فضل اله اسمعیلی

 فضل اله اسمعیلی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

فضل اله اسمعیلی

Fazlolah Esmaili

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.