دکتر مرتضی زرگر شوشتری

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

Dr. Morteza Zargar Shoushtari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابررسانای پایه بیسموت (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 1
2 اثر اتیلن گلیکول و سولفات دو دسیل سدیم بر ویژگی های ساختاری و فوتوکاتالیزوری فریت بیسموت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 4
3 اثر نانو ذرات نقره به عنوان مراکز میخکوبی شار در ابررسانای YBa2 Cu3O7 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 1
4 اثرآلایش نقره بر خواص ابررسانای سرامیکی Bi۱/۶Pb۰/۴Sr۲Ca۲Cu۳Oδ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 14، شماره: 1
5 Synthesis of the Single-Phase Bismuth Ferrite (BiFeO۳) Nanoparticle and Investigation of Their Structural, Magnetic, Optical and Photocatalytic Properties (دریافت مقاله) نشریه پیشرفته شیمی دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی ابر رسانای ۲۲۲۳ – Bi آلائیده با نانوذرات CdO (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
7 بررسی ابررسانای Bi۱.۶Pb۰.۴Sr۲-xBaxCa۲Cu۳Oy ساخته شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
8 بررسی اثر پیش ماده و ضخامت لایه ی بذر بر ریخت و ویژگی اپتیکی نانو میله های اکسید روی برای کاربرد در سلول های خورشیدی پلیمری (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 4
9 بررسی تاثیر سرب و زمان پخت برروی خواص ابررسانای سرامیکی 0- Bi - Sr - Ca - CM (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی الیاف ابررسانای YBa۲Cu۳O۷- ساخته شده به روش الکتروریسندگی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 4
11 بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی نانو ذرات فریت روی آلاییده با کروم (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
12 بررسی خواص مغناطیسی ابررسانای سرامیکی YBa2Cu3O7-x/Ag (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 1، شماره: 5
13 بررسی ساختار YB۲CU۳O۷- با XRD و SEM (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی و مقایسه ساختار ابررسانای سرامیکی HoBa۲Cu۳O۷- با دو شیوه پخت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
15 تاثیر دما و زمان پخت بر خواص ساختاری و الکتریکی نانوذرات SrFeO (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 14، شماره: 4
16 تاثیر نسبت مولی اسید سیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریکی نانوساختار هگزا فریت استرانسیوم نوع - Y (Sr۲Co۲Fe۱۲O۲۲) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 4
17 تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27 (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 38، شماره: 3
18 خواص مغناطیسی و ساختاری ابررسانای ۲۲۲۳- Bi آلاییده با کادمیوم (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 2
19 ساخت ایروژل سیلیکای آب دوست و آب گریز با روش خشک کردن در فشار محیط و بررسی خواص ساختاری آنها (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 1
20 ساخت نانوذرات BiVO۴ به روش هم رسوبی و بررسی ویژگی های ساختار بلوری، اپتیکی و فوتوکاتالیزوری آن ها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 3
21 ساخت و بررسی برخی ویژگی های نانوکامپوزیت های نانومیله های دی اکسید تیتانیوم / اکسید گادولینیم (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 4
22 ساخت و بررسی تاثیر نانوذرات Au بر چگالی جریان بحرانی و ریزساختار ابررسانای Bi۱.۶Pb۰.۴Sr۲Ca۲Cu۳Oy (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
23 ساخت و بررسی تاثیر نانوذرات Sb۲O۳ بر ابررسانای ۲۲۲۳ – Bi (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 2
24 ساخت و بررسی خواص ساختاری نانوذرات هگزافریت استرانسیوم نوع M آلائیده شده با کبالت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
25 ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذراتZn۱-xNixO (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
26 ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و دی الکتریکی نانوذرات هگزافریت استرانسیوم نوع M (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
27 ساختار و خواص ابررسانای YBa۲Cu۳O۷-δ آلاییده با کادمیوم اکسید توده (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 2
28 مشخصه های ساختاری، فوتولیزوری و مغناطیسی نانوکامپوزیت هوا ژل گرافن/فریت بیسموت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
29 مطالعه گذار فاز هماتیت- آهن در فرایند تولید نانوذرات هسته- پوسته آهن- کربن و بررسی خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی آنها (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 4
30 مطالعه وابستگی چگالی جریان بحرانی به سطح مقطع نمونه در ابررساناهای سرامیکیVBa2Cu3O7-δو ,Bi1/6Ph0/4 Sr2Ca2Cu3Oy (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 3
31 مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر دمای کلسینه شدن و زمان واکنش در خواص نانوذرات سولفید کادمیوم تهیهشده بهروش سلـژل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرنانوذرات Sb2O3 بر انرژی میخکوبی شار ابررسانای Bi1.65-xPb0.35SbxSr2Ca2Cu3Oy (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
2 اثرنانوذرات Sb2O3 بر ریزساختار و چگالی جریان بحرانی ابررسانایBi1.65-xPb0.35SbxSr2Ca2Cu3Oy (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
3 Development of Mg-Y2O3 Nanocomposites via Powder Metallurgy Technique incorporating the Hot Pressing Process (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
4 بررسی ابررسانای ErBa2-xKxCu3O7-δ (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
5 بررسی اثر سوخت اوره بر خواص ساختاری نانوذرات ZnAl۲O۴ به روش احتراقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
6 بررسی اثر شکل نانوذرات فلزی غیرکروی و ضریب شکست محیط اطراف بر پلاسمونهای سطحی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
7 بررسی اثر نسبت مواد اولیه بر ساخت نانو ذرات Zn2SnO4 و یافتن بهترین نسبت برای تولید این نانو ذره با استفاده از XRD و SEM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
8 بررسی اثرات جانشینی پتاسیم به جای باریم در ابررسانای YBa2Cu3Ox (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
9 بررسی اندازه دانه های Y2O3 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 بررسی تأثیر آلایش نقره بر ساختار ابررسانای ErBa2Cu3O7-δ (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
11 بررسی دمای پخت بر خواص ساختاری نانو ذراتYCrO۳ ساخته شده به روش سل -ژل (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
12 تاثیر آلایش Ba بر ساختار و چگالی جریان بحرانی فاز Bi- 2223 تهیه شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
13 تاثیر آلایش نقره با درصدهای کم بر ابررسانای ErBa1.9K0.1Cu3O7-d و ErBa2Cu3O7-d (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 تاثیر لاندازه ی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر میزان فعالیت فوتوکاتالیستی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
15 تأثیر زمان پخت روی فازهای ابررسانای Bi1.65-xPb0.35SbxSr2Ca2Cu3Oy (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
16 تأثیرآلایش Cd برچگالی جریان و دمای بحرانی ابررسانای Bi1.6PbxCdzSr2Ca2Cu3Oy (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
17 تجزیه ی فوتوکاتالیستی رنگ های سیاه اریوکروم T، سبز بروموکروزل و رز بنگال در حالت بهینه ی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
18 تجزیهی فوتوکاتالیستی رنگهای مختلف (قرمزکنگو، قرمز بنگال، سبز بروموکرزول) با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیم تحت تابش UV (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 تهیه و شناسایی نانوبلورهای SnO2 به روش رسوب شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
20 جهتمند کردن نانوفیبرسرامیکی δ-7O3Cu2YBa با روش الکتروریسندگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
21 ساخت و بررسی برخی خواص نانوکره های متخلخل فریت کبالت (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
22 ساخت آئورژل گرافن، کنترل و مهندسی اندازه حفره های آن (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
23 ساخت ابررسانای YBa2Cu3O7- با استفاده از فرآیند (QMG) و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
24 ساخت سیم ابررسانای YBCO به روش PIT (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
25 ساخت فوم اکسید روی به روش خشک کردن انجمادی تحت خلا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی خلا ایران
26 ساخت نانوبلورهای CdTiO3 با استفاده از نانوذرات CdO2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
27 ساخت نانوذرات نقره وبررسی اثر آن بر چگالی جریان بحرانی ابررسانای YBa2Cu3O7-X (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
28 ساخت نانومیله های منیزیم اکسید به روش آبی حرارتی و بررسی پارامترهای موثر بر اندازه نانومیله ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
29 ساخت و بررسی نانوذرات کادمیوم اکسید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
30 ساخت و مشخصهیابی نانوذرات طلا، نقره و آلیاژی طلا-نقره (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
31 سنتز نانوذرات TiO2 به روش ترکیبی سل-ژل و آسیاب سیاره ای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
32 شبیه سازی موجبر خمیده ∘ 60 بلور فوتونیک بهینه، با استفاده از روش FDTD تعمیم یافته (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
33 شرایط بهینه و مشخصه یابی نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم به روش سل-ژل و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی
34 مطالعه ابررسانایBi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3Oy (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
35 مطالعه نانوصفحات WS2 آلاییده با Ti به روش طیف سنجی عدسی گرمایی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی