دکتر محمدتقی اعلمی

دکتر محمدتقی اعلمی دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

دکتر محمدتقی اعلمی

Dr. Mohamad Taghi Alami

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روند کاربری اراضی بر میزان مصرف آب کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه در ۲۰ سال آتی با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 2
2 اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
3 ارائه مدل یک بعدی شبیه سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
4 ارتقای پایداری و کاهش آسیب در موج شکن های توده سنگی با به کارگیری موانع در جلوی سازه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 7، شماره: 13
5 ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی و نوع کشت بر تغییرات حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
6 ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
7 ارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل MIKE۱۱ (مطالعه ی موردی: رودخانه ی زرینه در حومه ی شهر شاهین دژ) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
8 ارزیابی عملکرد الگوریتم فراکاوشی جستجوی ذرات باردار بهبود یافته در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
9 ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی سیستم های عصبی- فازی ترکیبی و الگوریتم های فراکاوشی در بهره برداری بهینه از مخزن سد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
10 استفاده از الگوریتم SUFI-۲ در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W۲ در شبیه سازی دمای مخزن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
11 استفاده از خوشه بندی مکانی برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
12 استفاده از روش AHP در بهینه سازی چند معیاره غیرخطی تخصیص آب مخازن با لحاظ معیارهای برابری و کارایی (مطالعه موردی: تخصیص آب مخزن سد گیوی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 بازسازی فضای حالت و بعد فرکتالی جریان رودخانه با استفاده از زمان تاخیر و بعد محاط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
14 بررسی آزمایشگاهی پدیده خود ترمیمی رس در سدهای خاکی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
15 بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
16 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
17 بررسی روند دبی و بار رسوب رودخانه مردق چای با استفاده از آزمون های ناپارامتری (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
18 بررسی طیف ایجاد شده در نقاط مختلف دره با استفاده از روش اجزای مرزی سه بعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
19 بررسی عملکرد و کارائی روش برنامه ریزی بیان ژن در برآورد عمق آبشستگی پایه های پل در بسترهای با خاک چسبنده و غیر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
20 بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
21 بهبودعملکرد نرم افزارهای هوش مصنوعی در شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از روش حذف - تزریق نوفه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 36
22 بهره برداری بهینه از سد چند منظوره علویان با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
23 بهینه سازی دومعیاره شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی : شهر جدید سهند) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
24 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
25 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی دو-خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای و شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
26 پیش بینی خشکسالی با نمایه SPI به روش مدلسازی ANFIS بر مبنای خوشه بندی C-mean فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
27 پیش بینی سیل وکنترل هوشمند آن از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
28 پیش بینی ضریب زبری مانینگ در کانال های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
29 تاثیر انتقال رسوب در عرض پهنه بندی سیلاب رودخانه آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
30 تاثیر تکنیک حل معادلات و ضریب زبری در شبیه سازی جریان کانال روباز با بستر فرسایش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
31 تاثیر خشکسالی بر تراز آب زیر زمینی در دو دهه اخیر (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
32 تحلیل خشکسالی هواشناسی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات- شبکه های عصبی مصنوعی بر مبنای شاخص MSPI (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
33 تحلیل عدم قطعیت در تعیین جرم مخصوص رسوبات ته نشین شده در مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
34 تحلیل مساله شکست سد با استفاده از یک روش لاگرانژی اصلاح شده و مقایسه با رویکرد اویلری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 1
35 تخصیص بهینه ی نظامهای های منابع آب با استفاده از سامانه ی پویا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 23
36 تخمین میزان عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی بهینه-سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
37 تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره ای و قوسی کنگره ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
38 طراحی بهینه مقطع کانال های مرکب با در نظر گرفتن تغییرات ضرایب زبری و محدودیت های هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
39 قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی چند ایستگاهه بار معلق در مقایسه با روش منحنی سنجه رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
40 مدل سازی اثر رفاهی بازار در تخصیص بین ناحیه ای آب در مقایسه با تخصیص عمومی با کمک توسعه بازی همکارانه؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
41 مدل سازی پویای سیستم سد و آب های زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه آب (مطالعه موردی: سد گلک) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 74
42 مدل سازی و تحلیل سیستم های تجربی با استفاده از مفاهیم شبکه های پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 3
43 مدل سازی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار در ضریب مقاومت جریان کانال های فرسایش پذیر با شکل بستر تلماسه (دون) با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
44 مدلسازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از نرون شرطی آستانه دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
45 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر فاصله مانع سکویی مستغرق جلوی موج شکن توده سنگی شکل پذیر در کاهش عدد آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
46 معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
47 مقایسه دو روش متفاوت واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAT در بر آورد میزان رواناب و بار مواد جامد معلق حوضه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
48 مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده های آبنگاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کمی عوامل موثر در تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارتقاءو بهینه سازی شبیه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به کمک برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی برنامه HEC4 وSPSS در تحلیل داده های گمشده جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
4 ارزیابی پارامترهای کیفی رودخانه آجی چای با استفاده از روش داده محور (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
5 ارزیابی پتانسیل اقتصادی تخصیص مبتنی بر بازار در مقایسه با تخصیص عمومی مطالعه موردی: حوضه آبریز بالخلی چای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 ارزیابی پتانسیل مخازن RWHدر کاهش حداکثر جریان رواناب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
7 ارزیابی خرابی لرزهای سد بتنی دو قوسی با استفاده از روشالمان محدود توسعه یافته ومدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارونIII) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 ارزیابی و مقایسه نمایه های خشکسالی و پیش بینی آن با شاخصSPI به روش مدلسازی دو متغییره با شبکه عصبی- مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 استفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه ایدوغموش (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 استفاده از یک نرون شرطی آستانه دمایی برای مدل سازی فرآیند بارش- رواناب در مناطقِ برفگیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
12 امکان سنجی تقویت پیش بینی بار رسوبی با استفاده از روش های هوشمندمطالعه موردی: رودخانه قطورچای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بازسازی فضای حالت نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 برآورد تغییرات پیاب سد شهید مدنی، با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 4.0 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعبیه سکو در سازه پایه پل و نقش آن در کنترل آبشستگی پیرامون پایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و خواص خمیری مصالح رسی در نشت و تغییر شکل سد سبلان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی الگوی جریان در کانال های دارای قوس 180 درجه با پهنای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی تاثیر احداث سازه های حفاظتی در مسیر رودخانه کوجنق با استفاده از مدلسازی درنرم افزارHEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
21 بررسی تاثیر احداث سد ونیار بر مورفولوژی رودخانه پایاب سد با استفاده از نرم افزار Gstars 3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
22 بررسی تاثیر توابع توزیع برازش مختلف در دقت محاسباتی شاخصSPI مطالعه موردی: براساس داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 بررسی تاثیر توسعه شهر سنندج بر هیدروگراف سیل و حجم سیلاب با استفاده از مدل بارش_رواناب [1] SWMM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 بررسی تاثیر خشکسالی سالهای اخیر برروی مشخصات کمی و کیفی اب زیرزمینی دشت میان دربند کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
25 بررسی تاثیر رهاسازی رسوبات سدهای مخزنی بر مورفولوژی رودخانه پایین دست با استفاده از مدل GSTARS 3.0 (مطالعه موردی : رودخانه سفیدرود) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی تاثیر سازه پل و عملیات ساماندهی رودخانه درپارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک مدل هیدرودینامیک MIKE11 مطالعه موردی زرینه رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی تأثیر پروژه های تغذیه مصنوعی بر مشخصات فیزیکو-شیمیائی خاک (مطالعه موردی پروژه کوهنجان سروستان در استان فارس) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش زیرحوضه رودخانه شهرچایی واقع در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SDSM (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش ناپارامتری اسپیرمن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
30 بررسی راندمان تغذیه در پروژه های کوچک توسعه منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی تنگ حاشی در استان فارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 بررسی شکست ناشی ازپدیده ایجادلوله Piping درسدهای خاکی مطالعه موردی: سدعلویان وسدآیدوغموش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 بررسی طرح کنترل سیلاب دررودخانه سیمینه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
33 بررسی عملکرد مدلهای گسسته سازی در کاهش مقیاس داده های بار رسوب معلق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی کمی ابخوان دشت تبریز با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
35 بررسی نتایج برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC درمحیط GISمطالعه موردی : حوضه آبریز سد سیلوه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
38 بررسی نقش توابع فازی دربراورد خشکسالی با استفاده ازشاخص RDI,SPI دراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
39 بررسی و برآورد پارامتر های آبشستگی در خروجی کالورت های شبکه آبیاری خداآفرین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی ویژگی های ساخت بتن سبک حاصل از خاکستر تحتانی زباله سوزها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
41 بهینه سازی انرژی مصرفی در سیستم انتقال آب دشت قره باغ ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
42 بهینه سازی دومعیاره شبکه توزیع آب به کمک الگوریتم ژنتیک و تئوری بازیها، مطالعه موردی شهر جدید سهند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بهینه سازی سیستمهای مخازن چند منظوره با استفاده از شبیه سازی آنیلینگ (مطالعه موردی سد سفید رود) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شهر سرعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 پایش خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
46 پهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 پهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
48 پهنه بندی خطر سیلاب رودخانه خیاوچای با تلفیق رویکرد سلسله مراتبی فازی و GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعاتِ جغرافیائی (مطالعه موردی: گرگانرود) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 تاثیر احداث سد شهید مدنی(ونیار) بر مورفولوژی رودخانه پایین دست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 تحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفیچای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 تحلیل سیاست های بهره برداری و تخصیص آب سدایثار اهر با استفاده ازروش پویایی سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 تحلیل فراوانی سیل با توزیع آماری دو متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
54 تحلیل و بررسی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
55 تخمین تبخیر ازسطح دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل anfis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
56 تخمین چند ایستگاهه بار معلق رودخانه تلخه رود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 تخمین رسوب معلق اهرچای با استفاده ازروشهای فراکاوشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 تخمین ریزمقیاس باررسوب معلق با استفاده ازمدل گسسته سازی قطعی غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
59 تدوین مدلی برای افزایش آمادگی و اولویتبندی بازرسیها مبتنی بروضعیت شبکههای جمعآوری فاضلاب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
60 تعیین پهنه سیلاب رودخانه آیدوغموش با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 ریز مقیاس نمایی بارش حوضه آبریز صوفی چای براساس مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 شبیه سازی جریان رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل خود رگرسیونی میانگین متحرک(آریما) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
63 شبیه سازی عددی تأثیر احداث سد زیرزمینی مشنق تر خصوصیات آب زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی - عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
65 شبیه سازی کیفی رودخانه بابلرود با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 شبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
67 شبیه سازی هیدرولیکی طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی MIKE11 مطالعه موردی: زرینه رود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 طراحی و ساخت و ساز پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
69 عدم قطعیت پیش بینی فرایند تبخیر تحت اثر ترکیبی هموارسازی و جیتر کردن بردار ورودی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
70 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بوکان در زیرحوضه دریاچه اورمیه با لحاظ حقابه زیستمحیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
71 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سرریزهای استوانه ای در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
72 کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها «مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا» (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها ( مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
74 کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوب گذاری مخازن ( مطالعه موردی مخزن سد کارده ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مدل بندی بیلان آبی سالانه حوضه نازلو چای به روش مدل 4 پارامتری abcd سالاس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
76 مدل سازی تخصیص منابع آب حوضه آبریز دره رود با استفاده از نرم افزار VENSIM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
77 مدلسازی بارش دشت اردبیل با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
78 مدلسازی بارش– رواناب حوضه سد شیخ بشارت با استفاده از «HEC-HMS» (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
79 مدلسازی عددی انتقال رسوب، بررسی وضعیت فرسایش و رسوب گذاری رودخانه با استفاده از مدل عددی HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه شیرین دره) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 مدلسازی نیمه توزیعی مدل بارش- رواناب ژیومورفولوژیکی در قالب بهینه سازی دو ایستگاهه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
81 مروری بر روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
82 مطالعه آزمایشگاهی و عددی هوای محبوس در جریان گذرای داخل لوله با هدف بررسی ذخیره ی انرژی به صورت هوای فشرده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 معرفی مدلی برای تخمین بارمعلق رسوب با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روشهای کلاسیک و شبکه عصبی مطالعه موردی: رودخانه قره سو واقع دراستان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
84 مقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
85 مقایسه روش های تخمین رسوب معلق روزانه با استفاده از روش های منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مطالعه موردی : ایستگاه ونیار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
86 مقایسه کارایی روشهای سیستم فازی - عصبی تطبیقی و شبکه بیزی درشبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
87 مقایسه کارایی روشهای فراکاوشی ANN و PSO در شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
88 واسنجی دو ایستگاهه مدل بارش- رواناب ژئومورفولوژیکی ناش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران