دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

Dr. Farhad Hosseinzadeh Lotfi

استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
2 ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
3 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
5 مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
6 یک رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای توسعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون آماری برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده باداده های جدول سکستون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
2 ارائه ساختاری بهبود یافته برمدل حاصلضربی برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
3 ارائه ساختاری بهبود یافته در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
4 ارائه ساختاری بهبودیافته درتحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
5 ارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 ارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
8 ارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
9 ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
10 ارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
11 ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
12 ارزیابی کارایی خطوط درمساله مکانیابی خط بااستفاده از مدل SBM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
13 ارزیابی کارایی وبهره وری شعب بانک ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها dea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
14 ارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
15 استفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
16 استفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
17 الگوریتم ابتکاری جهت محاسبه کارایی سیستم های دو محله ای با ورودی ها و خروجی های مشترک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
19 بدست آوردن وزن برای ماتریس های زوجی بازده ای AHP با ساتفاده از روش DEA با ناحیه اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
20 بررسی روش رتبه بندی مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
21 بررسی کاربرد تطبیق هویت بیومتریک MOC درارائه خدمات بانکی امن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
22 بکارگیری تصمیم گیری گروهی فازی در اولویت بندی و انتخاب پروژه های تعریف شده در زمینه مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
23 بکارگیری دیدگاه مدیریتی جهت ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با ورودی مشترک در حضور داده های بازه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
24 بکارگیری سیستم های نرم افزاری IREMS و RETScreen ، GIS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
25 به کارگیری تحلیل پوششی داده ها DEA در تحلیل ممیز DA و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
26 بهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 پایداری مدلهای CCR و BCC با داده های فازی نسبت به تبدیلات آفینی مثبت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
28 تحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
29 تحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
30 تخصیص مجدد منابع متمرکز مبتنی بر در آمد –هزینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
31 تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
32 تراکم در واحدهای چندمرحله ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
33 تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل SBM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
34 تعیین بازده به مقیاس داده های قطعی و فازی با استفاده از مدل جمعی پیشنهادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
35 حل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
36 درجه بندی DMU ها از نظر کارایی و مقیاس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
37 درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی کاربرد آن در شعب بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
38 دسترسی ضعیف و قوی خروجی های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های بازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
39 رتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعهموردی: شعب بانک ملت تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
40 رتبه بندی مدل تحلیل پوششی داده های چند دوره ای با اختلاف زمانی با روش کارایی متقاطع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
41 رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان ساری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
42 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده فازی با استفاده از تعریف نرم چبیشف فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
43 رتبه بندی واحدها با وزنهای مشترک با DMU آنتی ایده ال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
44 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مقادیر خوش بینانه و بدبینانه کارایی متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
45 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
46 روش های تعاملی برای حل MOLP با استفاده از DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
47 روش هایی برای تعمیم مدل DEA/DA برای جداسازی سه مجموعه به همراه تعیین درجه عضویت نقطه ی جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
48 روشی برای شناسایی تراکم با داد ه ای بازه ای بر مبنای نقاط ایده ال و انتی ایده ال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
49 روشی برای شناسایی تراکم با داده های بازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
50 روشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
51 روشی جدید برای رتبه بندی واحدها با استفاده از داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
52 روشی جهت تشخیص تراکم در مدلهای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
53 کارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
54 کارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های فازی (مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصولات لبنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
55 کارایی و اثربخشی در شرکتهای پتروشیمی به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
56 کارایی و ارائه الگو برای واحد های تصمیم گیرنده بر پایه برنامه ریزی خطی چند هدفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
57 کاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
58 کاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
59 کاربرد قواعد اگر آنگاه فازی برای محاسبه کارایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
60 کاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
61 محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
62 محاسبه کارایی و رتبه بندی دانشگاههای پیام نور استان مازندران با استفاده از روشتحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
63 محاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
64 مدل بهبود یافته برای یافتن کاراترین واحد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
65 مدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
66 مدل جدیدی به کمک بازی دسته جمعی Nash برای اندازه گیری عملکرد ساختارهای شبکه دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
67 مدلی با رویکرد جمعی برای محاسبه کارایی سیستم های دو مرحله ای چند دوره ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
68 مکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی ( نمونه موردی : شهرستان تنکابن ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
69 مکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
70 نقش و کاربرد امضای دیجیتال و گواهی هویت الکترونیکی دربانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
71 وزن مشترک در حضور ورودی های قابل کنترل و غیر قابل کنترل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
72 یادداشتی برمقاله تعمیم محدودیت های زائد متقاطع درمسائل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها