دکتر مرضیه پیراوی ونک

دکتر مرضیه پیراوی ونک عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مرضیه پیراوی ونک

Dr. Marzieh Piravi Vanak

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات رفتار حرکتی دوربین به مثابه "تجسمی از انسان" در فیلم "فرزندان بشر" (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 1
2 ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
3 ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 2
4 بازتجسد «پرسه زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی نمایش های تعزیه و تراژدیبراساس نظریات ارسطو (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی معنا در سوره یوسف و نمود آن در نگاره های ایرانی با رویکرد دلالت های صریح و ضمنی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 1
7 بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 23، شماره: 3
8 پدیدارشناسی، «راه» تفکر و تحقیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 29
9 تاملی بر مفهوم خاطره انگیزی و عوامل سازنده آن در دانشکده های آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 58
10 تحلیل فیلم کالت های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم کالت منتخب از دهه50تا 80 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
11 تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون» (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 3، شماره: 11
12 تحلیل معناشناختی استتیک به مثابه نقد پدیدار شناختی شکل گرایی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 6
13 تعلیق مفهوم شناخت، برای زمینه سازی یک متدولوژی جدید (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 8، شماره: 18
14 تفسیر هایدگر از آزادی در فلسفه کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 4
15 تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشی متاخر صفوی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 1
16 تکنیک های تعزیه راهی به سوی غربی زدایی در آثار عباس کیارستمی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای نمایشی دوره: 1، شماره: 3
17 تلقی هیدگر از زبان در هولدرلین و ذات شعر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
18 تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 2
19 جهانی شدن فرهنگ و پوشاک سنتی هویت های قومی با تاکید بر ابقای پوشاک زنان کرد غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 10، شماره: 38
20 حفاظت و میراث فرهنگی از منظر فرهنگ، رویکردی نقادانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 49، شماره: 1
21 خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه سرایی آیین بار فرهنگ ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
22 ردیابی تخاصم بنیادین در دو نقاشی امپرسیونیستی (با تکیه بر نظرگاه مارتین هایدگر) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 7، شماره: 1
23 روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
24 رویکردی فلسفی به فضاوسیمای شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 29
25 زبان در «وجود و زمان» (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 14
26 ساخت الگویی برای تحلیل جهان هنر معاصر براساس دستگاه روحانی جهان دینی با استفاده از جامعه شناسی دین ماکس وبر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
27 سنجش مقیاس در طراحی محیط های انسان ساخت از طریق هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی دوره: 2، شماره: 2
28 غربی زدایی سینما؛ لزوم بازاندیشی در شیوه های اندیشیدن، نظریه پردازی و فیلم سازی غیرغربی (با تاکید بر سینمای عباس کیارستمی)* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
29 فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه دوره: 2، شماره: 4
30 کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس های فضایی در معماری سینماتیک (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 4
31 متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 6، شماره: 18
32 مطالعه تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطه ادراک بصری و تبیین رهیافت آن در آموزش هنر (با رویکرد پدیدارشناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 39
33 معماری، به مثابه ذهن بسیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
34 مواجهه مخاطب با آثار آینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرمائیان به مثابه خلق پرفورمنس، بر اساس نظریه دیکانستراکشن ژاک دریدا (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 1
35 مولف به مثابه مهمان متن نه روح متن براساس رویکرد رولان بارت به مفهوم مولف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
36 نقد پدیدار شناسانه شکل گرایی استفان شارف در زیباشناسی سینمایی فیلمهای کالت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 30
37 نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
38 نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 2
39 نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 43
40 نقد و تحلیل نگارههای خاوران نامه با تاکید بر شمایل امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دوره: 0، شماره: 2
41 نقش مخاطب درنگاهداشت شبیه خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
42 نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
43 نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
44 نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 21
45 واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
46 ویژگی های معرفت شناختی هنر به منزله فرم سمبلیک در اندیشه کاسیرر (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
47 همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپوخه در نقاشی (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
2 بررسی راهکارهای پایداری معماری در مواجعه با موانع و مشکلات طراحان و کاربران فضاهای معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی معناشناسانه واژه بافت در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
4 تحلیل نگاره جنگ شعری مربوط به زمان قاجار در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
5 شاخصه های اصلی طراحی اکوپارک های شهری منطبق با اکوسیستم های محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 مخاطب و لزوم نگاه پدیدارشناسانه او به آثار هنر خوشنویسی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
7 هنر خاموش (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی