نصراله سفیدبخت

 نصراله سفیدبخت عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز

نصراله سفیدبخت

Nasrolah SefidBakht

عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.