دکتر جلیل حاجی زاده

دکتر جلیل حاجی زاده استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، رشت

دکتر جلیل حاجی زاده

Dr. Jalil Hajizadeh

استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aggregation response of Orius niger (Hem.: Anthocoridae) to different densities of Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) under laboratory conditions (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
2 اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 1
3 اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 2
4 اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در محیط طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 2
5 اولین گزارش پروانه ساقه خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 2
6 اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae از باغ های چای استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 9، شماره: 2
7 اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 2
8 اولین گزارش دو گونه کنه ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
9 اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 2
10 اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
11 اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 2
12 اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 4
13 Characterization of digestive α-amylase in the midgut of willow leaf beetle Plagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
14 Cheyletid mites associated with stored rice in Iran; the first record of Chelacheles strabismus from Iran and a key for their identification (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
15 First report of Anurophorus silvaticus (Collembola: Isotomidae) for Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 15، شماره: 2
16 بازنگری و کلید شناسایی کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
18 بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی فون و تنوع زیستی کنه های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 2
20 تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
21 تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر ترجیح طعمه و برخی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 1، شماره: 1
22 تاثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم گذاری کنه ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
23 تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
24 خسارت کنه های اریوفید (Acari: Eriophyidae) روی برگ نو در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 13، شماره: 1
25 زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
26 شناسایی مولکولی و ریخت شناسی دو گونه از کنه های خانواده Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 1
27 فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 4
28 فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 4
29 فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 1
30 فون و کلید شناسایی کنه های بالاخانواده ((Acari: Mesostigmata Ascoidea باغ های زیتون استان گیلان و معرفی یک گونه جدید برای فون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 3
31 فون و کلید شناسایی کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با گلخانه ها در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 1
32 کارآیی حشره کشی اختلاط ایمیداکلوپرید با برخی از کنه کش ها علیه شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 10، شماره: 3
33 کنه های بالاخانوادهPhytoseioidea (Acari: Mesostigmata) در گلخانه های شهرستان رشت، شمال ایران، همراه با گزارش جدید یک گونه و کلید شناسایی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
34 کنه های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
35 کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 2
36 گزارش سه گونه از کنه های پارازیتنگونای خشکی زی (Acari: Erythraeidae) انگل حشرات از استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 3
37 گزارش هشت گونه سوسک های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 2
38 معرفی بخشی از فون کنه های میان استیگما (Acari: Mesostigmata) روی درخت چه های تمشک (Rubus spp.) در حوزه مرکزی استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
39 معرفی کنه های جمع آوری شده از تله های نوری در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 1
40 معرفی و کلید شناسایی ۲۱ گونه از کنه های شکارگر فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) مرتبط با کنه های اریوفید (Acari: Eriophyoidea) در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 3
41 معرفی و کلید شناسایی کنه های اریباتید (Acari: Oribatida) مرتبط با چای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 9، شماره: 4
42 معرفی و کلید شناسایی کنه های اریباتید Acari: Oribatida شهرستان رشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
43 معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 1
44 معرفی و کلید شناسایی کنه های خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 2
45 مقایسه کمیت و کیفیت روش های مختلف استخراج دی ان ای از زنبورهای پارازیتویید جنس Lysiphlebus به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زیرکشنده حشره کش های دیازینون، فنیتروتیون و کلرپیریفوس روی فعالیت فنل اکسیداز سن شکارگر Andrallus spinidens Fabricius (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی فعالیت فنل اکسیداز سن شکارگر Andrallus spinidens Fabricius در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 Comparing the Functional Responses of One and Two Female predators, Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae) To Different Densities of Aphiss gossypii Glover(Hemiptera: Aphididae) Under Laboratory Conditions (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
4 برخی ویژگی های گلوکوزیدازهای گوارشی در روده میانی حشرات کامل Plagiodera versicolora (Laicharting) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 بررسی فیلوژنی گونه Parisotoma notabilis (Collembola:Isotomidae) به وسیله ژن میتوکندریایی COI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 معرفی 3 گونه و 2 جنس از پادمان خانواده Entomobryidaeاز شهر رشت و حومه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 مقایسه پنج روش مختلف استخراج DNA زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی