نوذر قهرمان

 نوذر قهرمان دانشیار دانشگاه تهران

نوذر قهرمان

Nozar Ghahraman

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برآوردهای تبخیر-تعرق ,واقعی مدل جهانی (GLEAM) در شمال حوضه کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
4 پس پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM۴ روی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
5 پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
6 مدل سازی فضایی-زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
7 مدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
8 مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
9 مقایسه روش های برآورد منطقه ای دمایی کمینه هوا (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
10 مقایسه مهارت مدل های استوکاستیک و شبکه ها ی عصبی مصنوعی در مدل‎سازی و پیش‎بینی مقادیر و طبقات شاخص بارندگی استاندارد شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
11 مهارت سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتغییر اقلیم برنیازآبی گندم پاییزه دردوره 2050-2021 مطالعه موردی: ایستگاه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق و بارش موثر ( مطالعه موردی : کرمان ) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی داده های بارش CHRIPS در شمال حوزه کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی عملکرد چند مدل مرسوم در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه هایتابش سنجی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 ارزیابی کارآیی مدل های هیبرید شبکه عصبی استوکاستیک برایپیشبینی خشکسالی های هواشناسی(مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی بندر انزلی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
6 ارزیابی مدل SWACROP جهت برآورد عملکرد گیاهان گندم و جو در اقلیم کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
7 ارزیابی مدل شبیه سازی (COUP) جهت برآورد دما و رطوبت خاک در اقلیم کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
8 ارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های هواشناسی، مطالعه موردی :ایستگاه قزوین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 ارزیابی منطق های ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم،مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
10 ارزیابی مهارت مدل های استوکاستیک در مدلسازی و پیش بینی سری های زمانی شاخص بارندگی استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
11 ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد دوره خیسی سطح برگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
13 استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد در شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
14 استفاده از مدل SIMETAW جهت شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 Modeling the full flowering date of Japanese cherry tree under climate change conditions (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 برآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشور (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 برآورد رطوبت خاک با استفاده از دادههای هواشناسی زودیافت در دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
18 برآورد میانگین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره در چشم انداز 2050-2020 در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
19 بررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
20 بررسی تأثیر اقلیم، روش محاسبه و آستانه های دمایی بر نیاز حرارتی گندم پائیزه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی رابطه بین خشکسالی و آتش سوزی های جنگلی در استان های گلستان، مازندران و گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی روند ضریب تشت تبخیر و چشم انداز مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
23 پیش بینی دمای حداقل(سرمازدگی) با استفاده از مدل های تجربی و هوش مصنوعی( مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
24 پیش نگری فرسایندگی باران استان خراسان رضوی در شرایط گرمایش جهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
25 تحلیل آماری دوره های تر و خشک بارندگی هفتگی با استفاده از زنجیره مارکف به منظور برنامه ریزی کشاورزی دشت ورامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
26 تحلیل روند تغییرات تبخیر از تشت در مقیاس سالانه و فصلی در استان خوزستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
27 تحلیل روند سطوح مختلف شاخص دما - رطوبت THI مطالعه موردی : اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
28 تغییرات پهنه های بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی:استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 تغییرات مکانی دما تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
30 روند یابی تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در نمونه های اقلیمی منتخب ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
31 روندیابی تغییرات زمانی تبخیر پتانسیل در مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 کاربرد مدلهای رگرسیون چندگانه و تحلیل مولفه های اصلی در برآورد تبخیر از تشت در دو نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
33 مدلسازی تغییرات شبانه روزی متغیرهای اصلی هواشناسی مؤثر بر تبخیر تعرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
34 مدلسازی فنولوژی گندم پاییزه با استفاده از داده های هواشناسی، مطالعه موردی: پارس آباد مغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 مطالعه ی مراحل نمو و عملکرد سه رقم سیب زمینی تحت رژیم های دمایی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
36 مقایسه دمای میانگین روزانه حاصل از روش تجربی و نظری در مناطق خیلی مرطوب مطالعه موردی: ایستگاه بندر انزلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
37 مقایسه روش‌‌های مختلف تخمین پارامتر‌های مدل آنگستروم برای برآورد تابش روزانه خورشید بر رویه‌های افقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
38 نگاهی به نظامهای پیش آگاهی خشکسالی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
39 نگرش تحلیلی بر تغییر اقلیم، بارندگی و دمای استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
40 همسوسازی سری شبیه سازی شده مقادیر حدی دما با سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از یک رهیافت ناپارامتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم