عطااله سیادت

 عطااله سیادت استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

عطااله سیادت

Ataolah Siadat

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت بر ویژگی های مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل گاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
3 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی تحت تاثیر دور های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
5 بررسی تغییر شاخص های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
6 بررسی میزان و منشا ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ذرات معلق فرونشسته روی برگ درختان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
7 پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 3
8 تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
9 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات رویشی و زایشی ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 3
10 واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.)و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به افزایش سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف فشردگی خاک و کود فسفر بر شاخص های ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیال (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
3 اثرات تنش گرمای پایان دوره و سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برعملکردواجزای عملکردگندم نان درمنطقه اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثرات سطوح و روش های مختلف مصرف کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ذرت هیبرید S.C704 در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرات مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب برعملکردگندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرفواصل مختلف آبیاری و تراکم گیاهی برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرمدیریت بهینه عمق آب پای بوته بر صفات فیزیولوژیک ارقام برنج در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 ارزیابی اثر سیستم های کودی بر انتقال مجدد و عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد شش هیبرید جدید در خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
10 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای انتهای فصل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط تأخیری علوفه ای جو (hordeum vulgar) ورازیانه (foeniculum vulgare) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی اثر تاریخ های کاشت زمستانه و تابستانه بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 بررسی اثر فرسودگی بذر بر روند جوانه زنی، سبز شدن و استقرار گیاهچه جو بدون پوشینه در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثر مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی، ارگانیک و بیولوژیک بر صفات آگرواکولوژیک ارقام گندم نان ودوروم در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
15 بررسی اثرتراکم و سطوح مختلف کودنیتروژن برعملکرددانه ذرت هیبرید کارون درشرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی برخی اجزاعملکردکمی گندم تحت آزمون فرسودگی تسریع شده accelerate aging test درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی تاثیر افزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای بعدازجو درکشت دوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روند رشد و راندمان مصرف آب هیبریدهای تجاری ذرت در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی تاثیر کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید 704 در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بررسی روابط منبع‐ مخزن فیزیولوژیک ذرت هیبرید S. C 704 در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی واکنش واریته های مختلف نیشکر به سیستم های خاکورزی مرسوم و کم خاکورزی در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی ومقایسه عملکردواجزاء عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت تحت شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
23 بهبود میزان اسانس آنیسون (.Pimpinella anisum L) با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
24 بهبود میزان اسانس آنیسون با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در منطقه اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی بر عملکرد و تولید ماده خشک خردل وحشی در کشت گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 تاثیر تنش خشکی برخصوصیات رشدی و عملکرد کمی هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
28 تاثیر سطوح مختلف تراکم خاک و کود فسفره بر غلظت نیتروژن،پتاسیم، سدیم، آهن، روی و مس در گیاه ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانیال (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت برروی عملکرد و برخی ویژگیهای کمی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید دردوچین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
31 تاثیرفواصل بین ردیف و تراکم کاشت برعملکردواجزاء عملکرددانه و درصد روغن گلرنگ لاین اصفهان -14 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 تأثیر مدیریت بقایای کشت گندم و استفاده از ماش به عنوان کود سبز در زراعت ذرت دانه ای (B.C.666) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
34 تشدید محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 دورهی بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
36 روند تغییرات کلروفیل برگ، شاخص سبزینگی و کارتنوئید برگ کنجد تحت تاثیر ورمیکمپوست و زئولیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
37 کنترل تلفیقی (مکانیکی و شیمیایی) علف های هرز کلزا (Brassica napus L. ) در شرایط محیطی خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالا (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 مطالعه اثر تیمارهای هورمونی و پرایمینگ بر کاهش فرسودگی بذر ذرت در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
40 و رازیانه (hordeum vulgar) ارزیابی عملکرد علوفه خشک در کشت مخلوط علوفه ای جو در سطوح مختلف کود نیتروژن (foeniculumvulgare) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم