احمد زارع فیض آبادی

 احمد زارع فیض آبادی استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

احمد زارع فیض آبادی

Ahmad Zare Feyz Abadi

استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
5 تاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 تاثیر خاک ورزی حفاظتی و متداول با مدیریت بقایا بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
7 تاثیر مدیریت پسماندها و نظام خاک ورزی بر تجمع و انتقال دوباره مواد نورساختی درگندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
8 کارآیی زراعی نیتروژن در تناو بهای زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد و نمو بر عملکرد و اجزا آن در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر کودهای ریز مغذی بر صفات مورفولوژیک، میزان کلروفیل برگ و تاریخ گلدهی آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر مدیریت پسماندهای گیاهی در نظام های تناوبی مختلف بر پایداری عملکرد غده سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
5 اثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی توده های بومی و ارقام زراعی گندم خراسان به منظور تعیین مقاومت آنها نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک لاینهای تریتیکاله درآزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی مدیریت بقایا و خاک ورزی حفاظتی بر کارکرد دو نظام تناوبی منطقه معتدل سرداستان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 بررسی اثر برداشت یک و چند مرحله ای بر عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 بررسی اثرات تغذیه برگی عناصرغذایی برخصوصیات زراعی عملکردواجزای آن درارقام بهاره گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی تاثیر نظام های تناوبی مختلف بر جمعیت کرم های مفتولی سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 بررسی تاثیر نظام های زراعی مختلف بر کارایی تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی تاثیرپیش کاشت کلزا و پسماندهای گیاهی برتولید گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تغییرات نیتروژن فسفروپتاسیم باقیمانده درخاک درواکنش به تناوبهای زراعی مبتنی برگندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی خصوصیات زراعی گندم در حال معرفی C-73-5 در اقلیم سرد خراسان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی خصوصیات کمی ارقام مختلف گندم درکشت مخلوط (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی مقاومت به خشکی لاین ها و ارقام گندم مناطق سرد کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی نقش گیاهان پوششی درحاصلخیزی خاک و کنترل علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی و ارزیابی تعداد نمونه اولیه در برآورد کیفیت واقعی توده های بذر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی با کاربرد عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
22 تاثیر مرحله برداشت بر کمیت و کیفیت بذر ارقام استاندارد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 مطالعه واکنش تیپهای زراعی متفاوت گندم درکاشت به موقع و تاخیری درشرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 مقایسه بازده اقتصادی اثرات محلولپاشی عناصرغذایی درارقام بهاره گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 مقایسه کمی و کیفی توده های بذر جو انبار شده در فضای باز قبل از بوجاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 مقایسه کمی و کیفی توده های بذر گندم انبار شده در فضای باز قبل از بوجاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
28 نقش تناوب و جایگاه آن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی