دکتر رضوان حکیم زاده

دکتر رضوان حکیم زاده دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر رضوان حکیم زاده

Dr. Rezvan Hakim Zade

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی استعدادیابی تحصیلی در ایران(مروری ساختارمند بر ادبیات انجام شده در سه دهه اخیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 39
2 ارائه الگوی برنامه درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
3 ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه های درسی فنی و مهندسی (مطالعه موردی: درس برنامه سازی پیشرفته از رشته مهندسی کامپیوتر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
4 ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 2
5 ارزیابی دورههای آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی؛ رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 4
7 ارزیابی و بسترسازی مولفه های موثر بر نهادینه کردن ارزش های اخلاقی مطالعه موردی مدارس متوسطه منطقه دهلران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 10، شماره: 15
8 اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 3
9 اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
10 الگویی برای رهبری برنامه درسی در دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
11 بررسی ادراک دانشجویان فنی مهندسی از کیفیت تدریس و تأثیر آن بر انتخاب رویکرد یادگیری (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 68
12 بررسی ادراک معلمان از فرصت ها و چالش های برنامه ویژه مدرسه: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 4، شماره: 10
13 بررسی رابطه سبک تدریس اساتید با انگیزه و درگیری تحصیلی دانشجویان در محیط یادگیری آنلاین با نقش میانجی سبک های مشارکت در یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
14 بررسی رویکرد غالب برنامه درسی از منظر مربیان مراکز آموزش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر مبنای دسته بندی اسکایرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 17
15 بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر و دلالت های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
17 بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی درمقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
18 بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی نقش واسطه گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
20 برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
21 پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
22 تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 8، شماره: 15
23 تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفه های هویت بین المللی، ملی و بومی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
24 تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی شده با تاکید بر تجربه یادگیری شرکت کنندگان در کنکور سراسری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
25 تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 47
26 تحلیل آموزش مغفول شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
27 جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی؛ مطالعه موردی: آثار داستانی جما لزاده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
28 جهانی شدن بین المللی شدن آموزش عالی و برنامه های درسی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
29 چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
30 رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
31 ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
32 شناسایی ابعاد و موانع خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
33 شناسایی عوامل موثر در سنجش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
34 شناسایی نقش ها و رویکردهای خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه و رساله های دانشجویی: مطالعه ای با روش گستره پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
35 شناسایی و مدل سازی تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
36 شناسایی و وزن دهی عوامل و ملاک های اعتبارسنجی برنامه های درسی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
37 ضرورت های برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی: تبیین ویژگی ها بر اساس رویآورد تلفیق (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
38 طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش میان فرهنگی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 2
39 طراحی مدل مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 19
40 فراوانی شکوفایی در دانش آموزان سرآمد براساس مدل های مختلف بهزیستی: آیا تفاوتی براساس جنسیت وجود دارد؟ (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 3
41 کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی های کارآفرینان دانش آموخته در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 17
42 مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه ای (رسمی و آکادمیک) با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
43 مطالعه تطبیقی برنامه های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه هایی برای نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
44 مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
45 مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه هایمیسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
46 مطالعه تطبیقی نظریه های تصمیم گیری و انتخاب تحصیلی شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی شغلی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 42
47 مطالعه کیفی کاربست بازی های شبیه سازی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری(مطالعه موردی: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
48 میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
49 نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
50 نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و شناسایی عوامل مغفول آنها با تاکید بر آموزههای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 26
51 نیمرخ شکوفایی دانش آموزان سرآمد براساس مدل پرمای سلیگمن: بررسی تفاوت های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 ارتباط سرمایه گذاری در آموزش با رشد اقتصادی و شاخص های توسعه انسانی مطالعه موردی ایران در خلال سال های 1999تا2012 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
3 ارتباط عوامل جمعیت شناسی و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
4 ارتباط عوامل جمعیت شناسی و مهارتهای مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 ارتباط عوامل جمعیت شناسی، مهارتهای مطالعه وعوامل آموزشی با عملکرد تحصیلیدانشجویان پیام نور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 ارتباط مهارتهای مطالعه و عوامل آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 اقاله ی عقد فضولی قبل از اعلام تنفیذ مالک چگونه میباشد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
8 بازنمایی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 بررسی آثار قراردادها و تعهدات مشارکت در ساخت و ساز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام
10 بررسی تطبیقی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفهای معلمان در ایران و ژاپن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
11 بررسی تطبیقی حقوق و اختیارات نماینده قانونی و قراردادی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
12 بررسی رابطه تیپ های شخصیتی A و B و دینداری با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فاوا 1توسط اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
14 بررسی میزان توجه به حقوق ملت درمحتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
15 تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت استدلال و پرسش گری دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 تاثیر آموزش هنر در پرورش مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
17 تأثیر جهانی شدن بر جهت گیری های آینده برنامه ریزی درسی در نظام های متمرکز (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
18 تعارض قوانین در باب اموال منقول یا غیر منقول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
19 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی خشم بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
20 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی کسلی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
21 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی لذت بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
22 جلوه های صلح ورحمت در سیره پیامبر (ص) (دریافت مقاله) اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
23 دانش پداگوژی محتوا و خودکارآمدی در دانشجومعلمان : مطالعه مروری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی
24 رابطه بین سبک های تفکر و باورهای معرفت شناختی با انگیزش پیشرفت معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
25 رابطهی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
26 رابطهی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
27 کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
28 کارکرد نماز در نظم پذیری خودانگیخته و تاثبر آن بر انضباط اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
29 مروری بر عوامل موثر با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
30 میزان آماده سازی معلمان در خصوص تغییر برنامه درسی دوره ابتدایی تحصیلی مطالعه موردی معلمین پایه ششم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
31 نقد وبررسی رویکرد سند ملی برنامه درسی ایران به هویت ملی ومذهبی مهارتهای زندگی وصلاحیت های معلمی در عرصه جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
32 نگاهی اجمالی به اختیارات نماینده قانونی و قراردادی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
33 نیازسنجی آموزشی کارشناسان ستادی گروه شغلی مالی و اقتصادی شرکت خودروسازی سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی آموزشی ایزو 10015 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
34 واکاوی ادراک معلمان از رویکرد یادگیری باز در اجرای برنامه درسی ؛ مطالعه ای به روش پدیدارشناختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی
35 واکاوی چارچوب برنامه درسی هدایت تحصیلی- شغلی با تاکید بر بروندادهای یادگیری در مقطع ابتدایی: به عنوان یک برنامه درسی مغفول (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
36 واکاوی چارچوب برنامه درسی هدایت تحصیلی- شغلی با تاکید بر بروندادهای یادگیری در مقطع ابتدایی: بهعنوان یک برنامه درسی مغفول (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
37 ویژگی های برنامه درسی مطلوب در راستای ایجاد خلاقیت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش