نسب

 عادل دباغ محمدی نسب استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

عادل دباغ محمدی نسب

Adel Dabagh Mohamadi Nasab

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
2 اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
3 ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان (Carum copticum L.) در کشت مخلوط نواری با شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
4 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی در کشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.) و باقلا L.) Vicia faba) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
7 بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
8 عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در الگوهای مختلف با سویا (Glycine max (L.) Merrill) و ذرت (Zea mays L.) در شرایط تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تداخل دو گونه ای و سه گونه ای گندم، گاودانه (Vicia ervillia L و یولاف وحشی (Avena fatua L) بر برخی ویژگی های رشدی گندم زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
4 اثر تنش خشکی بر روی رشد و ویژگی ها ی مورفولوژیکی گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر زوال بذر بر روی ذخایر بذری، درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر کود فسفات آمونیوم و کود زیستی بارور 2 بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. starica) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 اثر ماشک گل خوشه ای و کلزا بر درصد پوشش و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 اثر نوع و مقدار کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اسانس گیاه داروئی نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرات تنش خشکی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 اثرات رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L. ) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-33 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثرات عصاره آبی قیاق برتراکم علفهای هرزعملکرد بیولوژیک و برخی ویژگیهای مورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی برخی ازصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سه رقم سویا درکشت مخلوط با دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 ارزیابی عملکرد سویا در روشهای متداول کنترل علفهای هرز و کاربرد عصاره آبی قیاق (Sorghum halepense) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
21 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط دو هیبریدذرت و سه رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی به همراه برخی کودهای غیر شیمیایی (آلی) بر برخی شاخص های برنج (. Oryzae sativa L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
24 بررسی اثر کاربرد کود زیستی و شیمیایی روی وزن تر اندام هوایی و آلومتری در گیاه دارویی ریحان ( Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر سرعت جذب خالص و سطح ویژه برگ سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی اثرات رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) بر روی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از آزمایشات سریهای افزایشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی اقتصادی تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
29 بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 بررسی برخی ویژگی ها ی مورفولوژیک و زراعی سه رقم کلزای پاییزه در تداخل با علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی برخی ویژگیهای زراعی ذرتZea mays L درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی برخی ویژگیهای مورفولوژیک ذرت(Zea mays L.) درکشت های خالص و مخلوط با باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی تاثیر رقابت گندم و گاودانه Vicia ervillia L.) ویولاف وحشی (Avena fatua L. ) درکشت خالص و مخلوط برروی برخی ازصفات گندم زراعی Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Cuscuta campestris) بر عملکرد نخود و زیست توده سس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
35 بررسی تاثیر مدیریت های تلفیقی علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris) بر برخی صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 بررسی تغییرات عملکرد ذرت، سویا و همیشه بهار در کشت مخلوط نواری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی سودمندی استفاده اززمین درکشت مخلوط ارقام ذرت و سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی صفات مورفولوژیک جو و میزان نوردریافتی درکشت خالص و مخلوط جووماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی عملکرد ذرت درکشت مخلوط نواری دوگونه ای با سویا و سه گونه ای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی عملکرد لوبیادرکشت های خالص و مخلوط با ذرت علوفه ای درکشت دوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی وضعیت نوری در کانوپی سه رقم کلزای پاییزه در شرایط طبیعی رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 پاسخ کارآیی مصرف آب گیاه سویا (Glycine max L) در واکنش به تنش خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 تاثیر آللوپاتیک هفت گونه علف هرز غالب منطقه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
44 تاثیر تنش خشکی روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 تاثیر روش های مدیریت علف های هرز بر صفات رشدی و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 تاثیر علف کش زیستی حاصل از عصاره آبی قیاق و روشهای متداول کنترل بر تراکم علف های هرز،فنولوژی و عملکرد سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
47 تاثیر کشت مخلوط نواری گندم کلزا بر میزان آبشویی نیتروژن از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
48 تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و بیومس علف های هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
49 تاثیرکشت خالص و مخلوط جو وماشک گل خوشه ای برمیزان NDF و خاکسترجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 تأثیر انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز بر برخی صفات سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
51 تأثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر بیوماس سیب زمینی و تراکم علف هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
52 تجزیه پروتیوم برگ یونجه اکوتیپ بمی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
53 تداخل تاج خروس با سه رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
54 خوشه یا عملکردعلوفه خشک و ارتباط آن با میزان کلروفیل درکشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 دفاع آنتی اکسیدانی در یونجه (.Medicago sativa L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
56 رشد و نمو و تولید هیپریسین کل در گل راعی (Hypericum perforatum L.) در واکنش به نیتروژن و شدت نور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 شرایط بهینه برای تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
58 صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت دانه ای تحت تاثیر روش های مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
59 عملکرد دانه و بیولوژیک دانه Cicer arietimum L درکشت مخلوط با گاوزبان Borago officinalis L تحت تاثیرکودهای معدنی و بیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 مقایسه هزینه انواع مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی و تأثیر آن بر درآمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران