دکتر ابراهیم برزگر

دکتر ابراهیم برزگر استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ابراهیم برزگر

Dr. Ebrahim Barzegar

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 51
2 ابن رشد و دانش سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
3 استعاره صراط در اندیشه سیاسی ابن تیمیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
4 الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
5 اندیشه سیاسی سید مرتضی آوینی و الگوی اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
6 اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
7 انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ نقشه راه، مسیر رفته و مسیر باقیمانده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 14
8 بازاریابی سیاسی و الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 3
9 بررسی نسبت اسلام و مدرنیته در اندیشه ‌سیاسی محمد نخشب (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
10 پیش بینی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 9
11 تاریخچه چیستی و فلسفه پیدایی علوم میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
12 تبیین اندیشه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پیرامون نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
13 تحلیل پیگیری همزمان احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم توسط اسلام گرایان ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 4
14 تحلیل رویکرد راهبردی بن سلمان درقبال شیعیان و چالش های امنیتی- دفاعی جبهه مقاومت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 116
15 جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
16 چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
17 چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 22
18 رسانه، ابزار امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران براساس چهل سال اسناد کنگره آمریکا (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 51
19 رهیافت بومیسازی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 63
20 ریشه ها و پیامدهای امنیتی نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج فارس با تاکید بر نقش محوری محمد بن سلمان (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 52
21 ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
22 سیاست متعالی زمینه مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 4
23 شاخص های مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردم سالار دینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 16
24 شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 19
25 عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 18
26 علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
27 عوامل موثر در تاثیرات فراملی انقلاب اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
28 گزاره های دینی و بومی سازی مبنایی در علوم انسانی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
29 مجرای فهم تکفیری ها: مشابهت های تکفیری ها و خوارج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 7
30 مزاحمت ساختارهای بین المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 19
31 مساله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
32 مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه دوره: 1، شماره: 1
33 مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 6
34 نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
35 نقد و بررسی سیاست گذاری دولتی در ایران بر اساس الگوی تحلیلی اسنلن (مطالعه ی موردی طرح توزیع سهام عدالت) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 12
36 نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست وجوی اصالت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 8
37 نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی)) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
38 نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی)) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
39 هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری پیرامون نفوذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)