دکتر فرزاد حسن پور

دکتر فرزاد حسن پور

دکتر فرزاد حسن پور

Dr. Farzad Hassanpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمارهای کم آبیاری و شوری آب بر واکنش های رشدی و عملکردی گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
3 ارزیابی خشک سالی در بیرجند با تاکید برشاخص خشک سالی پالمر واسنجی شده و عملکرد نسبی محصول گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره ای تحت تاثیر اعمال کم آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
5 ارزیابی روش های برآورد دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز شهری جهت کنترل سیلاب (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 4
6 ارزیابی روش های رگرسیونی نوین جهت تخمین بار رسوبی معلق در رودخانه سیستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
7 ارزیابی سازه های کنترل و تنظیم کانال اصلی شیب آب با استفاده از HEC-RAS (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
8 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد پنبه در ارزوئیه استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
9 ارزیابی عملکرد سدهای انحرافی سیستان و زهک بر رودخانه سیستان به کمک مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
10 بررسی تاثیر رقوم آب مخازن چاه نیمه در رسوب گذاری کانال آبگیر فیدر ۲ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
11 بررسی تاثیر کم آبیاری بر توزیع ریشه و رشد رویشی گیاه رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
13 پیش‌نگری خشکسالی با استفاده از داده‌های گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
14 تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه آب خروجی از ستون های خاک شور و آهکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
15 تاثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد و بهره وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
16 تاثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
17 تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی های کمی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 5
18 تاثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره وری آب گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
19 تاثیر مدیریت آبیاری ناقص ریشه با کاربرد آب تلفیقی دریا بر بهره وری آب و عملکرد گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
20 تهیه نقشه رقومی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم خاک های زراعی بخش جنوبی دشت سیستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 2
21 شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
22 شناسایی مناطق مستعد سیلاب با استفاده از سازندهای زمین شناسی در حوضه آبخیز شاهرود بیرجند (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 1
23 کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در مکان­یابی مناطق مستعد جمع­ آوری آب باران در حوضه شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 2
24 مقایسه اثر مواد اصلاح کننده مختلف بر آبشویی املاح از یک خاک شور و قلیا در کرمان به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
25 مقایسه روش های هوش مصنوعی در برآورد بار معلق رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سیستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بیابان زایی بر شبکه آبیاری و زهکشی دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
2 اثر تنش خشکی و شوری آب آبیاری بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم رقم سیروان در بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
3 ارزیابی روش های برآورد دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز شهری جهت کنترل سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
4 ارزیابی سد رودبار لرستان از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
5 ارزیابی هیدرولیکی کانال خروجی مخزن چاه نیمه شماره چهار سیستان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 استفاده از صفحات مستغرق روشی نو و کم هزینه برای کنترل فرسایش قوسهای خارجی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
7 انتخاب مدل بهینه تغییر اقلیم در پیش نگری خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
8 Estimation of Sediment Discharge Across the River (Case Study: Sistan River) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
9 Investigating the effect of dredging Sistan River Islands on the flood level Reduction (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 Investigating the Impact of Climate Change on Agricultural Sector and Strategies to Deal with it (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 Investigating the use of gray water to achieve sustainable water management and optimizing water consumption (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 Technical and economic analysis of drip irrigation systems on yield and water use efficiency of cotton (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
13 بازخوانی مد ومدگرایی درعصرمدرنیته وانطباق آن بافرهنگ متعالی اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
14 برآورد دبی اوج سیلاب در حوضه های آبخیز شهری زاهدان با استفاده از روابط تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
15 برآورد ریسک خشک سالی کشاورزی با استفاده شاخص استاندارد بارش در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 برآورد ضریب اصطکاک لوله ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوسته (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی ازمایشگاهی عوامل تاثیر گذار در پخشیدگی جریان های غلیظ در آب های سطحی وکم عمق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
18 بررسی تاثیر رقوم آب مخازن چاه نیمه در رسوبگذاری کانال آبگیر فیدر یک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
19 بررسی تاثیر سازه‌های هیدرولیکی کهک، زهک و سیستان بر رسوب گذاری بستر رودخانه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری مخلوط های بنتونیت- ماسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
21 بررسی تأثیر سرعت باد بر ارتفاع امواج آب در نیم لوله های شبکه آبیاری دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
22 بررسی توزیع ریشه ی آفتابگردان تحت مدیریت آبیاری ناقص ریشه با کاربرد آب دریا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
23 بررسی چالشها وراهکارها برای سیلاب درحوزه آبخیز شهربیرجند با استفاده ازSIG (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 بررسی رسوب گذاری در کانال آبگیر فیدر شماره ۲ مخازن چاه نیمه سیستان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 بررسی روابط تجربی برای برآورد زمان تمرکز حوضه های آبخیز شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
26 بررسی روند تغییر اقلیم شیراز در چهار دهه گذشته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
27 بررسی روند تغییر دانه بندی رسوبات بستر در طول رودخانه سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
28 بررسی روند تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی بر اساس طبقه بندی ویلکوکسبا استفاده از GIS (مطالعه موردی: جنوب غرب استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی روند شاخص خشکسالی پالمر منطقه دشت بیرجند با استفاده از روش ناپارامتریک من کندال (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
30 بررسی سازه های هیدرولیکی کهک و زهک بر پروفیل طولی رودخانه سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 بررسی کیفی آب زیرزمینی براساس طبقه بندی ویلکوکس با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
32 بررسی کیفی جریان رودخانه هیرمند بر رسوبات بستر رودخانه سیستان و کانال آبگیر چاه نیمه (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
33 بررسی مشکلات کانال های نیم لوله دشت سیستان در راستای افزایش بهره وری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
34 بررسی میزان و عملکرد پروتئین دانه گندم رقم سیروان تحت تنش شوری و خشکی در بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
35 بررسی نقش بازار آب در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
36 پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
37 پایش خشکسالی هیدرولوژی در دشت سیستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
38 پتانسیل کاهش تبخیر با استفاده از الکلهای چرب (مرور منابع) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
39 پهنه بندی سیلاب و برآورد میزان آبشستگی پای پل نهوراب جدید رودخانهی سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 پیش بینی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل های HYDRUS-1D و SWAP (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 پیش بینی خشکسالی و ترسالی استان کرمانشاه بااستفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 پیشبینی تغییرات دمای حداقل و حداکثر در ایستگاههای ساحلی جنوب کشور تا سال 0022 میلادی با استفاده از مدل گردش عمومی CGCM3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
43 تاثیر بهره برداری از مخازن چاه نیمه بر تراز آب زیرزمینی دشت سیستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 تاثیر سازه های هیدرولیکی بر میزان دبی عبوری در شرایط بستر متحرک مطالعه موردی:رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
45 تأثیر رودخانه سیستان بر سطح ایستابی منطقه شیب آب با استفاده از MODFLOW (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
46 تحلیل خشکسالی منطقه دشت بیرجند با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
47 تحلیل رسوب و تعیین محل های قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه سیستان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
48 تخمین بار رسوبی معلق رودخانه سیستان با کمک رگرسیون ناپارامتری نزدیکترین همسایگی - k (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
49 تخمین باررسوبی رودخانه سیستان با استفاده ازماشین های بردارپشتیبان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 تعیین بهترین رابطه انتقال رسوب برای رودخانه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
51 تعیین بهترین مناطق کشاورزی جهت اجرای سیستم های آبیاری بارانی از لحاظ کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان فسا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
52 تعیین تاثیر بند ذخیره آب بر ظرفیت عبور سیلاب کانال زهک نیاتک (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 تعیین تاثیر سازه کالورت جاده بنجار بر ظرفیت عبور سیلاب کانال زهک نیاتک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 تعیین دبی غالب رودخانه سیستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
55 تعیین رابطه دبی اشل رودخانه سیستان با استفاده از روش شن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
56 تعیین ضریب تشتک تبخیر در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در رودخانه ی سیستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
58 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر روند تغییرات حداکثر دبی لحظهای در چهار دهه گذشته (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه قرهسو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
59 شبیه سازی رسوبی تراز سطح آب در دو کانال آبگیر مخازن چاه نیمه با استفاده از HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
60 شبیهسازی الگوی تقسیم آب اراضی کشاورزی رودخانه سیستان با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
61 کاربرد نرم افزار Arc GIS در پهنه بندی پارامترهای کیفی آب مطالعه موردی دشت مختاران استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 کاربردسامانه اطلاعات جغرافیایی درپهنه بندی خشکسالی مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
63 کاهش تبخیر با استفاده از روشهای فیزیکی (مرور منابع) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
64 لایروبی موضعی روشی کم هزینه برای حفظ حیات رودخانه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
65 مدل سازی اثر حذف قوس بر تغییرات بستردر رودخانه سیستان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 مدل سازی رسوب گذاری در سد سیمره با استفاده از مدل 3GSTARS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
67 مدل سازی سطح آب زیرزمینی دشت سیستان با استفاده از MODFLOW (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
68 مدلسازی مدیریت رسوبگذاری رودخانه سیستان با استفاده از مدل HEC–RAS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
69 مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 مطالعه آزمایشگاهی تخلیه سطی فاضلاب از کانال های مستطیلی همگرا در آب های کم عمق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
71 مقایسه انواع دریچه های نیم دایره و مستطیلی بر جریان عبوری از مقاطع نیم دایره (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
72 مقایسه تکنیک ANN و روشهای تجربی در برآورد دبی حداکثر لحظهای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
73 مقایسه روش فیلتر عدد برگشتی با مدل PARTدر جداسازی جریان پایه(مطالعه موردی حوزه سد درودزن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
74 نقش مدیریت آبیاری ناقص ریشه با آب شور بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
75 هیدرولوژی و ارائه روشهای استحصال آب درجهت مصرف بهینه آب مطالعه موردی: رودخانه فصلی رابچ دردشت لاش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب