محمد جوان نیکخواه

 محمد جوان نیکخواه استاد

محمد جوان نیکخواه

Mohammad Javan Nikkhah

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
2 بررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
3 بررسی بیماری زایی جدایه های Magnaporthe grisea به دست آمده از تعدادی علف هرز تیره Poaceae روی گیاه برنج و تعیین نژاد جدایه های بیماری زا (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
4 بررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم رورال تی اس بر ساختار جمعیت باکتری های ریزوسفر خیار به روشIllumina MiSeq sequencing (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Ascochyta rabiei عامل برق زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
6 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
7 بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
8 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
9 بهینه سازی روش آلوده سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش های واقعی ارقام برنج در مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
10 پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحله بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت ها در سطح های برگ، پنجه و مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
11 جمعیت های آمیزشی در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه های سازگاری رویشی آنها (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
12 ردیابی ژن های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
13 ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l. عامل خشکیدگی سرشاخه های درختان مرکبات در شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
14 ساختار فیلوژنتیکی گونه Trichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم های ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
15 سازگاری میسلیومی جدایه های قارچ Valsa sordida در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
16 شناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
17 گونه‎های جنس Bipolaris و Curvularia همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 1
18 مدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
19 مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
21 مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
22 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
23 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
24 مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
25 مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
26 معرفی گونه های قارچ Fusarium همراه بذر برنج در استان های فارس و خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
27 مقایسه شدت بیماریزایی جدایه های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
28 مقایسهی جاذبهای معدنی زیولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسینB1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روغن میخک ارگانیک (بیوزدا) روی برخی قارچهای بیمارگر در برخی سردخانه های میوه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
2 بررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی و کلزا بر اساس گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی فیلوژنی قارچTrichoderma harzianumجدا شده از برخی اقلیم های ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
8 فلور قارچی مرکبات در سردخانه های استانهای مازندران و البرز و کنترل عوامل خسارت زای غالب (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
9 کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 مقایسه اثرات برخی از تیمارهای بهبود دهنده کارایی بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر کیفیت پس از برداشت انگور رقم شاهرودی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 نخستین گزارش گونه های قارچ Fusarium همراه گیاه خشخاش در افغانستان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران