دکتر محسن اسماعیلی

دکتر محسن اسماعیلی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دکتر محسن اسماعیلی

Dr. Mohsen Esmaili

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جنون در انحلال نکاح (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 14، شماره: 50
2 اصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 2
3 اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 6، شماره: 1
4 الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده ۶۳۱ قانون مدنی) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
5 الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
6 الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
7 الگوی راهبردی تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 5
8 امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 2
9 امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 2، شماره: 6
10 اهمیت حق گرایی در ارایه پیام رسانه، از نگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 7، شماره: 16
11 بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی تاثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 6، شماره: 12
13 بررسی محدودیت های خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
15 بهرهبرداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولتها و سازوکارهای مرتبط (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 59
16 بیمه اجباری مهریه برای حمایت از زوجه در شرایط خاص (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 32
17 پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسایل آن از دیدگاه فقهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 49
18 تاملی در نظریه ی منطقه الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص های آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 8
19 تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی ۱۰۱۳ قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 1
20 تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 14
21 توابع مبیع (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 1
22 جایگاه حقوق شهروندی درسبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت ا... خامنه ای با تمرکز بر سه مولفه؛ حق آزادی عقیده و بیان،حق مشارکت درتعیین سرنوشت، وحق تحزب وتشکل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
23 جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 12
24 حق بر امنیت و همگانی بودن آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 5
25 حقوق کودک در برابر رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 1
26 حقوق مطبوعات؛ چالش های امروز و نیازهای فردا (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
27 درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 2
28 راهبردهای برنامه سازی برای اصلاح الگوی مصرف (با تکیه بر مبانی حقوقی و دینی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 17، شماره: 62
29 سیری در تحولات و آسیب شناسی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 4، شماره: 2
30 شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 2
31 فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 2
32 ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 2
33 مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
34 مبانی و مصداق های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 1
35 مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام هـای ملی و حقـوق بین الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 22
36 مطالعه تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 2
37 معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 11
38 منطقه الفراغ به مثابه نظریه قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 5
39 مولفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
40 نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 1
41 نظام هنجاری اطلاع رسانی در فقه شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 4
42 واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بینالمللی در تعیین قانون حاکم بر کپیرایت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
43 وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قایلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
44 همه پرسی و شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تامین حق آزادی اطلاعات و تعیین حدود آن (پیشنهادی برای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین در ایران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات